Beszámoló a testületi ülésről

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 24-én (hétfőn) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről

Jelen vannak:

Ramasz Imre polgármester
dr. Mészáros Erzsébet jegyző
Gub András képviselő
Szemenyei Sándor képviselő
Pusztai Ádám képviselő
Kulima István képviselő
Gombkötő Lajos képviselő
Mórocz Lajos képviselő
Bódi Jánosné a Kardoskút Községért Közalapítvány elnöke
Kocsis Péterné az alapítvány titkára
Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető
Varga Pál közalkalmazott

Napirendi pontok:

1. Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumának beszámolója.
Előadó: Bódi Jánosné a kuratórium elnöke

2. 2009. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet-tervezet előkészítése, megvitatása és elfogadása.
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

3. 2009. évi koncepció előterjesztése, elfogadása
Előadó: dr. Mészáros Erzsébet jegyző

4. Bejelentések

Ramasz Imre köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a testületet, hogy Gombkötő Csabáné képviselő előre nem jelezte távolmaradását ezért ő igazolatlan hiányzóként kerül a jegyzőkönyvbe. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Köszönti a Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnökét és titkárát. Átadja a szót Bódi Jánosnénak, aki ismerteti a beszámolóját.

Bódi Jánosné: köszönti a megjelenteket. Írásos beszámolóját megismerhette a testület. Szóbeli kiegészítésként a következőt kívánja hozzátenni: a szűk anyagi kapacitáshoz képest az alapítványhoz beérkező és annak alapító okiratába foglalt elvárásoknak megfelelő kéréseket minden esetben támogatták. Talán a  legkedvesebb támogatás minden évben a végzős általános iskolások pénzbeli támogatása a falunapon. Támogatták sok más mellett továbbá Tibáné Hamvasi Zsuzsanna által vezetett Életmód Klubot is. Az adókból felajánlott 1% adminisztrációs feladatait teljesítették. Várja a kérdéseket.

Gombkötő Lajos: a Kuratórium tagjaként tudom, hogy rengeteg beadvány érkezett. A lehetőségekhez képest mindent támogattuk is. Rossz visszajelzést a munkával kapcsolatban még soha senkitől nem hallottam.  Mint az ismeretes a jelenlévő kuratóriumi elnök és titkár december 31-el lemond tisztségéről. Javaslom a munkájuk elismerését.

Ramasz Imre:  az előzetesen beadott írásos anyag nem tér ki a lemondásra. Vehetjük véglegesnek az elhatározást?

Bódi Jánosné: 2008. december 31-ig vállaltuk a megbízatást. A könyvelést lezárva átadjuk a munkát az utódainknak. Megköszönöm az Önkormányzat és a Képviselő-testület mindenkori támogatását!

Ramasz Imre: előzetesen is megköszöni a két leköszönő tag eddigi lelkiismeretes munkáját. A Kuratórium az elmúlt években a lehetőségei között dolgozott. Az 1% felajánlásának szerinte nagyobb, aktívabb propagandát lehetett volna teremteni, hogy ez által több pénz folyhasson be az alapítvány számlájára.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja a beszámolót.

Következett a 2. napirendi pont: 2009. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet-tervezet előkészítése, megvitatása és elfogadása.

Mészáros Erzsébet: két adónem esetleges emeléséről kell döntést hoznia a testületnek. Az első a magánszemélyek kommunális adója, míg a másik a telekadó. A kommunális adó 2004 óta változatlan, a telekadó 2000 óta. A szemétszállítási díjak egy részét fedezi a lakosságtól befolyó kommunális adó. Az Uniós rendeleteknek megfelelően 2009. január 1-től Kardoskúton is heti rendszerességgel lesz elszállítva a szemét. ez – sok más mellett – megnöveli a szolgáltatás árát. Ha el is fogadja a testület az emelést, akkor is az Önkormányzatnak 700,000Ft-al ki kell egészíteni a befolyt összeget. Az emelés mértéke 2000Ft. Tehát a javaslat a kommunális adó mértékére: 8600Ft/ingatlan. A telekadó 2000 óta 10Ft/m2, amelyet 15Ft/m2-re emelne a rendelet.

Ramasz Imre: célszerű ezek után az adókat évente felülvizsgálni, hogy elkerüljük az egyszeri nagymértékű emelést. A kommunális adóból van fedezve a szemétszállítási díj nagy része. Ha a lakosok saját maguk szerződnének a szolgáltatóval az minimum 10% áremelést hozna magával. Természetesen nem szabad elvetni ezt a lehetőséget sem. Meg kell adni az embereknek a jogot, hogy eldöntsék, külön szerződnek-e a szemétszállításra. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy kiszáll a szemétszállításból akkor az orosházi Városgazdálkodás január hónapban szerződést köt a lakókkal egyenként. A lakók panaszai eddig mindig a gyűjtőedények  űrtartalmával voltak kapcsolatosak. Kevésnek bizonyult pár esetben a megállapított gyűjtőedény űrtartalma. A lehetőség fennáll, egyedi szerződéseket is lehetne kötni. A testületen múlik a döntés. A szelektív hulladékgyűjtés irányába is érdeklődtem a  napokban. A papír és műanyag elvi elvitelére van lehetőség, de gyakorlatilag értelme nincs. A teljes szelektív szigetek kiépítése nagy terhet róna a településre. Messze elmaradunk a törvény adta lehetőségtől a kommunális adó terén. A törvény 12,000Ft/ ingatlanban állapítja meg a maximumot. Tehát a 2000Ft emelés nem kevés, de reális. Javaslom az elfogadását.

Kulima István: Javasolja mindkét adó emelését. A telekadóval talán ösztönözni lehetne a tulajdonost, hogy építse be a telket és tartsa rendbe.

Szemenyei Sándor: hivatkozhatunk arra, hogy mikor emeltünk utoljára. A lakosságot a jelen érdekli, hogy ismét 2000Ft-al többe kerül egy szolgáltatás. A szolgáltató minden évben az infláció mértékével megegyezően emeli az árait.  Magas az emelés de mégis reálisnak és elfogadhatónak tartja. Egy kérdés merült fel benne a kommunális adóval kapcsolatban, mégpedig a nyugdíjas kedvezmény marad-e?

Mészáros Erzsébet: igen, marad a kedvezmény.

Szemenyei Sándor: jelenleg a telekadó ingatlanonként 5000Ft körül mozog Kardoskúton.  Adóemeléssel senkit nem lehet építésre bírni. Azokat, akik nem tartják rendbe a telküket, büntetni kell. A mai gazdasági helyzetben nem építenek az emberek. Csak gondot jelent manapság az üres porta a gazdájának. 50% emelése a telekadónak sok. Az 5Ft/m2 emelés helyett 3Ft/m2 emelést javaslok.

Mórocz Lajos: annak idején, amikor valaki vett egy üres építési telket az vállalta, hogy 4 év alatt épít rá ingatlant. A gazdaság változása miatt sokan nem építettek. Viszont sokan legalább az alapig eljutottak és most is fizetik az adót. Ösztönözni kell az embereket, hogy ne másra használják a portákat, hanem építsék be.

Kulima István: van olyan telek Kardoskúton ahol a 80-as évek eleje óta megvan az alap. Gazdasági helyzetre nem lehet hivatkozni. Ennyi év alatt, ha valaki akart, akkor épített. Nem javasolja a 3Ft-os emelést. 5Ft/m2 emelést javasol.

Szemenyei Sándor: a telek építésre van, nem vitatom. De sajnos abban a rendszerben, amikor a portákat mérték nem gondoltak a gazdálkodókra. Kicsik a porták. Rajtam kívül 6 képviselő van. Majd ők döntenek. Én nem javaslom!

Mórocz Lajos: ezek nem gazdasági porták.

Szemenyei Sándor: mások a nézeteink. Ki mivel foglalkozik.

Ramasz Imre: a 80-as években olcsón, befektetésnek vásároltak sokan portát. A cél e porták beépítése. A rendelet alapvető célja, hogy ne legyen beépítetlen része a falunak. Jelenleg valóban nem építkezik senki. A cél az ösztönzés és nem feltétlen a bevételek növelése. A testületé a döntés.

Gombkötő Lajos: mindenkinek van igaz a mondandójában. Sújtani akarjuk azokat, akik próbálkoznak az üres telükön csinálni valamit. Sokan gazdálkodnak a telken és van, aki takarmányt tárol rajta. Akinek sok pénze van az nem Kardoskúton fog építkezni. Soknak tartja az áremelést és javasolja az adót az eredeti 10Ft/m2-en hagyni. Az emeléssel nem lehet senkit építésre ösztönözni csak újabb pénzt veszünk ki a zsebükből. A kommunális adó emelése nem kevés, de mindemellett javasolja. El kell gondolkodni azon, hogy ha hetente lesz szemétszállítás, akkor egyes háztartásokban nagynak bizonyulhat a kihelyezett gyűjtőedény. Legyen lehetőség ne csak nagyobbra, de kisebbre is cserélni az edényeket – természetesen kompenzálva az adó mértékét – is. A legegyszerűbb az egyéni szerződés lenne. Szerződjön mindenki egyénileg a  szolgáltatóval és akkor meglátja ennek az anyagi vonzatát is.

Ramasz Imre: a lakosság felől eddig mindig a kis kukák miatt volt panasz. A nagyobbat eddig senki nem akarta kisebbre cserélni. Az egyéni szerződés növelné a családok terheit. A döntést a testület hozza meg.

A kommunális adó emelését a testület egyhangú szavazással elfogadta.

A telekadóhoz módosító indítvány érkezett 3Ft/m2 emelésről. A testület  először erről szavazott, de ez a javaslat nem kapta meg a megfelelő többséget. Ezután az eredeti – 5Ft/m2 – emelésről szavazott a testület, de ez sem kapta meg a megfelelő többséget. Így a telekadó mértéke marad a 2000. évben megállapított 10Ft/m2 áron.

Következő napirendi pont a 2009. évi koncepció előterjesztése, elfogadása

Ramasz Imre: az ügyrendi bizottság megtárgyalta az anyagot. Nem volt könnyű helyzetben a hivatal az anyag összeállításakor. A gazdasági válság miatt csak vita folyik a parlamenti pártok között, de érdemi előterjesztés nincs, vagy nem ismert. Semmi konkrétum nincs a jövő évi önkormányzati költségvetésre. Az iparűzési adó területén 10 millió forinttal kevesebbre számolunk, mint az idén. Felújításokra valószínűleg nem lesz fedezet a 2009-es évben. A testület elé tárt anyagban szűk a mozgástér. Remélhetőleg ehhez képest pozitívan fog alakulni a jövő évi költségvetés.

Kulima István: tervezni nem lehet a jelenlegi helyzetben. Az ügyrendi bizottság tárgyalta a koncepciót és egyhangúan támogatja azt.

Gombkötő Lajos: reálisnak tartja a jövő évi költségvetési koncepciót. A válság miatt felújításokra nem lehet számítani.

A testület egyhangúan elfogadta az önkormányzat 2009-es költségvetési koncepcióját.

4. Bejelentések

Kulima István: a Petőfi utca kiszélesítése indokolná az út melletti fák felgallyazását. Illetve a templomnál lévő fák is korlátozzák a kilátást az útra. Valamint a kerékpárúton is el lehetne végezni a gallyazást, mert a kerékpárútra benyúló ágak zavarják a kerékpáros közlekedést.

Ramasz Imre:
a Petőfi utcán dolgozó munkagépek miatt már történt gallyazás.  Tavaszig napirenden tartjuk a dolgot és akkor elvégezzük a szükséges munkálatokat.

Gombkötő Lajos: a Petőfi utca járdája sok helyen instabil. Mozognak a díszkövek. Nem lehetne ez ellen tenni valamit?

Ramasz Imre: a járda szélesítése miatt keletkezett ez a hiba. Nincs meg a megfelelő alap. Megnézi, mit lehetne tenni.

Mészáros Erzsébet: a „fehér ház” utolsó bérlője az „AntaLicht KFT.” volt. Díjtartozásuk az önkormányzat felé – a 120.000 kaució levonása után – 839,000.-Ft amely bérleti díj tartozás. Két felszólítás kiment az érintett felé, de eredmény nem volt. Ezután fizetési meghagyás történt a cég ellen, de időközben felszámolás alá került. A cégnek vagyona nincs. Rengeteg felhalmozott tartozása van más hitelezők felé is és mivel felénk bérleti díj tartozása van ez ráadásul hátra is esik a sorban a felszámolás rangsorában. A tartozás gyakorlatilag behajthatatlan. A testület dönthet a követelés lemondásáról.

Ramasz Imre: egy éves bérleti szerződésünk volt a céggel. Ameddig kellett az ingatlan addig fizetett. Minden törvényes lehetőséget megragadtunk a tartozásunk behajtására, de sajnos ennek nincs mára realitása.

Kulima István: javasolja, hogy írják le ezt az összeget.

A képviselő-testület egyhangúan szavazott a követelés lemondásáról.

Ramasz Imre: a Kardoskút Tanya 254. számú /néhai Olasz Ernő/ tanya értékesítéséről döntött a testület egy korábbi ülésén. Az ingatlan a Szuperinfóban meghirdetésre került. Két érdeklődő volt, de vételi javaslat nem érkezett. Az ingatlan értékbecslése megtörtént, 487,000.-Ft értéket állapította meg egy értékbecslő. Évek óta üresen áll, folyamatosan romlik. Felhatalmazást kér a testülettől, hogy a becsült érték alatt érkező vételi szándékot is figyelembe vehesse az eladásnál. Külterületi ingatlanról lévén szó a szomszédnak elővásárlási joga van. Élne is a joggal az egyik szomszéd, de jelenleg nem áll rendelkezésére ennyi összeg.

Szemenyei Sándor: meg kell hirdetni újra és a legmagasabb vételi ajánlatért eladni. A ház rossz állapotban van, de ha így marad egyre rosszabb lesz. Ha valaki felújítja egy jó ház is lehet belőle.

Ramasz Imre: Újra meghirdetem az ingatlant.

Mórocz Lajos: Mennyi ideig illeti meg a szomszédot elővásárlási jog?

dr. Mészáros Erzsébet:
a kihirdetéstől számított 15 napig.

Szemenyei Sándor: olvastam a beszámolóban, hogy Olasz Ernő síremléke 140,000Ft-ból épült. Nagyvonalúnak tartom a testület döntését, hiszen alig ér többet a hátra hagyott ház.

Ramasz Imre: tiszteletből állította a testület a síremléket és Olasz Ernő bankszámláján is volt még hátrahagyott összeg. Nem lehet cél az ingatlan megtartása. Romlik az állaga folyamatosan. Az ismételt meghirdetés remélhetőleg eredménnyel jár.

Ramasz Imre: a Kardoskúti Agrár Zrt-vel földhaszonbérleti szerződése van az önkormányzatnak. A Zrt. nemrégiben megemelte a haszonbérleti díjakat. Emiatt javasolja a külterületen lévő termőföldek eddigi egy év helyetti öt évre való bérbeadását a Zrt.-nek mivel így hosszabb távon több bevétele lehet az önkormányzatnak belőle. Ha 5 évre adjuk bérbe, akkor közel 350,000Ft plusz bevételre, ha 10 évre akkor közel 2 millió plusz bevételre számíthatunk. Tehát külterületen lévő földterület bérbeadására az 5 évet, míg  belterületi termőföld esetén továbbra is az 1 éves bérbeadási ciklust javasolja elfogadásra a testületnek.

Szemenyei Sándor:
javasolja a hosszú távú bérbeadást.

Kulima István: miért nem lehetne 10 évre bérbe adni a külterületi földeket és így ezzel nagyobb hasznot teremteni?

Ramasz Imre: a 10 éves bérbeadással a következő testület kezét kötjük meg bizonyos értelemben. Nincs kizárva természetesen a 10 éves bérbeadás sem. A testület döntése lehet a 10 év is. Összesen 361 AK értékről van szó.

Kulima István: javasolja a szavazást 10 éves bérbeadásról.

Szemenyei Sándor: az idén járnak le a haszonbérszerződések?

Ramasz Imre: igen, hiszen eddig egy évre kötöttük őket.

Kulima István: külterületre 10, míg belterületre továbbra is az 1 éves bérbeadást javaslom.

Ramasz Imre: mivel módosító indítvány érkezett ezért először a 10 éves bérbeadásról kell szavaznunk.

A testület egyhangúan elfogadta a módosító indítványt.

Ramasz Imre: támogatási kérelem érkezett a Tiszta Szívvel Egymásért Alapítványtól. A kérelem nem felel meg a törvényi előírásnak. Tájékoztattam Őket a törvényi szabályozás feltételeiről. Bár teljes mértékben egyetértek az alapítvány célkitűzéseivel, és tudom, hogy jó munkát végeznek, mégis a formai hibák miatt a kérelem elutasítását javaslom. Tavaly 400 főnek osztottak meleg ételt karácsony előtt Kardoskúton és nagyon jó visszhangja volt az osztásnak. Esetleg felhívom a figyelmüket a hibák kijavítására, és ha a következő testületi ülésre érkezik szabályos kérelem a testülethez, akkor még dönthetünk pozitívan a támogatásról.

Egyhangú szavazással elutasította a testület a támogatási kérelmet.

Ramasz Imre: lassan körvonalazódik a LEADER pályázat. Nem lesz egyszerű pályáznunk. Magasak az elvárások és bonyolult a pályázati rendszer. Kis település révén nem nagyon tudunk élni a sok kiírt pályázattal.

A testületi ülés 10 perc szünet után zárt üléssel folytatódott.

Megszakítás