Könyvtár

A KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSA:

Kedd: 13-18 óra között
Szerda: 10-12 és 13-17 óra között
Csütörtök: 10-12 és 13-16 óra között
Péntek: 10-12 óra és 13-16 óra között

A kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár a település közösségi életének egyik színtereként könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és a nyilvánosság és az esélyegyenlőség jegyében rendelkezésre bocsátja.

A fenntartó Kardoskút Község Önkormányzatának kulturális stratégiai céljaival egyetértésben a Békéscsabai Tudásház és Könyvtár, mint szolgáltatóval közösen, a lakosság sajátos igényeit figyelembe véve alakítja ki könyvtári állományát. A községi könyvtár működése során elősegíti az intézményes könyvtári rendszer egészébe való bekapcsolódást, hogy a helyi lakosság és a községi könyvtárat használó minden állampolgár az információkhoz és a fellelhető tudásanyaghoz szabadon hozzájuthasson. Tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól, szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, így részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Tájékoztatást ad a könyvtár használatáról, helyismereti információkat gyűjt és biztosítja a rendszeres statisztikai adatszolgáltatást. A több mint három évtizedes nyilvános Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázatával az idősebb korosztály irodalom szeretetét kívánja elősegíteni, ezért az önkormányzat segítségével évenként megjelenteti a Kardoskúti Antológiát.

A lakosság számára a helyi információk nyilvános közzététele érdekében a Kardoskúti Hírmondó ingyenes közéleti újság kiadását az intézmény látja el, a szerkesztőségnek helyet ad. Emellett a községi könyvtár a település honlapján a helyi közérdekű tájékoztatásban is részt vállal.

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár a fenti célok érdekében technikai felszereltségével támogatni kívánja a szabadidő hasznos eltöltését, az élethossziglan tartó tanulást, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való folyamatos eligazodást.

Készítette:
Vargáné Neller Borbála Tünde
könyvtáros

A Békés Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer könyvtári szolgáltató helyeinek használati szabályzata

A könyvtár nyilvános szolgáltatásainak igénybevételére minden könyvtárhasználó jogosult, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri, adatait regisztráltatja.

A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely könyvtári tagsággal, ingyenesen igénybe vehető alapszolgáltatásai:

–  a könyvtárlátogatás
–  kölcsönzés
–  előjegyzés
–  könyvtárközi kölcsönzés (kivéve postaköltség)
–  internethasználat
–  folyóiratolvasó-övezet használata
–  az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata
–  információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely az érvényes díjtáblázatnak megfelelően könyvtári tagság nélkül is igénybe vehető térítéses szolgáltatásai:

–  nyomtatás
–  fénymásolás
–  szkennelés
–  laminálás

Beiratkozás, regisztrálás: A beiratkozás díjtalan.

Beiratkozáskor (regisztrációkor) a következő személyes adatokat kell megadni és igazolni:
– név (születési név)
– születési hely és idő
– anyja neve
– lakcím (ideiglenes lakcím)

A személyes adatok igazolásához személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímigazoló kártya szükséges. A szolgáltató hely a kötelező személyi adatokon kívül, a kapcsolattartás érdekében a beiratkozó fél hozzájárulásával további személyi adatokat is regisztrál. Ezen adatok megadása önkéntes, a könyvtárhasználat feltételeit nem befolyásolja:

– telefonszám
– e-mail cím
– foglalkozás és munkahely

A szolgáltató hely a személyi adatok védelméről az idevonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Önálló keresettel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges. Külföldi állampolgár, 18 éven felüli magyar állampolgár kezességvállalása segítségével válhat könyvtártaggá.

A könyvtári tagság felfüggesztése.

A könyvtári szolgáltató hely ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában akadályozza vagy egészségét veszélyezteti.

Panaszkezelés

A szolgáltató hely látogatója, használója, amennyiben a szolgáltató hely dolgozójának valamilyen intézkedését sérelmezi, kifogásolja, panaszával fordulhat a helyi önkormányzat képviselő testületéhez, illetve a szolgáltatást működtető Békés Megyei Könyvtár igazgatójához Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, Kiss E. u. 3. Tel.: 66/530-200

Kölcsönzés, hosszabbítás, felszólítás, előjegyzés, internethasználat

– Egyszerre 8 db dokumentum kölcsönözhető 28 napra. A kézikönyvek kölcsönzése egyedi elbírálás alapján történik.
– Hosszabbítás kérhető két alkalommal – amennyiben a dokumentumra nincs előjegyzés – személyesen, telefonon, e-mailben.
– Az olvasó köteles a dokumentumokat a megadott határidő lejártáig visszahozni, vagy hosszabbítást kérni.
– Késedelem esetén a könyvtár felszólítást küld. A késedelmes olvasót az aktuális díjtábla szerinti anyagi felelősség terheli. A türelmi idő (6 nap) lejárta után a lejárati időhöz képest a 7. napon azonban a késedelmi díj visszamenőleg a késés napjától fizetendő.
– Előjegyzés kérhető, ha a keresett dokumentum kölcsönzésben van. A beérkezésről az olvasó e-mailben értesítést kap.
– Könyvtárközi kölcsönzést biztosítunk beiratkozott olvasók részére, amennyiben az olvasónak a gyűjteményünkben nem található dokumentumra van szüksége. Az ily módon kölcsönzött dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg, az általa kért térítési díjat pedig a dokumentumot (fénymásolatot) igénylő olvasónak kell megtérítenie.

Számítógép- és internethasználati szabályok

– Tilosak az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:
– mások személyiségi jogainak megsértése; tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); a szerzői jogok megsértése; software szándékos és tudatos illegális terjesztése,
– másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, továbbá a közízlést és a közszemérmet sértő internetes oldalak látogatása (pl. pornográf anyagok közzététele),- mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek küldése).

– Az internet-elérési lehetőség könyvtárunkban az információkeresést, a művelődést és a kulturált szórakozást szolgálja. A használati szabályzat be nem tartása, a közízlést és a közszemérmet sértő képek, honlapok látogatása a számítógéphasználatból való kizárást vonja maga után.- A számítógépek merevlemezére írt dokumentumok, letöltött vagy telepített programok a gép újraindításakor automatikusan törlődnek, ezért amit meg kíván őrizni – saját érdekében – mentse, pendrive-ra. CD használata lehetséges, de CD-re írni nem lehet.
– A katalógusból, az adatbázisokból, internetről, letöltött dokumentumokat az érvényes díjtáblában foglaltaknak megfelelően díjért lehet nyomtatni.

Egyéb rendelkezések

A könyvtár állományát és szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kárt okozók kötelesek az okozott kárt megtéríteni.
A látogatók magatartása, könyvtárhasználata nem zavarhatja mások könyvtárhasználatát. Különösen indokolt esetben (sorozatos károkozás, szabályszegés stb.) a könyvtár használatától az olvasó időlegesen vagy véglegesen eltiltható.
A könyvtári szolgáltató hely nyilvános tereiben étkezni tilos, dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
Az ápolatlan megjelenéssel nem szabad mások könyvtárhasználat megzavarni.
A könyvtári szolgáltatások alkoholos állapotban nem vehetők igénybe.
A szolgáltató hely a látogatók értéktárgyaiért, készpénzéért nem vállal felelősséget.

Megszakítás