Szép, mint mindig énnekem – Rajki Judit őszi fotói

Az őszre többen mint a szomorúság és elmúlás egyik jelképére tekintenek. Rajki Judit napokban készített fotói ezt a tézist igyekeznek megcáfolni az ősz gyönyörű színeit és hangulatát megelevenítő fotóin keresztül.

111108_oszi_kepek_kardoskut_RJ_004
További képekért kattintson a fotóra. (Fotók: Rajki Judit)

Út és parkoló kérdése – soron kívülFotó: Varga Pál

Soron kívüli testületi ülésre került sor nemrégiben, ahol is a Petőfi utcai út- és parkoló építési pályázat volt terítéken. Az „ABC” és a „Kúti Kocsma” közötti földút és környezete rendbetételére, parkolók kiépítésére előzetesen betervezett ötmillió forint a beérkezett árajánlatok alapján kevésnek bizonyult. A kérdés tisztázására, – hogy a megemelkedett költségek mellett is megvalósuljon-e a beruházás – a képviselők összehívására került sor. Részlet a soron kívüli ülés jegyzőkönyvéből:

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án (csütörtökön) 11 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet javaslok elfogadni. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – egyhangúan elfogadta – az alábbiak szerint:

  1. Petőfi utcai út- és parkoló építési pályázatok elbírálása.

Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Pusztai Ádám és Varga Pál személyében, akiket a testület egyhangúan elfogadott.

A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, megbeszélésekről, tárgyalásokról, intézkedésekről nem szólok, mivel ez soron kívüli ülés.

  1. napirendi pont:Petőfi utcai út- és parkoló építési pályázatok elbírálása.

Ramasz Imre: Költségvetésünkbe 5 millió forintot terveztünk be a Petőfi utcai út-és parkoló építésére. Október 19-től jogerős az építési engedély. Korábban már kértem 4 helyről árajánlatot, három érkezett. Mindegyik meghaladja a betervezett összeget, a kiírás szerint október 28-ig kell szerződést kötni a kivitelezővel, a következő testületi ülés 27-én lesz, e két ok miatt voltam kénytelen összehívni e soron kívüli testületi ülést. Megnyugtatóan csak a testület állásfoglalása alapján léphetünk tovább. A tervező által készített előzetes költségbecslés alapján már tudtam, hogy meghaladja a kivitelezési összeg a betervezettet, elsősorban a Petőfi utcai útcsatlakozás miatt.  Az ajánlatok ismeretében kérem a testületet, hogy keretösszeget határozzon meg, mivel az ajánlatok lényegesen meghaladják a költségvetésbe betervezett összeget.

Ismertetem a három ajánlatot:

Wiener Center Kft. bruttó: 7 498 158,- Ft;
Duna Aszfalt Kft. bruttó: 7 221 708,- Ft;
SWIETELSKY Magyarország Kft bruttó: 8 406 630,- Ft összegért tett ajánlatot.

A SWiETELSKY Magyarország Kft. alternatív ajánlatot is tett, melyre az ajánlattételi felhívás alapján volt lehetősége. Az alternatív ajánlat bruttó 8 753 505,- Ft.

Ezen kivitelezési díjon felül még számolni kell 250 000 forint tervezési költséggel, 75 000 forint engedélyezési díjjal, melyek már ki vannak fizetve. A megvalósításkor kötelező műszaki ellenőr alkalmazása, akinek a díja 112 500 forint. A kivitelezésen túli összeg összesen 437.500 forint.

Az ajánlatok közül a legkedvezőbb a Duna Aszfalt ajánlata, melyet a WIENER CENTER Kft. követ. A SWIETELSKY-vel nem is foglalkoznék, hiszen közel 9 millió forint költséget jelent. Felhatalmazásom esetén csak az első két ajánlattevővel tárgyalnék a költségek esetleges csökkentése ügyében, mert vannak azonos munkafolyamatok, melyek lényeges költségeltérést mutatnak. Azt szeretném, ha a kivitelezés megvalósulna, de a Képviselő-testület által meghatározott összeghatárig. Ha nem tudok megegyezni az ajánlattevőkkel, akkor előfordulhat, hogy nem történik meg a kivitelezés. Előirányzat emelésre van forrásunk a parkfelújítás, a településrendezési terv és a járdaépítés előirányzatai terhére. Kérem a képviselők véleményét.

Gombkötő Lajos: Véleményem szerint lehetne költséget csökkenteni, ha a Petőfi utcáról tervezett bejárót nem építenénk meg, ha lehetőség lenne tervmódosításra.

Ramasz Imre: Akkor úgy kell megterveztetni.

Gombkötő Lajos: Megbontanám a kivitelezést több lépcsőbe, mennyire megoldható ez? Lehetne csak egy zsákutca, esetleg a parkolót is elhagynám. Lehet, hogy a  Petőfi utcáról tervezett bejárat teljesen felesleges is.

Varga Pál: Rengeteg pénz 5 millió helyett közel 8 millió. A településnek anyagilag lehetősége van, jó lenne, ha megvalósulna. A település olyan részén van, hogy a bejövő személyek elsőként ezzel a területtel találkoznak, tehát jó lenne sokkal rendezettebbé tenni. A Petőfi utcáról nem látom igazán szükségét az átjárónak.

Ramasz Imre: Mekkora összegnél húznád meg a határt?

Varga Pál: A legkevesebb árat javasolnám, maximum 7,6 millió forint. Ott egy érték képződne, szükséges lenne, hogy az a terület is szép, rendezett legyen.

Mórocz Lajos: Varga Pállal értek egyet. Legalább rendezett terület lesz, szép parkosított. A legkedvezőbb ajánlatot kellene elfogadni, azzal a feltétellel, hogy lealkudni, amit lehet. Most van anyagilag lehetőségünk a megvalósításra, a jövőben lehet, hogy sose lesz.

Pusztai Ádám: Gombkötő Lajos elképzelésével értek egyet valamelyest. A túlsó vége zárt lesz?

Ramasz Imre: Ki lesz építve, de le lesz zárva.

Pusztai Ádám: Nem vitatom, rendezni kell a területet. Igazából a Béke utca felőli bejáróval, az átjárót nem építeném meg. Az az 5 parkoló mindegy merről közelíthető meg. A 7,7 milliót visszább kell venni, 6,5 – 7 milliót tudnék elfogadni.

Gombkötő Lajos: Furcsa, hogy milyen nagy eltérés van egy-egy ajánlat között. Ha van is pénzünk, meg kell gondolni, hogy mire mennyit költünk, ne az legyen a cél, hogy van pénzünk és költsük el. Elképzelhető, hogy a tárgyalások során visszább lépnek a pályázók.

Pusztai Ádám: Természetes, hogy fölé mennek az 5 millió forintnak. Legyen 6,5 millió, plusz az egyéb költségek.

Ramasz Imre: Én vitatom, hogy a Petőfi utcáról ne építsük meg az átjárót, akkor a parkolók igénybevétele kisebb lenne. Két alternatívában gondolkodjunk. Biztos vagyok abban, hogy tudunk lealkudni. 7 millió forint alatti megvalósításban gondolkodnék. Ez alapján lehet tárgyalásokat kezdeményezni.

Gombkötő Lajos: Nem a teljes megvalósítástól zárkózok el, de 5 milliónál kezdtük és már 7-8 milliónál vagyunk. Hogy lehet ennyire elszámolni?

Ramasz Imre: Nem látsz tisztán! A tervezet sima út és parkoló m2 alapján történt az előirányzat tervezése. Amikor a terv alapján készítette el a költségbecslést már 6 millió forintot hozott nettó árként a tervező. Ebben az összegben a Petőfi utcai átjáró is benne van. Ehhez jön az egyéb költség.

Gombkötő Lajos: Értem, így már jó.

Ramasz Imre: Teljes megvalósítás és 7,5 millió forint, Petőfi utca felőli csatlakozás nélkül 6,5 millió forint.

Mórocz Lajos: Logikusnak tartanám a bejáróval való megvalósítást a Petőfi utcai megállás megtiltásával. Nagyon kellemetlen helyzetek adódnak néha.

Ramasz Imre: A tilalmat indokoltnak tartom, kényes helyzetek alakultak ki már velem is.

Varga Pál: Nem sok összegen vitatkozunk. A Petőfi utcai átjárót indokoltnak tartom, mivel az Árpád sorról nem lehet csatlakozni.

Ramasz Imre: Azt szeretném, ha valamilyen kompromisszumos megoldás születne. A testületi ülés után felveszem a kapcsolatot a műszaki tervezővel és a két kedvezőbb ajánlattevővel. A teljes bruttó bekerülési összeget 7,5 millió forint alatti ajánlat esetén kötnék szerződést. Egyfajta felhatalmazást kérnék a tárgyalások folytatására és kedvező ajánlatok esetén szerződéskötésre. Szavazásra bocsátom, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

199/2011. (X. 20.) sz.     Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi utcai út-és parkoló építésre 7 500 000,- Ft-ot biztosít, mely összeg fedezetet nyújt a kivitelezési költségeken túl a tervezési, engedélyezési és műszaki ellenőrzési költségekre is.

A Petőfi utcai út-és parkoló építés 5 000 000,- Ft összegű költségvetési előirányzatához 2 500 000,- Ft előirányzatot csoportosít át a Március 15-i közpark felújítására biztosított előirányzatból.

Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a WIENER Center Kft. és a Duna Aszfalt Kft. ajánlattevőkkel és kedvező ajánlat esetén kösse meg a  kivitelezési szerződést.

Felelős:            Ramasz Imre polgármester

Határidő:         2011. október 28.

 

Ramasz Imre: Szavazzunk a másik javaslatról is, azt hogyan támogatja a képviselő-testület.

Pusztai Ádám: Ne szavazzunk, csak tudjuk meg, kérdezzük meg, hogy egyáltalán a mi elképzelésünknek volna-e realitása.

Ramasz Imre: Ha a 7,5 millióba nem fér bele a tárgyalások után is, akkor, ha az átjáró nélkül belefér a 7,5 millióba, illetve úgy mekkora összeget határoztok meg,  támogatja-e a testület. Akarjuk-e, hogy átjáró nélkül megépítsük? Én a magam részéről nem támogatom ezt a megoldást, de mondjatok összeget.

Pusztai Ádám: Akkor legyen 6,5 millió forint.

Ramasz Imre: Szavazzunk, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Ramasz Imre: Megállapítja, hogy 2 igen szavazattal ez a javaslat nem kapta meg a többségi szavazást.

45 év után először

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert 1962-től 1965-ig nem búcsúztak el a végzős diákoktól. Mi már ballagtunk! Vállunkra akasztva azt a fokost, amin lógott a piros alapon, fehér pettyes úti batyunk. Negyvenöt éves osztálytalálkozóra gyűltünk össze Kardoskúton az általános iskolában. Nem mondanám rendhagyónak, mivel 45 év után ez volt az első találkozónk. Mindenki nagy izgalommal várta, vajon megismerjük-e egymást? Hát, volt olyan kérdés, hogy Te vajon ki vagy? Miklós Mihályné, Jolika néni köszöntötte az egykori diákokat az osztályfőnöki órán. Tisztelettel emlékeztünk egykori osztálytársainkra és tanárainkra, akik már nincsenek az élők sorában. Az egykori osztálytársak közül volt, aki nem tudott jelen lenni, de akik eljöttek, boldogan meséltek életük alakulásáról. Csotó Nagy Istvánné, Klárika néni is elmesélte élete történetét. Verasztó József igazgató úr köszöntötte a megjelenteket és beszámolt az iskola jelenlegi helyzetéről. Ezt követően előkerültek a régi és jelenkori családi fényképek és a sok-sok emlék, ami az elmúlt évtizedekben összegyűlt. A remek hangulat folytatásaként egy kis hidegtálas uzsonna zárta a találkozót. Találkozunk ismét 5 év múlva, vagy hamarabb!

Nyíregyházi Mihályné (Törőcsik Sára)

oszt_tal_2011_07

A fényképen lévő személyek névsora:

1. sor balról: Kovács Mihály, Csotó Nagy Istvánné, Miklós Mihályné, Petrikó Sándor

2. sor: Mészáros Edit, Süle Antal, Dimák Zoltánné (Molnár Edit), Nyíregyházi Mihályné (Törőcsik Sára)

3. sor: Mocsári Zoltán, Pataki László, Gombkötő Csaba, Dénes Zoltán

VI. Tökös Buli

tokos_2011_10_28-0038
További fotókért kérem kattintson a képre. (Fotók: Varga Pál)

Október utolsó péntekén hatodik alkalommal került megrendezésre a Tökös Buli a művelődési házban. A huszonhárom jelentkező számtalan tököt faragott ki. Volt, aki sok kicsi tökkel készült és volt, aki egyetlen hatalmassal. Voltak, akik a szépségre és voltak, akik a rémisztésre „utaztak”. Ami közös volt, az a vidámam eltöltött este sok nevetéssel, amelynek a végén a zsűri értékelte az elkészült remekműveket. A következő összejövetel alkalmával az idén is elkészítjük – mint már több éve – a község adventi koszorúját.

Az emlékezés mécsesei

111022_oktober_23_unnepseg_RJ_021
További fotókért kérem, kattintson a képre. (Fotók és videók: Rajki Judit)

1956 hőseire emlékezni gyűltünk össze a Móra Ferenc Művelődési Ház nagytermében az ünnep előestéjén. A Képviselő-testület a helyi színjátszó kört kérte fel, hogy műsorral készüljenek. Az ünnepi beszédet Ramasz Imre polgármester tartotta. Ezt követően a Március 15. téren lévő Hősök Emlékművénél koszorúzással, illetve mécsesek elhelyezésével ért véget a megemlékezés. Az alábbi két videón megtekintheti a színjátszó kör műsorát, illetve az ünnepi beszédet.

Kardoskúti Amatőr Színjátszó Kör ünnepi műsora:

Ramasz Imre polgármester ünnepi beszéde:

Varázsszőnyeg repült Kardoskút felett

varazsszonyeg

A Békés Megyei Jókai SzínházVarázsszőnyeg” programjának keretében a megyén belüli településeken csöngetnek be ismert színészek, rendezők egy előre kisorsolt utca adott házába. Egy kérdést tesznek fel az ott lakónak: “Akar Ön párjával színházba jönni, ha mi varázsszőnyeggel beszállítjuk Békéscsabára és haza is visszük?” Október 10-én este Tege Antal színművész látogatott Kardoskútra, ott is a kisorsolt Rózsa utcába – kísérőjével, Ramasz Imre polgármesterrel. Bánki Horváth Gabriella határozott igennel felelt a feltett kérdésre, így ő nyerte a színházjegyeket a Monte Cristo grófja c. musical előadására, ahová a Meszlényi Autószalon szállítja majd háztól házig.  Gratulálunk és a színházhoz pedig jó szórakozást kívánunk!

Idősek köszöntése

idosek_vilagnapja_2011-10-3
További fotókért kattintson a képre. (Fotók: Varga Pál)

Évek óta hagyomány, hogy a nyugdíjasok október első napjaiban vacsorás összejövetelt tartanak az Idősek Világnapja alkalmából. Így történt ez az idén is. A rendezvény elején a klubvezető verssel köszöntötte a megjelenteket, majd a három, kerek évfordulós szülinapos vehette át a klub ajándékát. A jó hangulatú vacsora után a klubtagok örömmel vették kezükbe a virágokat, amelyekkel polgármester úr köszöntötte őket ezen a szép ünnepen.

Elrepültünk a mese szárnyain

leghajo_szinhaz_2011-10-17
További fotókért kérem kattintson a képre. (Fotók:NB)

A művelődési házban járt nemrégiben a Léghajó Színház két művésze, akik a mese világába repítették el a legkisebbeket. A zenés-interaktív műsor  nagy sikert aratott a gyerekek körében, hiszen a közismert mese „A kiskakas gyémánt félkrajczárja” elevenedett meg a színfalak előtt. Külön öröm volt látni, ahogy a gyerekek átéléssel figyelték az előadást és közben aktívan bekapcsolódtak a közös játékba.

Erdei iskolában jártak a diákok

P1010027

További fotókért kattintson a képre. (Fotók: Verasztó József)

1998 óta kétévente az adott tanév 5-6. osztályos tanulói egy tanítási hetet töltenek el a DALERD Zrt. városerdei oktatási központjában. A mérsékelt övi lombhullató erdő funkcióival, élővilágával, a víz, vízpart élővilágával  ismerkednek, túrák, éjszakai túrák, hajnali vadles, akadályverseny, játékos vetélkedők keretében. A felnőttek és gyerekek próbáló távolságok leküzdése után jó volt pihentetőbb programokon részt venni, mint a fegyver-  és agancsbemutató, tábortűz, szalonna sütés, diavetítés a Fekete-Tisza forrásfoglalásáról. Szorgalmasabb diákok több tíz kiló tölgyfa makkot gyűjtve tettek szert egy kis zsebpénzre. Az ötödik napon Gyula történelmi értékei és látnivalói kerültek sorra. Az Erdei Iskola program költségeit iskolai forrásokból, Cinkusi Baráti Kör és a K.A.F.A. kistérségi agrárfejlesztési alapítvány támogatásának segítségével tettük a résztvevők számára teljesen ingyenessé.

II. Lenti József Emléktorna

111001_lenti_jozsef_emlektorna_RJ_066

További fotókért kattintson a képre. (Fotók: Rajki Judit)

Nyolc csapat kereken száz focistája sorakozott fel a kardoskúti iskola aszfalt pályáján, október első reggelén. Az idén második alkalommal megrendezésre került kispályás labdarúgó emléktorán az egykoron Kardoskúton pedagógusként tevékenykedő Lenti Józsefre emlékeztünk. Ramasz Imre polgármester nyitotta meg a tornát. Visszaemlékezésében kitért arra, hogy nagyon sok emlék fűzi őt a torna névadójához. Többek között az, hogy amikor polgármester úr az iskolapadba került, Lenti József akkor lépett a katedra mögé. Tanárként nyugdíjba vonulásáig – amely több mint negyven év  után következett be – mindvégig Kardoskúton dolgozott. Lantos György mellett ő volt egykor a település sportéletének meghatározó szereplője.

Az emlékverseny – mivel Kardoskút Község Közalapítványa az idei évtől felvette a közhasznú tevékenységeinek körébe és anyagilag is támogatja azt – valószínűleg a jövőben is megrendezésre kerülhet. Az önkormányzat mellett az idei rendezvény létrejöttét támogatta Szénási József, aki a szakmai vezetése mellett egy szép díjat is felajánlott a legjobb mezőnyjátékosnak. Szűcs Ferenc – Lenti József egykori kollégája, barátja – is egy díjat ajánlott fel, amelyet a legjobb kapus érdemelt ki. Az idei évtől kezdődően egy vándorserleg is útra kelt, amelyet – Lenti József özvegyének köszönhetően – a bajnok visz haza és őrzi azt egy éven keresztül.  özv. Lenti Józsefné mindig meghatódva értesül arról, hogy Kardoskúton emlékversennyel tisztelegnek férje emléke előtt. A meghívásnak, hogy a torna eredményhirdetésén személyesen is részt vegyen, örömmel tesz eleget.
 

Eredmények:

1., Barátság- Orosfarm Sc.
2., Retro Oilers Sc.
3., Liget Sc. OrosNetWork
4., Orsi 91. Fc.
5., Somogyi Kft. – Kardoskút
6., Viola Nagyszénás
7., Kardoskút
8., Döbbenet Csorvás Sc.

Legjobb kapus: Tóth Gábor (Somogyi Kft.- Kardoskút)
Legjobb mezőnyjátékos: Ugró Kálmán (Barátság- Orosfarm Sc.)
Gólkirály: Torda Pál (Barátság- Orosfarm Sc.)