Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő ülését.

Az ülés napirendje:

Beszámoló a Kardoskúti Általános iskola és Napközi-otthonos Óvoda 2007/2008-as tanévében végzett munkájáról.

Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Ramasz Imre polgármester, dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése. Előadó: Ramasz Imre polgármester

Bejelentések

A testületi ülésen vendégként megjelent Pusztainé Szabó Margit kapta meg a szót napirend előtti hozzászólásra.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Az iskola tagintézménnyé válása után kötött a két önkormányzat egy együttműködési megállapodást és ebben az szerepel, hogy az új igazgató kikéri a képviselő-testület véleményét a tagintézmény vezető kinevezéséről. Ezt én nem tettem meg. Ennek elsősorban technikai oka van és nem az, hogy már a megállapodás elején nem tartom be a szabályokat. Az alapító okirat elfogadásának csúszása miatt kellett kineveznem Verasztó József igazgató urat a jogfolytonosság végett. Tudtam, hogy ez teljesen szabálytalan, de technikailag így lehetett megoldani. Közös megegyezéssel szeptember 1-el visszavonom Verasztó József vezetői megbizatásását. Szeptember 1-én kikérem a nevelőtestület véleményét és amennyiben megerősítik igazgató úrral szembeni bizalmukat, szeptember 2-től ismét kinevezem tagintézmény vezetőnek. A jövőben mindenben kifogom kérni az Önök véleményét.

Ramasz Imre polgármester: Annyiban egyetért igazgató asszonnyal, hogy nagyon szűk volt az idő. Rendkívül sok munkát kellett elvégezni ahhoz, hogy szeptember 1-el megkezdődhessen a tanév.  A képviselő-testületnek egyetértési joga van a kinevezéssel kapcsolatban. Az elmondottak megfelelnek a valóságnak. Mindenképpen kell tagintézményvezető az intézménynél. Személy szerint a kardoskúti munkavállalók véleményére lett volna kíváncsi. Bízik abban, hogy egy határozott központi irányítás nyomán minőségi változás fog bekövetkezni a helyi iskolában.

Gub András képviselő: Verasztó József jelenleg megbízott vagy kinevezett igazgatója a tagintézménynek?

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Szeptember elsejéig megbízott. Onnantól kezdve újra megbízom, ha a nevelői testület megerősíti a döntést.

Gub András képviselő: Támogatom a megbízást. Nagyon elégedett vagyok Verasztó József munkájával.

Gombkötő Lajos képviselő: Mi már egy évvel korábban megbíztuk őt a tantestülettel egyhangúlag. Nem hiszem, hogy az elmúlt évben bárkinek is változott volna a véleménye. Támogatom a megbízást.

Gombkötő Csabáné képviselő: Igazgató úr közel kettő évtizedig látta el az igazgatóhelyettesi pozíciót. Mindenképpen megelőlegezem neki a további bizalmat is. Támogatom a megbízását.

Mórocz Lajos képviselő: A megbízás határozott vagy határozatlan időre szól?

Pusztainé Szabó Margit igazgató: A megbízás határozatlan időre szól de bármikor visszavonható alapos indokkal.

Mórocz Lajos képviselő: Javaslom a megbízást.

Pusztai Ádám képviselő: Munkatársak voltunk, megértettük egymást. Az elé kerülő akadályokat mindig megoldotta. A lehetőségek közül a humánus utat választotta. Támogatom a megbízását.

Kulima István képviselő: Egyetértek az előttem szólókkal. Különösebben nem kommentálom,  támogatom a megbízást.

Ramasz Imre polgármester: Őszinte leszek. Voltak bizonyos fenntartásaim az átszervezések időszakában Verasztó József bizonyos cselekedeteivel. Amit részben megbeszéltünk és részben megértek. De továbbra is helytelennek tartom jelenleg is. Lett volna más megoldása is a helyzetnek ami nem korbácsolta volna fel ennyire az indulatokat. Mivel a helyi munkavállalói kör nem változott ezért a rendelkezésre álló állomány közül jó döntés megbízni Verasztó Józsefet. A lehetőségeink határáig addig leszünk, hogy a helybeli oktatást minél tovább megtartsuk. Törekedj az oktatás színvonalának magas szinten tartására.

A testület egyhangú szavazáson egyetért azzal, hogy az iskola igazgatója tagintézmény vezető megbízást adjon Verasztó Józsefnek.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Munkám során azon leszek, hogy a kardoskúti iskolát ne elsorvasszuk hanem kivirágoztassuk, fejlesszük. Azon leszek, hogy a szülők a helyi iskolába írassák a gyermekeket. A törvényesség és a szakszerűség lesz jellemző a munkára.

Ramasz Imre a lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés között eltelt időszakról számol be:

Mozgókönyvtár létrehozásáról született megállapodás de jelenleg még nem indult meg a szolgáltatás technikai akadályok miatt.

Az óvoda vezetésével Molnár Sándornét bíztuk meg 2008. augusztus 1. napjától 2009. július 31-ig.  Majd ezután pályázat kerül kiírásra és ezt követően nem megbízott hanem kinevezett vezetője lesz az intézménynek a pályázat elbírálása után.

Döntöttünk arról, hogy testvértelepüléseink számára átadunk ingyenes használatra egy laptopot és egy projektort. Ez legutóbbi erdélyi látogatásunkkor átadásra került a homoróddaróci általános iskolának.

Döntöttünk továbbá arról, hogy az óvoda 2008. 06. 30-ig kettő csoporttal működik 3 óvónő és 2 dajka közreműködésével. Ekkor döntöttünk arról is, hogy a 2008/2009-es tanévben egy óvodai csoport fog kialakításra kerülni és ennek megfelelő személyzet lesz alkalmazva a gyermeklétszám csökkenése miatt.

A két testületi ülés közötti időszakban rengeteg egyeztetés történ az iskola átadása kapcsán. Bizottsági ülések, egyeztetések zajlottak.

Kistérségi társasági ülésre kettő alkalommal került sor az elmúlt időszakban. Pedagógia szakszolgálatról volt szó. Ebben a feladatban eddig Kardoskút nem vett részt, de ezentúl szeretnék bekapcsolódni a szakszolgálati ellátásba.

Kistérségi pályázati beadásról döntöttünk – gyermekvédelmi akciók támogatására – közel 20 millió forint értékben.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Következő napirendi pontban elsőként Verasztó József beszámolója következik.

Verasztó József mb. igazgató: Összességében amit elmondhatok, hogy a munkaterv 90%-a megvalósult az elmúlt tanévben. Köszönhetően a jó kapcsolatnak a szülőkkel, pedagógusokkal és a fenntartóval. Az, hogy az átmenet miatt feszültségek keletkeztek és a bizonytalanság sokáig uralta a hangulatot az a dolgok természetes velejárója. Azt gondolom, hogy a tűréshatárt nem lépte át. Kiegészítésem ennyi lett volna. Várom a kérdéseket.

Mórocz Lajos képviselő: Olvastam az írásos anyagban, hogy 4 tanuló pótvizsgára szorult. Ezek szellemileg visszamaradott diákok vagy csak a hozzáállásuk nem megfelelő?

Verasztó József mb. igazgató: Amikor buktatni kell az nem csak a diák hanem a pedagógus és a rendszer kudarca is. A négy diák közül a javítóvizsga kettőnek sikerült. A négyből egynek a képességek hiánya az oka. A másik háromnak viszont a nem megfelelő hozzáállás a

munkához.

Pusztai Ádám képviselő: Mivel szinte az egész évet az intézményben töltöttem és most élnék észrevételekkel nem akkor, hibát követnék el. Biztosan, nyugodtan állíthatom, hogy a megelőző évekhez hasonlóan állja a versenyt az iskola. Vannak területek ahol jobban is teljesít mint előtte.

Molnár Sándorné kapja meg a szót. Az óvodai munka írásos beszámolójához fűzhet szóbeli kiegészítést.

Molnár Sándorné óvodavezető: Az írásban leadott beszámolómat annyival szeretném kiegészíteni, hogy polgármester úrral egyeztetve az idei felújítási munkánkat elhalasszuk egy évvel és jövőre egy komplettebb felújítást tervezünk. Viszont minimális külső rekonstrukció elkelne az épületnél. A munka már megkezdődött az óvodában. Megfelelő eszközökkel és felkészült személyzettel várjuk a lurkókat.

Ramasz Imre átadja a kérdezés jogát a képviselőknek de ezzel senki nem él.

Ramasz Imre polgármester: Mindenképpen egy korszak lezárult. 2008. szeptember 1-től szegényebbek lettünk egy intézménnyel de gazdagabbak egy másik intézménnyel hiszen az óvoda önálló intézményként tovább működik. Nem öröm ez számunkra. Megéltük azt amit megéltünk. Azt kérem mindenkitől, hogy a jelenlegi formában is segítse mindkét intézményt. Bízzunk abban, hogy lesznek még lehetőségeink a változtatásra.

Egyhangú szavazással elfogadja a testület az elmúlt tanév beszámolóját.

Verasztó József zárszóként megköszöni a bizalmat a testületnek. Mindent megtesz a jövőben is, hogy megfeleljen a kihívásoknak.

Következő napirendi pont a féléves költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.

Az írásos beszámoló mindenki részére időben el lett juttatva. Szóban nem kíván kiegészítéseket tenni polgármester úr. Várja a kérdéseket.

Pusztai Ádám az ügyrendi bizottság tagjaként elmondja, hogy a beszámoló számszaki adatai megfelelnek a valóságnak. Az ügyrendi bizottság javasolja a féléves beszámoló és a hozzá tartozó határozati javaslat módosításának elfogadását.

Gombkötő Csabáné képviselő: Két kérdés fogalmazódott meg bennem. Az első, hogy miért olyan kevés az iparűzési adó eddig befolyt összege. A másik, hogy járdafelújításra egymillió forint lett megszavazva. Ez fel lett e már használva?

Tóth Józsefné előadó: Iparűzési adónál a 2007 évben beadott 2006 évi bevallások alapján történik az előleg fizetés. Ez alapján lett beállítva az előirányzat. Közben szűnnek meg vállalkozások. Eltelepülnek vállalkozások. Valamint 7 millió forintot utaltunk vissza túlfizetésként egyes cégeknek. Ez is csökkentette a teljesítést. Minimális a hátralékos adózó az iparűzés terén.

Ramasz Imre polgármester: Minden évben így szokott lenni, hogy az év első felében kevesebb befizetések történnek. Az év vége felé realizálódnak a befizetések. Nem irreális az a 120.000.000 forintos iparűzési adó amit beterveztünk. A járdafelújítás még nem történt meg. Meg kell hirdetni, ajánlatokat bekérni és értékelni. Az ősz egyébként is kedvez a megvalósításnak. Három helyen fog megvalósulni járdafelújítás: az orvosi szolgálati lakás melletti részen a József Attila utcán, szemben vele a „Fehér ház” melletti részen, valamint a gyógyszertár előtti részen. Összességében úgy ítélem meg, hogy a gazdasági évet végig tudjuk vinni komolyabb gond nélkül.

A testület egyhangú szavazással elfogadta a  2008 évi költségvetés féléves beszámolóját.

Harmadik napirendi pont az október 23-i ünnepség előkészítése.

Ramasz Imre polgármester: alapvetően két koncepcióban gondolkodtam az ünnepséget illetően. Az első variáció a szokásos keretek között lezajló ünnepség október 23-án este 18.00 órától a művelődési ház nagytermében és ezután koszorúzással zárnánk a Március 15 téren az ünnepséget. A második variációt egy későbbi döntés is befolyásolja. Gondoltam arra ugyanis, hogy ha az eredeti befejezési időpont szerint a Petőfi utcai útfelújítás október 20-ra elkészülne akkor egybe lehetne kötni az október 23-i ünnepséget egy ünnepélyes útavatással.

Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató:
Az elmúlt évekhez hasonlóan az általános iskolát kérnénk fel egy ünnepi műsor elkészítésére. Viszont vagy már az idén, esetleg jövőre lehetne hívni egy-két művészt akik ünnepi műsorukkal emelnék a rendezvény színvonalát. Valamint az elmúlt évekhez hasonlóan egy fotómontázs is levetítésre kerülhet.

Gombkötő Lajos képviselő: Véleményem szerint nem biztos, hogy szerencsés egy útátadást az október 23-i műsorhoz kötni. Amikor elkészül az út akkor legyen egy különálló ünnepség keretében felavatva. Javaslom, hogy a szokásos keretek között ünnepeljünk.

A képviselőtestület egyhangú szavazással az október 23-i ünnepség szokott keretek közötti megtartása mellett szavaz 2008. október 23-án este 6 órai kezdettel. Egyben felkéri Pappné Neller Borbála művelődési ház vezetőt az ünnepség megszervezésére és az ünnepi beszéd elmondására.

Előterjesztések következtek:

Egyhangú szavazással döntött a testület, hogy az idén is csatlakoznak a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz.

A Kardoskút Községért Közalapítvány két tagja lemondását nyújtotta be a testületnek. Időközben olyan törvények láttak napvilágot, amely a másik három tagnak is megkérdőjelezik az alapítványban betöltött szerepét összeférhetetlenség miatt. A testület megállapodott, hogy a következő ülésen javaslatot tesznek a megüresedett helyek betöltésére.

Két kérelem érkezett a testülethez. A polgárőrség 200.000 Ft. támogatást kért amelyből a NIVA terepjárót műszakiztatnák le, valamint üzemanyagra költenék az esetlegesen fennmaradó részt. A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub is kérelemmel élt a testülethez: az éves „nagykirándulásokhoz” amelyen az idén Pécs és környékének nevezetességét tekintik meg, kérnek 150.000.- Ft-ot a buszköltség fedezésére.

A testület mindkét kérelmet egyhangú szavazással támogatta.

Következő sarkalatos pontja az ülésnek a Petőfi utcai útfelújítás. Jelentős lépés ez a település életében. A főút egészének szélesítésére nyertünk pályázatot amely kivitelezésére ki is írta az önkormányzat a pályázatot. Három ajánlat érkezett a kivitelezésre. Az ajánlatokat egy öt fős bizottság értékelte. A beadott pályázatokat tételesen átnézték, mennyire felelnek meg a felhívásnak. A bizottság javaslattal él, viszont a testületnek kell a döntést meghozni és felhatalmazni a polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.

A bíráló bizottság a következő megállapítást tette: a 3 beadott pályázatból 2 érvényes, ebből az egyik formai hibát tartalmaz. Egy pályázat érvénytelen. A 2 érvényes pályázatból a kedvezőbb árat ajánló cég a Colas-Debrecen Útépítő Zrt.

A bizottság két javaslatot tesz:

Az eljárás eredménytelenné nyilvánítását és új közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolja.
b. A közbeszerzési eljárás nyertese a Colas-Debrecen Útépítő Zrt. Az építési szerződés megkötésére meghatalmazza Ramasz Imre polgármestert.

Ramasz Imre polgármester: Nehéz helyzetben vagyunk. A legalacsonyabb érvényes árajánlatot tevő Colas-Debrecen Útépítő Zrt. ajánlata is meghaladja a pályázati összeget ami valamivel több, mint 39 millió forint. Kockázatos kihirdetni győztesnek a ZRT.-t mivel meghaladja az árajánlat a rendelkezésre álló összeget és ez törvényileg aggályos. A járható út az az lehet véleményem szerint, hogy eredménytelennek nyilvánítjuk a közbeszerzési eljárást és azonnal egy újabbat írunk ki, rövid beadási határidővel. Így talán nem csúszunk sokat és az útfelújítás október 30-ig megvalósulhat.

Mészáros Erzsébet jegyző: A közbeszerzésben érvénytelennek nyilvánított pályázat oka az aláírás. A felhívásban cégszerű aláírást kértünk de az ajánlattevő meghatalmazottal írta alá. Így nem lehet elfogadni törvényileg a beadott pályázatot. A döntés a testületé.

Ramasz Imre polgármester: Telefonon beszéltem a műszaki ellenőrzést végző szakemberrel. Ő azt mondta, hogy ha a kivitelező cég  egy komolyabb gépparkkal, több helyen egyszerre végzi a felújítást akkor reális lehetőség van arra, hogy október 25 körülre elkészüljön az aszfaltozás. Természetesen az időjárást nem lehet előre látni. Időnk van, de a jövő évi kivitelezés aggályos az út melletti fák vegetációja miatt.

Kulima István képviselő: Szerintem írjunk ki új közbeszerzési eljárást. A testület ne vállaljon fel olyat amit nem muszáj főleg ha az törvényileg aggályos. Az 1-1,5 hét csúszás nem lehet akadály.

Gub András képviselő: Javaslom az új közbeszerzési eljárás kiírását minél hamarabb.

A képviselőtestület egyhangú szavazással érvénytelennek nyilvánította a közbeszerzési eljárást. Egyben döntött egy új eljárás kiírásáról. Valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy érvényes, költségkeretbe beleférő, határidőt vállaló, legalacsonyabb ajánlattevővel kösse meg a kivitelezési szerződést.

Ramasz Imre polgármester: A testületi ülés elején elmondtam, hogy Verasztóné Szabó Irén képviselőtársunk jelezte, hogy betegsége miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A tegnapi nap folyamán egy levelet juttatott el részemre amelyet megkért, hogy ismertessek a testület előtt:

Tisztelt Képviselő-testület

Bejelentéssel élek a testület felé, hogy lemondok képviselő-testületi tagságomról. Indokom: előreláthatólag hosszú ideig kezelés sorozaton kell átesnem. Úgy gondolom, hogy hiányzásaimmal nem hátráltathatom a testület zavartalan munkáját. És így én sem tudok eleget tenni képviselői feladataimnak. Kérem bejelentésem tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Verasztóné Szabó Irén
Kardoskút, 2008. augusztus 27.

A képviselő-testület hangsúlyosan kiemelve: elismerve Verasztóné Szabó Irén képviselői munkáját, bizottságban végzett munkáját egyhangú szavazással tudomásul veszi lemondását. Megbízza dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő a mandátum betöltésével kapcsolatos előterjesztését.

Pusztai Ádám képviselő kér szót: 16 évvel ezelőtt amikor a szolgálati lakásba költöztem itt Kardoskúton sem volt már új a kazán a háznál. Az idők folyamán az állapota csak romlott. Arra kérem a képviselő-testületet, hogy a kazán cseréjéhez 150.000.-Ft-ot megszavazni szíveskedjen.

A képviselő-testület egyhangú szavazással a kazán cseréje mellett döntött.

Az ülés szociális kérelmekkel zárt ülés keretében folytatódott.

Megszakítás