Beszámoló a testületi ülésről

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 24-én (hétfőn) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről

Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Gub András képviselő
Szemenyei Sándor képviselő
Pusztai Ádám képviselő
Kulima István képviselő
Gombkötő Lajos képviselő
Mórocz Lajos képviselő
Bódi Jánosné a Kardoskút Községért Közalapítvány elnöke
Kocsis Péterné az alapítvány titkára
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető
Varga Pál közalkalmazott

Napirendi pontok:

1. Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumának beszámolója.
Előadó: Bódi Jánosné a kuratórium elnöke

2. 2009. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet-tervezet előkészítése, megvitatása és elfogadása.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

3. 2009. évi koncepció előterjesztése, elfogadása
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

4. Bejelentések

Ramasz Imre köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a testületet, hogy Gombkötő Csabáné képviselő előre nem jelezte távolmaradását ezért ő igazolatlan hiányzóként kerül a jegyzőkönyvbe. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Köszönti a Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét és titkárát. Átadja a szót Bódi Jánosnénak, aki ismerteti a beszámolóját.

Bódi Jánosné: köszönti a megjelenteket. Írásos beszámolóját megismerhette a testület. Szóbeli kiegészítésként a következőt kívánja hozzátenni: a szűk anyagi kapacitáshoz képest az alapítványhoz beérkező és annak alapító okiratába foglalt elvárásoknak megfelelő kéréseket minden esetben támogatták. Talán a  legkedvesebb támogatás minden évben a végzős általános iskolások pénzbeli támogatása a falunapon. Támogatták sok más mellett továbbá Tibáné Hamvasi Zsuzsanna által vezetett Életmód Klubot is. Az adókból felajánlott 1% adminisztrációs feladatait teljesítették. Várja a kérdéseket.

Gombkötő Lajos: a Kuratórium tagjaként tudom, hogy rengeteg beadvány érkezett. A lehetőségekhez képest mindent támogattuk is. Rossz visszajelzést a munkával kapcsolatban még soha senkitől nem hallottam.  Mint az ismeretes a jelenlévő kuratóriumi elnök és titkár december 31-el lemond tisztségéről. Javaslom a munkájuk elismerését.

Ramasz Imre:  az előzetesen beadott írásos anyag nem tér ki a lemondásra. Vehetjük véglegesnek az elhatározást?

Bódi Jánosné: 2008. december 31-ig vállaltuk a megbízatást. A könyvelést lezárva átadjuk a munkát az utódainknak. Megköszönöm az Önkormányzat és a Képviselő-testület mindenkori támogatását!

Ramasz Imre: előzetesen is megköszöni a két leköszönő tag eddigi lelkiismeretes munkáját. A Kuratórium az elmúlt években a lehetőségei között dolgozott. Az 1% felajánlásának szerinte nagyobb, aktívabb propagandát lehetett volna teremteni, hogy ez által több pénz folyhasson be az alapítvány számlájára.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja a beszámolót.

Következett a 2. napirendi pont: 2009. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet-tervezet előkészítése, megvitatása és elfogadása.

Mészáros Erzsébet: két adónem esetleges emeléséről kell döntést hoznia a testületnek. Az első a magánszemélyek kommunális adója, míg a másik a telekadó. A kommunális adó 2004 óta változatlan, a telekadó 2000 óta. A szemétszállítási díjak egy részét fedezi a lakosságtól befolyó kommunális adó. Az Uniós rendeleteknek megfelelően 2009. január 1-től Kardoskúton is heti rendszerességgel lesz elszállítva a szemét. ez – sok más mellett – megnöveli a szolgáltatás árát. Ha el is fogadja a testület az emelést, akkor is az Önkormányzatnak 700,000Ft-al ki kell egészíteni a befolyt összeget. Az emelés mértéke 2000Ft. Tehát a javaslat a kommunális adó mértékére: 8600Ft/ingatlan. A telekadó 2000 óta 10Ft/m2, amelyet 15Ft/m2-re emelne a rendelet.

Ramasz Imre: célszerű ezek után az adókat évente felülvizsgálni, hogy elkerüljük az egyszeri nagymértékű emelést. A kommunális adóból van fedezve a szemétszállítási díj nagy része. Ha a lakosok saját maguk szerződnének a szolgáltatóval az minimum 10% áremelést hozna magával. Természetesen nem szabad elvetni ezt a lehetőséget sem. Meg kell adni az embereknek a jogot, hogy eldöntsék, külön szerződnek-e a szemétszállításra. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy kiszáll a szemétszállításból akkor az orosházi Városgazdálkodás január hónapban szerződést köt a lakókkal egyenként. A lakók panaszai eddig mindig a gyűjtőedények  űrtartalmával voltak kapcsolatosak. Kevésnek bizonyult pár esetben a megállapított gyűjtőedény űrtartalma. A lehetőség fennáll, egyedi szerződéseket is lehetne kötni. A testületen múlik a döntés. A szelektív hulladékgyűjtés irányába is érdeklődtem a  napokban. A papír és műanyag elvi elvitelére van lehetőség, de gyakorlatilag értelme nincs. A teljes szelektív szigetek kiépítése nagy terhet róna a településre. Messze elmaradunk a törvény adta lehetőségtől a kommunális adó terén. A törvény 12,000Ft/ ingatlanban állapítja meg a maximumot. Tehát a 2000Ft emelés nem kevés, de reális. Javaslom az elfogadását.

Kulima István: Javasolja mindkét adó emelését. A telekadóval talán ösztönözni lehetne a tulajdonost, hogy építse be a telket és tartsa rendbe.

Szemenyei Sándor: hivatkozhatunk arra, hogy mikor emeltünk utoljára. A lakosságot a jelen érdekli, hogy ismét 2000Ft-al többe kerül egy szolgáltatás. A szolgáltató minden évben az infláció mértékével megegyezően emeli az árait.  Magas az emelés de mégis reálisnak és elfogadhatónak tartja. Egy kérdés merült fel benne a kommunális adóval kapcsolatban, mégpedig a nyugdíjas kedvezmény marad-e?

Mészáros Erzsébet: igen, marad a kedvezmény.

Szemenyei Sándor: jelenleg a telekadó ingatlanonként 5000Ft körül mozog Kardoskúton.  Adóemeléssel senkit nem lehet építésre bírni. Azokat, akik nem tartják rendbe a telküket, büntetni kell. A mai gazdasági helyzetben nem építenek az emberek. Csak gondot jelent manapság az üres porta a gazdájának. 50% emelése a telekadónak sok. Az 5Ft/m2 emelés helyett 3Ft/m2 emelést javaslok.

Mórocz Lajos: annak idején, amikor valaki vett egy üres építési telket az vállalta, hogy 4 év alatt épít rá ingatlant. A gazdaság változása miatt sokan nem építettek. Viszont sokan legalább az alapig eljutottak és most is fizetik az adót. Ösztönözni kell az embereket, hogy ne másra használják a portákat, hanem építsék be.

Kulima István: van olyan telek Kardoskúton ahol a 80-as évek eleje óta megvan az alap. Gazdasági helyzetre nem lehet hivatkozni. Ennyi év alatt, ha valaki akart, akkor épített. Nem javasolja a 3Ft-os emelést. 5Ft/m2 emelést javasol.

Szemenyei Sándor: a telek építésre van, nem vitatom. De sajnos abban a rendszerben, amikor a portákat mérték nem gondoltak a gazdálkodókra. Kicsik a porták. Rajtam kívül 6 képviselő van. Majd ők döntenek. Én nem javaslom!

Mórocz Lajos: ezek nem gazdasági porták.

Szemenyei Sándor: mások a nézeteink. Ki mivel foglalkozik.

Ramasz Imre: a 80-as években olcsón, befektetésnek vásároltak sokan portát. A cél e porták beépítése. A rendelet alapvető célja, hogy ne legyen beépítetlen része a falunak. Jelenleg valóban nem építkezik senki. A cél az ösztönzés és nem feltétlen a bevételek növelése. A testületé a döntés.

Gombkötő Lajos: mindenkinek van igaz a mondandójában. Sújtani akarjuk azokat, akik próbálkoznak az üres telükön csinálni valamit. Sokan gazdálkodnak a telken és van, aki takarmányt tárol rajta. Akinek sok pénze van az nem Kardoskúton fog építkezni. Soknak tartja az áremelést és javasolja az adót az eredeti 10Ft/m2-en hagyni. Az emeléssel nem lehet senkit építésre ösztönözni csak újabb pénzt veszünk ki a zsebükből. A kommunális adó emelése nem kevés, de mindemellett javasolja. El kell gondolkodni azon, hogy ha hetente lesz szemétszállítás, akkor egyes háztartásokban nagynak bizonyulhat a kihelyezett gyűjtőedény. Legyen lehetőség ne csak nagyobbra, de kisebbre is cserélni az edényeket – természetesen kompenzálva az adó mértékét – is. A legegyszerűbb az egyéni szerződés lenne. Szerződjön mindenki egyénileg a  szolgáltatóval és akkor meglátja ennek az anyagi vonzatát is.

Ramasz Imre: a lakosság felől eddig mindig a kis kukák miatt volt panasz. A nagyobbat eddig senki nem akarta kisebbre cserélni. Az egyéni szerződés növelné a családok terheit. A döntést a testület hozza meg.

A kommunális adó emelését a testület egyhangú szavazással elfogadta.

A telekadóhoz módosító indítvány érkezett 3Ft/m2 emelésről. A testület  először erről szavazott, de ez a javaslat nem kapta meg a megfelelő többséget. Ezután az eredeti – 5Ft/m2 – emelésről szavazott a testület, de ez sem kapta meg a megfelelő többséget. Így a telekadó mértéke marad a 2000. évben megállapított 10Ft/m2 áron.

Következő napirendi pont a 2009. évi koncepció előterjesztése, elfogadása

Ramasz Imre: az ügyrendi bizottság megtárgyalta az anyagot. Nem volt könnyű helyzetben a hivatal az anyag összeállításakor. A gazdasági válság miatt csak vita folyik a parlamenti pártok között, de érdemi előterjesztés nincs, vagy nem ismert. Semmi konkrétum nincs a jövő évi önkormányzati költségvetésre. Az iparűzési adó területén 10 millió forinttal kevesebbre számolunk, mint az idén. Felújításokra valószínűleg nem lesz fedezet a 2009-es évben. A testület elé tárt anyagban szűk a mozgástér. Remélhetőleg ehhez képest pozitívan fog alakulni a jövő évi költségvetés.

Kulima István: tervezni nem lehet a jelenlegi helyzetben. Az ügyrendi bizottság tárgyalta a koncepciót és egyhangúan támogatja azt.

Gombkötő Lajos: reálisnak tartja a jövő évi költségvetési koncepciót. A válság miatt felújításokra nem lehet számítani.

A testület egyhangúan elfogadta az önkormányzat 2009-es költségvetési koncepcióját.

4. Bejelentések

Kulima István: a Petőfi utca kiszélesítése indokolná az út melletti fák felgallyazását. Illetve a templomnál lévő fák is korlátozzák a kilátást az útra. Valamint a kerékpárúton is el lehetne végezni a gallyazást, mert a kerékpárútra benyúló ágak zavarják a kerékpáros közlekedést.

Ramasz Imre:
a Petőfi utcán dolgozó munkagépek miatt már történt gallyazás.  Tavaszig napirenden tartjuk a dolgot és akkor elvégezzük a szükséges munkálatokat.

Gombkötő Lajos: a Petőfi utca járdája sok helyen instabil. Mozognak a díszkövek. Nem lehetne ez ellen tenni valamit?

Ramasz Imre: a járda szélesítése miatt keletkezett ez a hiba. Nincs meg a megfelelő alap. Megnézi, mit lehetne tenni.

Mészáros Erzsébet: a “fehér ház” utolsó bérlője az “AntaLicht KFT.” volt. Díjtartozásuk az önkormányzat felé – a 120.000 kaució levonása után – 839,000.-Ft amely bérleti díj tartozás. Két felszólítás kiment az érintett felé, de eredmény nem volt. Ezután fizetési meghagyás történt a cég ellen, de időközben felszámolás alá került. A cégnek vagyona nincs. Rengeteg felhalmozott tartozása van más hitelezők felé is és mivel felénk bérleti díj tartozása van ez ráadásul hátra is esik a sorban a felszámolás rangsorában. A tartozás gyakorlatilag behajthatatlan. A testület dönthet a követelés lemondásáról.

Ramasz Imre: egy éves bérleti szerződésünk volt a céggel. Ameddig kellett az ingatlan addig fizetett. Minden törvényes lehetőséget megragadtunk a tartozásunk behajtására, de sajnos ennek nincs mára realitása.

Kulima István: javasolja, hogy írják le ezt az összeget.

A képviselő-testület egyhangúan szavazott a követelés lemondásáról.

Ramasz Imre: a Kardoskút Tanya 254. számú /néhai Olasz Ernő/ tanya értékesítéséről döntött a testület egy korábbi ülésén. Az ingatlan a Szuperinfóban meghirdetésre került. Két érdeklődő volt, de vételi javaslat nem érkezett. Az ingatlan értékbecslése megtörtént, 487,000.-Ft értéket állapította meg egy értékbecslő. Évek óta üresen áll, folyamatosan romlik. Felhatalmazást kér a testülettől, hogy a becsült érték alatt érkező vételi szándékot is figyelembe vehesse az eladásnál. Külterületi ingatlanról lévén szó a szomszédnak elővásárlási joga van. Élne is a joggal az egyik szomszéd, de jelenleg nem áll rendelkezésére ennyi összeg.

Szemenyei Sándor: meg kell hirdetni újra és a legmagasabb vételi ajánlatért eladni. A ház rossz állapotban van, de ha így marad egyre rosszabb lesz. Ha valaki felújítja egy jó ház is lehet belőle.

Ramasz Imre: Újra meghirdetem az ingatlant.

Mórocz Lajos: Mennyi ideig illeti meg a szomszédot elővásárlási jog?

dr. Mészáros Erzsébet:
a kihirdetéstől számított 15 napig.

Szemenyei Sándor: olvastam a beszámolóban, hogy Olasz Ernő síremléke 140,000Ft-ból épült. Nagyvonalúnak tartom a testület döntését, hiszen alig ér többet a hátra hagyott ház.

Ramasz Imre: tiszteletből állította a testület a síremléket és Olasz Ernő bankszámláján is volt még hátrahagyott összeg. Nem lehet cél az ingatlan megtartása. Romlik az állaga folyamatosan. Az ismételt meghirdetés remélhetőleg eredménnyel jár.

Ramasz Imre: a Kardoskúti Agrár Zrt-vel földhaszonbérleti szerződése van az önkormányzatnak. A Zrt. nemrégiben megemelte a haszonbérleti díjakat. Emiatt javasolja a külterületen lévő termőföldek eddigi egy év helyetti öt évre való bérbeadását a Zrt.-nek mivel így hosszabb távon több bevétele lehet az önkormányzatnak belőle. Ha 5 évre adjuk bérbe, akkor közel 350,000Ft plusz bevételre, ha 10 évre akkor közel 2 millió plusz bevételre számíthatunk. Tehát külterületen lévő földterület bérbeadására az 5 évet, míg  belterületi termőföld esetén továbbra is az 1 éves bérbeadási ciklust javasolja elfogadásra a testületnek.

Szemenyei Sándor:
javasolja a hosszú távú bérbeadást.

Kulima István: miért nem lehetne 10 évre bérbe adni a külterületi földeket és így ezzel nagyobb hasznot teremteni?

Ramasz Imre: a 10 éves bérbeadással a következő testület kezét kötjük meg bizonyos értelemben. Nincs kizárva természetesen a 10 éves bérbeadás sem. A testület döntése lehet a 10 év is. Összesen 361 AK értékről van szó.

Kulima István: javasolja a szavazást 10 éves bérbeadásról.

Szemenyei Sándor: az idén járnak le a haszonbérszerződések?

Ramasz Imre: igen, hiszen eddig egy évre kötöttük őket.

Kulima István: külterületre 10, míg belterületre továbbra is az 1 éves bérbeadást javaslom.

Ramasz Imre: mivel módosító indítvány érkezett ezért először a 10 éves bérbeadásról kell szavaznunk.

A testület egyhangúan elfogadta a módosító indítványt.

Ramasz Imre: támogatási kérelem érkezett a Tiszta Szívvel Egymásért Alapítványtól. A kérelem nem felel meg a törvényi előírásnak. Tájékoztattam Őket a törvényi szabályozás feltételeiről. Bár teljes mértékben egyetértek az alapítvány célkitűzéseivel, és tudom, hogy jó munkát végeznek, mégis a formai hibák miatt a kérelem elutasítását javaslom. Tavaly 400 főnek osztottak meleg ételt karácsony előtt Kardoskúton és nagyon jó visszhangja volt az osztásnak. Esetleg felhívom a figyelmüket a hibák kijavítására, és ha a következő testületi ülésre érkezik szabályos kérelem a testülethez, akkor még dönthetünk pozitívan a támogatásról.

Egyhangú szavazással elutasította a testület a támogatási kérelmet.

Ramasz Imre: lassan körvonalazódik a LEADER pályázat. Nem lesz egyszerű pályáznunk. Magasak az elvárások és bonyolult a pályázati rendszer. Kis település révén nem nagyon tudunk élni a sok kiírt pályázattal.

A testületi ülés 10 perc szünet után zárt üléssel folytatódott.

Baleset a buszmegállónál

Fotó: VP

2008. 11. 12-én este 21 óra  körül Kardoskút lakott területén egy személygépkocsi először lehaladt a bal oldali útpadkára, majd jobb oldalira és ott a buszmegálló faoszlopának ütközött. A balesetben személyi sérülés nem történt, az autó vezetőjét azonban az ügyeletes orvos súlyosan ittasnak minősítette.

Petőfi utcai útburkolat műszaki átadása

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben már beadott egy pályázatot a község főutcájának felújítására, kiszélesítésre. Az a pályázat akkor sajnos nem nyert. Az idei évben ismét kiírásra került a pályázat, amelynek immáron nyertesei lettünk. A tervek 40 millió forintos bekerülési költséggel számoltak. A megpályázható összeg 20 millió, az önrész 20 millió forint. Az 50%-os önerővállalással a község anyagi tartalékai kimerültek. Viszont ha most nem került volna kivitelezésre az útfelújítás, akkor azt szinte biztosra vehetjük, hogy a közeljövőben nem lett volna még egy ilyen lehetőségünk a főutcát új, 5 méter széles aszfalttal ellátni. A közbeszerzési eljárás nyertese a COLAS- Debrecen Útépítő Zrt. lett. Az elmúlt hetek időjárása nagymértékben hozzájárult az útépítők munkájához, hiszen tartani tudták a szoros határidőket. Kardoskút főutcájának aszfaltburkolata 2008. november 7-én műszaki átadásra került.

Belankáné kiállítása

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Kiállítás megnyitóval köszöntöttük a novembert. Belankáné Hopka Margit Kardoskútról elszármazott festő képeiből nyílt tárlat a művelődési ház lila termében. A megnyitón Pribék Endre művésztanár ismertette a festőnő munkásságát. A megnyitó után egy óra kötetlen beszélgetés zárta ezt a szép estét. Az érdeklődők a kiállítást november 14-ig tekinthetik meg.

III. Tökös Buli

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az idén is jól elvoltunk a kisebb-nagyobb tökökkel a pénteki tökfaragó bulin. A községből – mint az elmúlt két évben is- gyermekek és felnőttek egyaránt eljöttek  erre a jó hangulatú estére. Harminc „ügyes kezű” fogott neki nagy buzgalommal a tökök kifaragásához, mindenki a saját ötletét és kreativitását bevetve, hogy majd a zsűri az ő tökjét ítélhesse a leg-leg…- nagyobb, – kisebb, – vidámabb, – rémisztőbb vagy éppenséggel a különdíjazott alkotásnak. A faragás jól haladt, közben elkészítettük saját dióba öntött mécseseinket is, hogy az esti sötétségben még egy pillantást vethessünk az érdekes tökfigurákra. Az idén a legfiatalabb résztvevőnk a 2 éves Gál Dávid volt, a legidősebb Gojdár Imre bácsi (a kor csak az oklevélnél számít…). Őket külön is köszöntöttük a többi résztvevő közül. A „legek” alkotói 2008-ban, akik így egy tökös kerámiafigurával is gazdagodhattak: Miszlai Laura, Gál Szilárd, Lunczner Gyuszi, Kalapári Anna és Gálné Kabódi Anita. A díjakon felül minden résztvevő egy szép oklevelet kapott emlékül.

Beszámoló a testületi ülésről

Fotó: VP.

Jelen vannak:
-Tibáné Hamvasi Zsuzsanna a választási bizottság elnöke
-Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató
-Csete Zoltán Kardoskúti ZRT. elnökigazgató
-Szemenyei Sándor képviselő jelölt
-Ramasz Imre polgármester
-Dr. Mészáros Erzsébet jegyző
-Gombkötő Csabáné képviselő
-Pusztai Ádám képviselő
-Kulima István képviselő
-Mórocz Lajos képviselő
-Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető
-Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos
-Varga Pál közalkalmazott

Letölthető anyag:

muvhaz_beszamolo_2008

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Gub András és Gombkötő Lajos képviselők igazoltan vannak távol. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gombkötő Csabánét és Kulima Istvánt javasolja, akiket a testület egyhangúan elfogad. Az ülést megnyitja.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna a választási bizottság elnöke: Mivel az előző testületi ülésen Verasztóné Szabó Irén betegsége miatt lemondott képviselői mandátumáról, így a listán az őt követő Szemenyei Sándor lép a helyébe az eskü letétele után.
Ramasz Imre megkéri a megjelenteket, hogy az eskü idejére álljanak fel. Felolvassa az eskü szövegét, amelyet Szemenyei Sándor utánamond és így hivatalosan is szavazattal bíró önkormányzati képviselő lett.


Szemenyei Sándor

Családi állapot: nős
Iskolai végzettsége: olajipari
Munkahelye/beosztása: nyugdíjas

Cél, amely a ciklus alatt szeretnék, ha megvalósulna:
Kardoskút települést szolgálni

“Sajnálom, hogy „ilyen áron” léptem a testületbe. Irénkének jó egészséget kívánok. A jövőben minden erőmmel a település javát fogom szolgálni a testületben hozott döntéseimmel”

Ramasz Imre köszönti a testület új tagját és jó egészséget kíván a munkához. Ismerteti a kitűzött napirendi pontokat:

I.Tájékoztató jelentés a ZRT. településünkre kiható hatásáról.
Előadó: Csete Zoltán elnökigazgató

II. Beszámoló Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtárban végzett 2008. évi közművelődési tevékenységekről, rendezvényekről.
Előadó: Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgat

III. 2008. III. negyedévi pénzügyi beszámoló.
Előadó: Ramasz Imre

IV. 2009. évi belsőellenőrzési munkaterv elfogadása

V. Bejelentések

VI. Zárt ülés

Ramasz Imre felkéri Csete Zoltán elnökigazgatót, tartsa meg tájékoztatóját.

Csete Zoltán ZRT. elnökigazgató: Köszönti a megjelenteket és köszöni a meghívást.

Tavaly november 22-én tisztújítás történt a ZRT vezetésében. Ezután az új igazgatóság felállt. Bízik abban, hogy az elődök munkáját fogják továbbvinni fiatalos lendülettel. A 2007-es év rendkívül gyenge év volt. A fő ágazat – a sertéstenyésztés- is rossz évet zárt. Aszályos volt a 2007-es év ezért az állattenyésztés számára kevés volt a megtermelt takarmány. Vásárolni kellett a megtermelt mellé. Nyugodtan el lehet mondani, hogy 80, de akár 100%-os is volt az áremelkedés az energia illetve a gazdálkodás más területein is. Bíztató képet festett az év végére a szarvasmarha és a tej felvásárlási ára. A sertéssel viszont további gondok jelentkeztek. Próbálnak az ágazattal nullára kijönni, ami nagy eredmény lehetne. 2008-ra előre lehetett tudni a költségeket. Tudtuk, hogy minden sokkal drágább lesz. Fájó lépéseket kellett hozni az újonnan felálló igazgatóságnak. Csak akkora állattartást lehet finanszírozni amennyit a növénytermesztés elbír. A hízó marha havi egymillió mínuszt-deficitet termelt. Ezt az állományt fokozatosan leépítettük. Nem engedhetünk meg ekkora mínuszt. A sertéságazatban is leépítések történtek. Az apácai sertéstelep bezárásra került. Az ott dolgozó 11 fő elbocsátásra került. Számukra felajánlottuk a kardoskúti munkavégzés lehetőségét, de nem éltek vele. Az 1000 darabos sertésállomány 500 darabra csökkent. További létszámleépítések történtek összességében egy 20 fővel lett kevesebb a dolgozói létszám. Az elbocsájtott dolgozók terheit minden lehetséges módon próbáltuk enyhíteni. Mindenkinek ki lett fizetve a végkielégítés és a felmondási idő is be lett tartva. 5 fős úgynevezett „gyalogbrigádot” hoztunk létre. Csak kardoskúti lakosokból áll. Határozott munkaszerződéssel alkalmazzuk őket. Az idén május 1-től november 30-ig. Ezentúl minden évben szeretnénk ezt a brigádot megalakítani. Az ő munkájuknak köszönhetően sokat változott például a major tisztasága, rendje.  Jövőre március 1-től október 31-ig fognak dolgozni és lehetséges, hogy emelünk a létszámon 8-10 főre. Továbbra is csak Kardoskúti személyek jönnek számításba. A tisztújítással egy időben generációváltás is történt. Fiatalok vették át a helyet az idősektől. A fiatalság és a fiatalos gondolkodás előnyös lehet. Több nagy beruházás is a tervek közt szerepel. Például a közeljövőben pályázunk egy új szárító létrehozására 170 millió forint értékben. Minden energiánkat a fejlesztésre kell koncentrálni. A dolgozói állomány jelenleg 110 fő körül mozog. További leépítést nem tervezünk. A hármas gazdálkodási irányvonalat szeretnénk a jövőben is megtartani: sertéstenyésztés, szarvasmarha és növénytermesztés. A cég igen jelentős bevétellel gyarapodott az idén. Így természetes, hogy a jövőben is segíteni fogja a kardoskúti kezdeményezéseket. Továbbra is segítséget nyújt a polgárőrség működéséhez. Az iskolatej akciót is támogatják ez évtől és a jövőben is lehet erre számítani. Valamint egyéb rendezvényeket is támogatnak amennyiben érkezik erre kérés. Megköszöni a figyelmet és várja a kérdéseket.

Mórocz Lajos: A vágóhídnak köztudottan sok a tartozása többfelé. A ZRT. a feléje fennálló tartozásból tudott e valamennyit behajtani?

Csete Zoltán: A vágóhíd összesen 13 millió forinttal tartozik a ZRT-nek amelyből összesen 68.000.-Ft. jött vissza. A többi fennálló tartozásnak esélye sincs, hogy visszajöjjön. A TQ vágóhíd ellen összességében 300 millió forint tartozás van. 0 az esélye a végrehajtásból történő kifizetésnek. El kell könyvelni sajnos veszteségként.

Mórocz Lajos: Számíthat e Kardoskút a jövőben is a ZRT segítségére a hó eltakarításban?

Csete Zoltán:
A gépparkunk rendelkezésére áll a községnek. A tél beálltával ügyeletet tartunk és természetesen dúrni fogjuk a település utcáit.

Gombkötő Csabáné: A ZRT. dolgozói állományán belül lennék kíváncsi a vezetők és fizikai dolgozók arányára.

Csete Zoltán: A 110 főből 2 felsővezető, 10 vezető, 9 irodai munkatárs. A többiek fizikai állományban dolgoznak. Településenkénti elosztásban: Tótkomlós 5-6 fő, Pusztaföldvár 5-6 fő, Orosháza 20 fő körül, Nagyszénás 2 fő. A fennmaradó létszámot kardoskúti munkavállalók teszik ki.

Gombkötő Csabáné: Fűszer vagy gyógynövénytermesztésben nem gondolkodnak e jövőben?

Csete Zoltán:
Igen messze áll a ZRT. gazdálkodása a BIO gazdálkodástól. Az egyik alapvető követelménye a BIO gazdálkodásnak az egybefüggő táblák. A mi helyzetünkben daraboltak a táblák. De bővíteni kell mindenképpen a termelt növények fajtáját. Szóba került és termelni is fogunk pl.: energia füvet, ét és olajnapraforgót, repcét és mákot. A ZRT. bérel a faluhoz közel eső földterületet, amely igen közel vannak lakóházakhoz. Az elmúlt évben sajnálatos esemény történt. A permetezés közben a széljárás miatt termőföldre juttatott permet elérte a lakóházak kertjeit és ott károkat okozott. Az érintett ingatlanok tulajdonosaitól elnézést kértünk és természetesen kárpótlást fizettünk részükre. A jövőben nem permetezünk a lakóházakhoz közel eső területen.

Szemenyei Sándor: Mentalitásváltás is történt a ZRT. vezetésében. Partnerként állnak most a helyi termelőkkel szemben.. A földhaszonbér bérleti díjának megemelése is pozitív döntés.

Csete Zoltán:
2700 hektárból 1800 hektár a haszonbérben művelt föld. A bérelt földek területe évről évre csökkent. Ezt megállítandó emeltük meg a föld haszonbérleti díját, bízva abban, hogy ennek hatására még többen a ZRT-t bízzák meg a földjük művelésével.

Kulima István
: A ZRT. dolgozójaként belülről látom a változást. Rugalmas gondolkodást hozott a vezetőváltás. Fejleszteni kell minden területen. És talán a bérek is emelkedni fognak ezután. 3-4 éven belül már látható eredménye is lehet ennek a szemléletváltásnak. Bíznunk kell a jövőben.

Csete Zoltán: A bérekhez hozzátartozik, hogy a környék mezőgazdasággal foglalkozó cégei közül a ZRT. igencsak elöl jár a bérekben. Jelenleg az átlagkereset 160.000.-Ft/hó. Természetesen törekedni kell mindig a nagyobb bevételre és így növekedhetnek a bérek is. A szemléletváltáshoz még annyit: nem kell elvetni az idősek tudását!

Ramasz Imre megköszöni Csete Zoltán tájékoztatóját és sok sikert kíván a ZRT vezetésének a jövőre nézve.

A 2. napirendi pont következik, a művelődési ház 2008-as beszámolója.

Ramasz Imre megkérdezi Pappné Neller Borbálát, hogy a testület részére korábban beadott írásos anyagát szeretné e szóban kiegészíteni.

Pappné Neller Borbála: A lényegi dolgokat leírtam a beszámolómban. 3 részre bontottam a beszámolót: 1. szakkörök, művelődési házban folyó tevékenységek 2. könyvtár, 3. pusztaközponti olvasókör.

2008-ban minden rendben zajlott a művelődési ház életében. Folynak a szakköri munkák, alkotói klubok. A rossz idő beköszöntével az iskolások a nagyteremben tornáznak délelőttönként. A könyvtár életében változást talán a jövő év hozhat, amikor is beindulhat a könyvtári szolgáltató rendszer keretein belül kezdeményezett mozgókönyvtár. Új színfolt volt az idén a közös rendezésben a Körös-Maros Nemzeti Parkkal megtartott Fehértó-napja, ahol az elmúlt évekhez képest újdonságnak számító kulturális műsorok is színesítették a napot. A visszajelzések csak pozitívak voltak. Távolabbi célom az olvasókörnél az udvar parkosítása, otthonosabbá tétele szalonnasütő hely illetve grillezési lehetőség kiépítésével. Az olvasókör rendezvényekre való kibérlésére is egyre nagyobb igény jelentkezhet a jövőben, ami hozzájárulhat a kiadások mérsékléséhez. Az idei évben a művelődési házban még egy kulturális műsort,  és egy kiállítást tervezek megrendezni. A tavalyi évekhez hasonlóan egy közös karácsonyi ünnepség a község lakóival zárná a ház ez évi életét. Pályázati lehetőségeket is figyelemmel kísérem. Az Egészséges Településekért Alapítvány most decemberi kiírását figyelve tervezünk pályázatot beadni valószínűleg Pusztaföldvárral összefogva. Ennek részletei még kidolgozás alatt állnak. Égető probléma a házban a nyílászárók cseréje, amit hamarosan meg kell ejteni amint pályázati lehetőség nyílik rá. Köszöni, hogy meghallgatták, várja a kérdéseket, észrevételeket.

Ramasz Imre: köszöni a szóbeli kiegészítést. A művelődési házban pezseg az élet. Látszik, hogy sok munka van belefektetve. A jövő évi költségvetés még most kezd kialakulni. A várható megszorítások ellenére bízik abban, hogy  a lehetőségekhez mérten a lehető legtöbb pénzt tudják a művelődésre szánni. Valószínűleg kevesebbet mint az idén

Mórocz Lajos: annyira részletes az írásbeli beszámoló, hogy nem hagy maga után kérdést. A nyílászárók valóban nagyon rosszak. A mihamarabbi cseréjét ő is támogatja. Sok sikert kíván a munkához.

Kulima István: valóban pezseg az élet a házban. Nagyobb településen nincs ennyi lehetőség a kikapcsolódásra, mint Kardoskúton. Megköszöni az ebbe fektetett munkát és további sok sikert kíván a jövőre nézve.

Szemenyei Sándor: az írásos beszámoló alapján csak gratulálni tudok. Jó döntés volt őt választani a ház vezetésére. Megköszöni a befektetett munkát. Egy kérdés merült fel: az olvasókörnél lesz e alkalmazva gondnok?

Pappné Neller Borbála: egyelőre nem tervezünk gondnokot alkalmazni. A szolgálati lakásban pillanatnyilag van lakó, aki felügyeli az olvasókört és környékét. Jelenleg nincs annyi rendezvény még, hogy egy személyt erre felvegyünk. Természetesen, ha a jövőben lesz rá lehetőség, akkor nincs ez sem kizárva.

Ramasz Imre: ha az olvasókörben a jövőben rendszerességgel lesznek programok, akkor el lehet gondolkozni egy gondnok személyén. Jelenleg a közmunkások segítségével oldjuk meg a feladatokat. Ez majd ki fog alakulni a jövőben.

Pusztai Ádám: a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken kívül nagy pozitívum, hogy megmozgatja az iskoláskorú gyermekeket is a művelődési ház programjai. A kézműves szakkör nagyon pozitív foglalkozás. Fejleszti a gyerekek kézügyességét. Az iskolai órai foglalkozások hasznosságát dicsérte.

A testület egyhangúan elfogadta a művelődési ház éves beszámolóját. Kifejezi köszönetét a kultúráért végzett munkában és sok sikert kíván a jövőben is.

Következő napirendi pont a III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása.

Ramasz Imre:
Az írásos anyag kiment időben a képviselőknek. Le van írva benne minden, szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Várja az észrevételeket, kérdéseket.

Pusztai Ádám:
Az ügyrendi bizottság tárgyalta a beszámolót. Időarányosan megfelelő, takarékos gazdálkodást mutat. Aggályosnak találtam viszont a 6.sz. melléklet 3. sorát ahol is az általános iskola átadott pénzeszköze 2 hónapra van megállapítva. Javaslom, hogy ne kettő, hanem öt hónapra legyen időarányosan feltüntetve. Igaz, hogy ez borítja a költségvetési számokat, de így nem fog törvényességi aggályokat felvetni. A fennmaradó pénzeszközt a tartalék javára kell írni.

Ramasz Imre: Az iskola ez évben 3,370,000Ft/hó költségbe kerül az Önkormányzatnak. Jövőre valószínűleg ismét újra kell számolni majd a főösszegeket. Javaslom, hogy a kiegészítő indítvánnyal együtt fogadja el a testület a beszámolót.

A testület egyhangú szavazással a módosításokkal együtt elfogadta a III. negyedéves pénzügyi beszámolót.

A 2009. évi belső ellenőrzési tervet a testület egyhangúan jóváhagyta.

Bejelentések:

Ramasz Imre:
Verasztóné Szabó Irén ügyrendi bizottsági tag volt. A helyére választani kell valakit a testületből. A képviselőkkel előzetesen egyeztettem a lehetséges jelöltekről. Gombkötő Csabáné és Mórocz Lajos személye vetődött fel. Ha van valakinek más javaslata, kérem, jelezze.

Egyéb javaslat nem érkezett így titkos szavazás következett Gombkötő Csabáné és Mórocz Lajos személyére.

Az eredmény:

6db. szavazatból 1db. érvénytelen, 1db. Gombkötő Csabáné, 4db. Mórocz Lajos.

Pusztai Ádám:
a testület titkos szavazással az ügyrendi bizottságot Mórocz Lajos személyével egészíti ki.

Ramasz Imre: a három ügyrendi bizottsági tag közül – Pusztai Ádám, Kulima István, Mórocz Lajos- egy elnököt is választani kell, nyílt szavazáson. Előzetes javaslatok alapján Kulima Istvánt javaslom a bizottság elnökének.

Egyhangú szavazással az ügyrendi bizottság elnöke Kulima István lett.

Kulima István: megköszöni a bizalmat és a jövőben is igyekezni fog megfelelni az elvárásoknak.

Mórocz Lajos: megköszöni, hogy bizottsági tagnak választották.

Ramasz Imre folytatja a bejelentéseket:

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel ezt a törvény lehetővé tette- a legalább 1500 fő feletti gyermeklétszámmal rendelkező és több településen levő intézménnyel rendelkező iskolák esetében főigazgatót nevezhet ki és ezt meg is tette. A tagintézmények vezetői az igazgatói címet kapták. Tehát a kardoskúti tagintézmény vezető igazgatói címének használatához kérik a beleegyezésünket.

A testület egyhangú szavazással beleegyezik az igazgatói cím használatához.

Ramasz Imre:
Orosháza Város Önkormányzata az oktatási intézményeiben dolgozóknak 4000ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít. Az egyenlő bánásmód szerint a kardoskúti tagintézményben dolgozóknak is biztosítanunk kell ezt. Ez az idei évben 140.000.-Ft. többletkiadással jár. Valamint az igazgató címmel járó vezetői pótlékot -20.000ft /hó- is javaslom megszavazni visszamenően 5 hónapra.

Egyhangú szavazással döntött a képviselőtestület, hogy a kardoskúti tagintézményben dolgozók kapjanak havi 4000ft/hó étkezési hozzájárulást illetve a vezetői pótlék 5 hónapra visszamenően legyen kifizetve.

Ramasz Imre: előző testületi ülésünkön tájékoztattalak benneteket, hogy a Kardoskút Községért Alapítvány két tagja beadta lemondását 2008. december 31-el. A helyük betöltésére várok neveket tőletek, akiket ez után felkeresek levélben, hogy vállalnák-e ezt a tisztséget.

A testület 10 főt jelölt, meg akiket levélben fog megkeresni Ramasz Imre.

Ramasz Imre bejelenti a testületnek, hogy november 3-14-ig szabadságon lesz. A testület tudomásul vette.

Ramasz Imre: Menyhárt Krisztina a béke utcai szolgálati lakást „szolgálati lakás” jelleggel bérelte. Mivel szeptember 1-től már nem az önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozója, így nem jogosult a szolgálati lakásra, hanem „bérlakás” – ként bérelheti tovább az ingatlant. Így a bérleti díj körülbelül 20%-al növekszik.

Gombkötő Csabáné: mivel az iskola is megkapja mindazt az anyagi javat, mint eddig is, így javaslom, hogy módosítsunk rendeletet és továbbra is mint „szolgálai lakás” Menyhárt Krisztina is kaphassa meg.

Kulima István: nem javaslok határozatmódosítást. A szerződést meg kell változtatni „bérlakás” szerinti bérlésre. Nem tehetünk kivételt senkivel.

A testület egyhangú szavazással „bérlakássá” módosítja a szerződést.

Ramasz Imre: Az Új Magyarország pályázaton indulhatunk a jövőben faluközpont szépítéséért. Most még csak gondolkodjuk el, hogy belevágjunk e az 50 milliós beruházásba amely 20% önerőt kíván az ÁFA miatt. Valamint tervezési, pályázatírói és egyéb díjjal is jár. Tehát van költsége. Mit látna jónak a testület létrehozni. Településközpontra lehetne költeni a pénzt tehát a Március 15 térre. Várom az ötleteket a következő testületi ülésre.

Az ülés zárt üléssel folytatódik.

Az idén is „elkolbászoltunk”

A napokban ellátogattunk a nyugdíjas klub egy kisebb csoportjával Békéscsabára, a Kolbászfesztiválra. Lassan már mi is számolgathatjuk az évfordulókat: a csabaiak 12. alkalommal rendezik meg ezt az országos hírű fesztivált, mi pedig már 3. éve, hogy folyamatosan részt veszünk rajta. Október 24-én a nyugdíjasok számára – szokás szerint- megyei találkozót is szerveztek, ahol kulturális műsorokkal várták az idősebbeket a Városi Sportcsarnokba. Most is több ezren jöttek el a környék nyugdíjasai közül. A jókedv, a sokféle sült illata és a vásári forgatag jellemezte ottlétünkkor a fesztivált. Rengeteg kiállító mutatta be termékeit, mindenféle ételt-italt kóstolhattunk a nap folyamán, és akinek volt még mindemellett ideje és rászánta magát, az ingyenes egészségügyi szűrővizsgálaton is részt vehetett. Az idén is itt volt Benke Laci bácsi, sokunk találkozott Nagy Bandó Andrással és lányával, akik a könyveiket dedikálták a könyvbarátoknak. A csoportból néhányan délután felé felültek a Dotto-ra és részt vettek egy kis városnéző úton, majd azután még egy utolsó körút a sátrak között, s indultunk haza. Most is igaz lett, hogy jó néha kikapcsolódni a szürke hétköznapokból. Élményekkel, természetesen kolbásszal és egyéb finomságokkal megpakolva tértünk haza Kardoskútra.

Ünnepi megemlékezés

Este 6 órakor fellobbantak az emlékezés gyertyái a Móra Ferenc Művelődési Ház színpadán, melegséggel töltve meg a termet és a szíveket. Szép számú nézőközönség előtt a kardoskúti tagintézmény tanulói a himnusz után megkezdték az ünnepi műsort versekkel, prózákkal felidézve az 56-os történéseket. Műsorukat színesítvén 3 rövidfilm is levetítésre került a versek között, amelyek többek szemébe könnyet csaltak. Szép műsornak lehettünk szem és fültanúi, köszönet érte Menyhárt Krisztina tanárnőnek. Az iskolások műsorát követte Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató ünnepi beszéde. Az estét a hősök emlékművénél koszorúzás zárta ahol a képviselő-testület jelenlévő tagjai és a megjelentek fejet hajtottak a hősök emléke előtt.

Zenés est a nyugdíjas klubban

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Október elseje az Idősek Világnapja. Az idén is vacsorás estet rendeztünk a nyugdíjas klubbal ezen alkalomból a művelődési házban. Kedd délután mindenki kiöltözve, süteményekkel, tombolatárgyakkal megpakolva érkezett meg a nagyterembe. Itt már javában zajlott a közös készülődés, az udvaron pedig rotyogott a bográcsban a finom marhapörkölt. Ádász Feri most sem mutatott különösebben mást mint szokott, hiszen a pörkölt remekül sikerült! Az est meglepetése – az idei újdonság- az volt, hogy vendégzenész is érkezett a klub rendezvényére, mégpedig Fejes Sándor Székkutasról. A zeneszó jókedvet csalt a terem falai közé, s a nyugdíjasok táncra is perdültek. A jó hangulat egészen éjfélig tartott, a közös szórakozás jó alkalom volt arra, hogy kikapcsolódjon mindenki a hétköznapok egyhangúságából. A találkozón új klubtagunk is lett, Tóth Ernőné Rózsika, aki ebben a hónapban költözött ki Kardoskútra. A vacsora előtt megköszöntöttük a 2008-ban évfordulós szülinaposainkat is egy kis jelképes ajándékkal. Idei ünnepeltjeink: Csongrádi Pálné, Gojdár Imre, Hopka Ernő, Kalapáti Anna, Jámborcsik Pálné, Kecskeméti Imréné, Ádász Ferenc és Barna Imre Lászlóné. Isten éltesse őket jó egészségben közöttünk még nagyon sokáig!

Ízek fesztiválja könyvátadó ünnepség

Ünnepélyes keretek között, ám mégis közvetlen hangulatban vehette át Kardoskút község lakossága a tavalyi receptgyűjtő felhívás után az „Ízek Fesztiválja” c. könyvet. A könyv megjelenését és a tavaly elindult tankonyha programot a budapesti székhelyű Egészséges Településekért Alapítvány támogatta. Meghívott vendégeink Orovecz Ildikó a könyv ajánlójának szerzője, Ramasz Imre polgármester úr, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő voltak. Jómagam házigazdaként – egyben a könyv szerkesztője és a fesztivál egyik szervezője- a meghívott vendégekkel közösen visszaidéztük az elmúlt hosszú időszakban történt főbb eseményeket: a pályázathoz szükséges előkészítési munkálatokat: mint a község egészségtervének elkészítése kérdőívezéssel majd ennek összesítése, ehhez kapcsolódva a helyi tankonyha program feltételeinek biztosítása és a konyha felújítása, illetve a közös program megszervezése a négy település részvételével. A sok munka meghozta gyümölcsét, reméljük a megszerveződött Életmód Klub folyamatosan tud majd tovább működni Tibáné Hamvasi Zsuzsanna szakmai vezetésével, s a könyvet, amely nem csupán receptes könyv haszonnal forgatja majd mindenki, aki kezébe veszi. Ramasz Imre polgármester úr kifejezte reményét, hogy a tavalyi fesztiválhoz hasonlót tudunk majd a jövőben szervezni, ha sikeresen pályázunk egy következő pályázati lehetőségnél. A község lakói, akik megtisztelték rendezvényünket, ingatlanonként egy-egy szép ajándékkönyvvel térhettek haza otthonukba.
Ismét ízesebb lett Kardoskút, gazdagodtunk egy újabb tetszetős kiadvánnyal!

Fotógaléria ide kattintva érhető el…

Nézze meg újra az elhangzott köszöntőket:

Neller Borbála

Ramasz Imre

Oravecz Ildikó

Nagyotmondó Tóbiás

Pénteken kora délután a BIBUCZI együttes játszott az általános iskolás gyerekeknek. A vidám, a közönség hangját is hallató történet tele volt énekszámokkal, humoros ám mégis tanulságos jelenetekkel. Mindeközben a főszereplőt a nagyszájú, dicsekvő Tóbiást megleckéztette Varjú Vilma, a gazda, Fülöp nyuszi és a király. Így a mese végén már térdepelve kért a gyerekektől segítséget a megszeppent vándor.  A sok móka és kacagás közben az egy óra hamar eltelt. Reméljük hamarosan újra találkozhatunk Kardoskúton kedves zenészbarátainkkal!

Vidám műsor a legkisebbeknek

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Gyermekműsorral kezdődött az őszi program a művelődési házban. Csütörtök délelőtt a hódmezővásárhelyi Léghajó Színház két művésze jött el szórakoztatni a község legkisebbjeit. „A három kívánság” című népmese zenés feldolgozását láthattuk, hallhattuk Tomi és Anita előadásában. A gyerekek nagyon élvezték a műsorhoz kapcsolódó közös éneklést, táncolást is. Ezek után mindenki jókedvűen térhetett vissza az óvoda- illetve az iskolai falai közé.

Felújítások, fejlesztések

Megkezdődött a Petőfi utca útfelújítása

szeptember 23-án reggel megkezdődött a Petőfi utca teljes hosszának útfelújítása. Öt méter szélességig ki lesz bővítve a főutca szilárd burkolata. Az első mozzanata a felújításnak az útpadka kiszélesítése. A kapubejárókat az utolsó pillanatig szabadon hagyják és a tervek szerint három nap alatt végeznek az aszfaltozási munkákkal. A szélesítés miatt viszont alapos előkészítés kell, hogy megelőzze az aszfaltozási munkákat. Az út átadása a tervek szerint október utolsó hete.

Üvegszál a falu határában

A község internet és kábeltévé ellátottságát javítandó beruházás a végéhez közeledik. Az Orosháza és Kaszaper között húzódó üvegszálra hamarosan a község bármely ingatlana rácsatlakozhat. A hálózat kiépítése már a “kőolajos út” felől a Kardoskút táblánál tart. A táblától 100m-re jön fel az üvegszál az újonnan telepített oszlopokra és onnan már egyenes út vezet a faluban előzetesen már kiépített kábelhálózatra. Szabó Ferenc – a szolgáltató cég ügyvezetője – kérdésemre elmondta, hogy maximum egy hónapon belül elérhető lesz a szélessávú internet és kábeltévé a település bármely ingatlanán. A kábeltévé részletes csatornakiosztásról és a csatlakozás anyagi feltételeiről hamarosan mindenki szórólapokról, plakátokról valamint a község honlapján megjelentetett hirdetésből tájékozódhat. Azt lehet már előre tudni az internet sebességéről, hogy a legnagyobb elérhető sávszélesség 4 megabit lesz ami – a mostani jobb esetben 256kbyte- jelentős sebességnövekedést eredményez a településen.

Pécsett jártunk

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub tagjaival az idén pécsi kirándulást szerveztünk. A csoporthoz a község lakóiból is csatlakoztak utazni vágyók, így közel 50 fővel látogattunk el Baranya megyébe.  Az elmúlt napok időjárása a vénasszonyok nyarára nem igazán emlékeztetett, ám szerencsére ott elkerültük az esős rossz időt szeptember 22-én, szombaton. Kora reggel indultunk neki autóbusszal a hosszú útnak. Délelőtti programunk a híres Zsolnay Porcelángyár megtekintése volt. Idegenvezetőnk kalauzolásával a gyár külső kertjét és annak szebbnél szebb alkotásait tekintettük meg, miközben a család és a gyár történetét is megismerhettük. Ezután a mintabolt felé vettük az irányt, ahol a gyönyörű kézzel festett készletek, vázák és más kisebb remekművek sorakoztak a polcokon. Délidőben a városközpont egyik hangulatos pinceéttermében megebédeltünk, majd a nézelődést a Tímár Ház várostörténeti kiállításával folytattuk. Ezután a Széchenyi tér felé vettük utunkat. Nem hagyhattuk ki a híres Dzsámit sem, ahonnan a téren lévő hangos forgatag csalt ki Bennünket. Itt az Európai Kulturális Örökség Napok keretén belül külföldi tánccsoportok tartottak vidám felvonulást és rövid bemutatót. A különleges népviseletek és öltözékek, hangszerek láttán egy jó darabig nem is mozdultunk ki a térről. A sokféle látnivaló közül alig tudtuk eldönteni hova is menjünk. Később a közeli sétány felé indultunk el. Megnéztük felülről az üveglapokkal fedett különleges alaprajzú Cella septichora-t, azaz a hétkaréjos sírépítmény falait is az Ókeresztény Sírkamráknál. A közeli sétányon szinte vásári forgatag fogadott Bennünket: árusok, bazárosok kínálták portékáikat illetve borászok finom nedűjüket a Pécsre látogatóknak. A Janus Pannonius utcában megcsodáltuk azt a több száz lakatot, amiket szerelmes párok emlékként csatolgatnak egymáshoz. Kíváncsian nézegettük a kis lakatok feliratait is. A nap gyorsan telt, igazából csak csemegézni lehetett e pár órában Pécs városának kulturális életéből, amely 2010-re méltán kiérdemli az Európa Kulturális Fővárosa címet. Számtalan lehetőség áll a látogatók rendelkezésére a városban és környékén. Hazafelé tartva utunkat Villány felé vettük, ahol ki-ki saját igénye szerint kóstolgathatott, vásárolhatott Magyarország leg délibb bortermő vidékének finom borfajtái közül. A hazaút néhány órája sem telt el szótlanul és persze énekszó nélkül a buszon. A társaság az éjjeli órákban jókedvűen ért Kardoskútra. Köszönet illeti az önkormányzatot a kiránduláshoz nyújtott anyagi hozzájárulásért, amelynek segítségével így többen kedvezményesen eljuthattak Magyarország ezen szép, tőlünk kicsit távolabb eső részére is!

IX. Fehértó Napja

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az előrejelzésekhez képest sokkal barátságosabb idő köszöntött a Kardoskút-Pusztaközpontra látogatókra 2008. szeptember 13-án.  Igaz a szél nem pihent ezen a napon, ám mégsem tántorította el a kerékpárral érkező kardoskúti lakosokat és az ország több pontjáról hozzánk ellátogatókat, hogy kíváncsiságuknak eleget téve az idei Fehértó Napján megnézhessék közelről is „természeti csodánkat”. Az MTV csatornáin át már többen láthattak a tó környékéről és annak gazdag élővilágáról pillanatképeket az elmúlt napokban sugárzott beharangozókból is, ám mégis az igazi szemlélődés adja meg a teljességet. A rendezvény megújult az előző évekhez képest, hiszen Kardoskút Község Önkormányzata és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága 2008-ban közösen vállalta fel a szervezést és a szakmai programok mellett délidőtől zenés-táncos műsorok is várták az érdeklődőket. Nem maradhatott el viszont a megszokott versengés a gyermekek részéről: 6 iskola csapata nevezett már kora délelőtt, hogy ki-ki gyalog vagy kerékpárral körbejárva a játék állomáshelyeit érdekességeket és hasznos tudnivalókat gyűjthessenek be magunknak a kvízjátékra. A délelőttre meghirdetett kézműves játszóház is sikeres volt, hiszen még ebéd után is szorgos kezek munkálkodtak a múzeum folyosóján. Az épületben az állandó tárlat mellett természetfotókból is láthattak az érdeklődők egy színvonalas szép kiállítást. Ebéd körül egyre többen foglalták el helyeiket a finom szürke marha-pörkölt kíséretében a színpad előtt, ahol Labozár Antal és zenekara szórakoztatta a közönséget. A délutáni órákban láthattunk néptáncot az orosházi Uzsoki utcai ovisok és a vásárhelyi Árendás Néptánc Együttes jóvoltából. Talpalávalót húzott a Tekergők Népzenei Együttes. A nap folyamán kiderült, hogy a közönség soraiban is vannak tehetséges táncos lábú- és hangú vendégek, hiszen sokan együtt nótáztak, s a vidám zeneszó mellett táncra is perdültek. A tavalyi évben felújított Pusztaközponti Olvasókör köré szerveződött rendezvény méltó helyet adott a kulturális programoknak e szép napon. Örömünkre szolgált az, hogy rengeteg idősebb korú is visszajött Kardoskút-Pusztaközpontra megnézni gyermekkorának színhelyét és magát az épületet is, amelyben régen iskola is működött. Jó volt látni a fürkésző tekinteteket és azt, hogy mosolygó arccal nézték a korabeli fotók másolatait is az olvasókör nagytermében, amelyek visszaidézték számukra a régmúltat, a réglátott ismerős arcokat. Ugyancsak az olvasókör adott helyet és itt látható a restaurálás után kiállított nagyméretű „emléklap” is, amely a Pusztaközponti Olvasókör szomszédságában álló Barackosi Olvasókör megalakításakor készült eredeti dokumentum. A tartalmas nap után reméljük, hogy a szép látnivalók sokasága és a vidám hangulat a jövőben is ilyen nagyszámú érdeklődőt fog Pusztaközpontra vonzani.