Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 18-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Mórocz Lajos, Gombkötő Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné jegyzőkönyv vezető

Ramasz Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a Képviselő-testület egyhangúan elfogad:

1., Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár munkájáról.

2., 2011. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet-tervezetek előterjesztése, megvitatása és elfogadása.

3., Képviselő-testület ciklus programjának összeállításához tematikus szempontok meghatározása.

4., Bejelentések
Az ülés előtt – a napirendekhez kapcsolódóan – kiadott írásos anyag az alábbiakban megtekinthető:

Ramasz Imre javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőkre Pusztai Ádám és Gombkötő Lajos személyében, akiket a testület egyhangúan elfogad.

A fő napirendi pontok megtárgyalása előtt a polgármester beszámol a két testületi ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról:

218/2010-es határozatában a Képviselő-testület a 2010. III. negyedévi költségvetési beszámolót fogadta el, illetve döntött arról, hogy erre a testületi ülésre a 4/2010. számú ÖKT. rendeletet módosítását elő kell készíteni. Ez megtörtént, elkészült.

219/2010-es számú határozatunkban fedezetet biztosítottunk a választások kapcsán felmerült plusz finanszírozási összeghez.

228/2010-es testületi határozatban döntöttünk, hogy a Március 15. tér 3 szám alatti bérlakás fürdőszoba felújításához fedezetet biztosítunk 700.000.- forint összegben. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ez a felújítás folyamatban van. Valószínűsíthetően napokon belül elkészül. Eddig a vizes rész munkája készült el illetve a villanyszerelés.

Ez a három lejárt határidejű határozat volt. A két testületi ülés közötti időszakról egy rövid tájékoztatót adok, illetve felkérem Gombkötő Lajos alpolgármestert, hogy egy eseményről ő adjon tájékoztatást. 2010. október 29-én az Orosháza Kistérség Többcélú Társulásának volt társulási ülése. Gyakorlatilag ez volt a tanács alakuló ülése. Napirendi pontként szerepelt a társulás elnökének megválasztása. Egyhangúlag – titkos szavazással – dr. Dancsó József Orosháza polgármestere lett megválasztva a posztra. Nyílt szavazással két elnökhelyettes lett továbbá megválasztva: dr. Baranyi István Pusztaföldvár és dr. Prozlik László Gádoros polgármesterei személyében. Ezt követte a pénzügyi bizottság megválasztása. Negyedik napirendjében döntött a társulási tanács a módosított társulási megállapodás és az SZMSZ elfogadásáról. Legvégül egy tájékoztatás hangzott el a társaság pénzügyi helyzetéről. A működéshez szükséges anyagi fedezet a társulás számára rendelkezésre áll. Különösebb pénzügyi gond és probléma nélkül biztosított a társaság működése.

2010. november 12-én a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékgyűjtő és Kezelő Térségi Társaság gyűlésére került sor. Ezen az ülésen is bizonyos személyi változások történtek. Az elnök maradt Tótkomlós város polgármestere, dr. Garay Rita, helyettese lett dr. Dancsó József Orosháza város polgármestere. Döntött az elnökség, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni tekintettel arra, hogy ez a tevékenység amelyet a társulás ellát koncessziós szerződésnek minősül és ennek az összeghatára huszonöt millió forint. Gyakorlatilag csak egyszerű eljárást kell lefolytatni. A társulás közgyűlése három tagú döntő bizottságot választott, aki el fogja majd dönteni a beadott ajánlatok alapján, hogy 2011. január 1-től ezt a feladatot ki fogja ellátni. A három tagú bizottságba Tótkomlós, Orosháza és Kardoskút polgármestere került megválasztásra. Póttagként Békéssámson polgármestere lett megválasztva. Az elhangzott beszámolóból kiderült, hogy különösebb probléma nélkül működött ez a feladatellátás. Ami mégis gondot jelentett, hogy rendkívül nagy mértékben visszaesett a beszállított elhullott állat mennyisége. Ugyanakkor a támogatási szerződésben az önkormányzatok bizonyos mennyiség beszállítását vállalták. Jelenleg úgy néz ki, hogy a vállalt mennyiség alig fele kerül beszállításra. Most egy erőteljes kampány fog megindulni azért, hogy minél több állati hulladék kerüljön beszállításra. Sok olyan település van ahonnan egyetlen kilogramm sem került beszállításra. Ezek elsősorban azok a települések, ahol az önkormányzat nem vállalta át az elhelyezési díj kifizetést. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Most megkérem Gombkötő Lajost, hogy a november negyedikén megtartott Orosháza és Térsége Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás ülésén elhangzottakról számoljon be.

Gombkötő Lajos: az ülésen új tisztségviselők megválasztására került sor. Az elnök Csizmadia Ibolya Orosháza alpolgármestere lett. A két alelnök: Bereczki János Szarvas és dr. Prozlik László Gádoros polgármestere lett. Ezt követően egy tájékoztatót hallgathattunk meg a különböző pályázati lehetőségekről. Hét milliárd forintról van szó a pályázat kapcsán. Rövid ideig tartott ez a megbeszélés, nagyjából ennyit tudok róla elmondani.

Ramasz Imre: köszönöm a beszámolót. Ehhez a témához én kaptam egy kis háttéranyagot. Ebben gyakorlatilag harminc évre előre megpróbálták kiszámolni – a program megvalósításával kapcsolatosan – a vízdíj mértékét. A jelenlegi számítások alapján 2040-re a vízdíj összege körülbelül 120%-al fog nőni. Tehát jelentős vízdíj emelkedés fog bekövetkezni az ivóvízminőség javítás kapcsán. Az is megállapítható az anyagból, hogy egész végig – tehát 2040-ig – számolva az átlagtól lényegesen elmarad a vízdíj mértéke Kardoskút tekintetében.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

1., Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár munkájáról.

Ramasz Imre : a beszámolóhoz Pappné Neller Borbála elkészítette az írásos anyagot. Megkérem, hogy ha van szóbeli kiegészítése, akkor azt most tegye meg.

Pappné Neller Borbála: tisztelt Képviselő-testület. Beszámolómban igyekeztem a lényegi változásokról tájékoztatást adni. Úgy gondolom, hogy a tavalyi évben  pozitív folyamatok indultak el a ház életében, amit én már az előző években is próbáltam szorgalmazni. Elindult egy olyan folyamat, amely kapcsán a település lakói közül egyre többen jönnek be az intézménybe. Az idén lettek új szakköreink, foglalkozásaink. Létrehoztuk az asztalitenisz körből az ifjúsági és a felnőtt csoportot. Ezen a téren történtek változások: új edzővel indult a november hónap. Bauer Károly irányításával fegyelmezetten folynak az edzések, és még a költségek is csökkentek. Szeretném, ha megmaradna a fiataloknak ez a fajta mozgásforma. Ehhez kérném előre a testület támogatását, hogy jövőre három új asztalitenisz asztallal bővítsük ki a jelenlegi három asztalunka, illetve az edzői díjat is építsük bele a költségvetésbe. Úgy néz ki, hogy elindul a színjátszó szakkörünk tíz feletti létszámmal. Egyelőre még csak helyzetgyakorlatokkal ismerkednek a résztvevők. Én úgy látom, hogy ebből egy jó dolog alakulhat a későbbiekben. A fiataloknak van lehetőségük a ház használatára. Ehhez különböző lehetőségek állnak a rendelkezésükre a szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Például filmvetítések, társasjátékok használata. Egy örömteli hír is van ehhez kapcsolódóan. Az E.ON Magyarország egy jelentősebb összeget ajánlott fel a művelődési ház számára. Ebből az összegből a fiatalok részére lesznek különböző eszközök beszerezve. A többi foglalkozást most nem szeretném felsorolni, szerencsére sok van belőlük. Elképzelhető, hogy elindul egy jóga-foglalkozás is. Előzetesen többen érdeklődtek ez iránt. A könyvtárral kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy Orosháza vezetésével a kistelepülések együtt tudnak működni. A véleményem erről nagyon pozitív. Állami normatívát csak ezen keretek között tud kapni a könyvtár. Az idén kicsivel több, mint egy millió forintot kaptunk. Jövőre ugyan csökken, de várhatóan közel 900.000.- forint lesz a normatíva. Az idei normatívából egy nagyteljesítményű fénymásoló és egy laptop került beszerzésre, illetve a könyvállomány is ebből a forrásból gyarapodott. Továbbá a gyerekek körében népszerű játék gépeink számát tudtuk négyről hatra bővíteni. Szakmai téren is megvan a kapcsolat a könyvtárak között. Beszámolómban kitértem a megvalósult nagyobb programokra. A hagyományos programokon túl voltak újabb rendezvényeink is. Ilyen például a Lenti József emlékének tiszteletet állító focikupa, illetve a Szent István asztalitenisz kupa. Az idei év hátralevő részére tervezett programoknál annyi változás van, hogy a Katalin bálat sajnos le kellett mondanunk. Kevés résztvevő mellett megnőttek a költségek. Újabb kiadások jelentek meg és ezt ilyen kevés érdeklődő mellett nem lehetett felvállalni. Sajnos ez nem csak nálunk fordul elő. Egyre kevesebb az emberek pénze.  Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezután nem lesznek bálak, továbbra is tervezem hasonló rendezvények szervezését. A jövő évi programmal kapcsolatban a falunap előkészítő munkájához kérném a testület segítségét oly módon, hogy a dátumot határozzák meg. Jó lenne, ha a költségekhez is valamiféle megközelítő iránymutatást adna a testület.

Ramasz Imre: köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. A testület tagjaié a szó.

Mórocz Lajos: oly mértékben részletes volt az írásbeli beszámoló, hogy túl sokat nem tudunk hozzátenni. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen mértékben beindult a sportélet a művelődési házban. Külön öröm számomra, hogy már két korcsoportban is folyik az asztalitenisz. Biztos vagyok benne, hogy szaporodni fog a létszám. Az biztos, hogy amit kértél azt támogatni kell. Az új asztalokat be kell szerezni majd. Olvasom, hogy van adogató robot is amely egy jó dolog. A bál kérdése nagyon lelaposodott az évben. Ezt fel kellene fejleszteni. Egy- kettő kell ebből egy évben, hiszen ez a közép korosztály szórakozási formája. Összességében nagyon sikeres évet tudhat maga mögött a ház. Köszönöm Neked, hogy ennyit dolgoztál.

Gombkötő Lajos: mennyi volt a költségvetése az idei falunapnak?

Pappné Neller Borbála: 1,5 millió forint volt, amelyet megközelítőleg ki is használtunk. Túlköltekezés nem volt.

Gombkötő Lajos: korainak tartom még most erről nyilatkozni.

Pappné Neller Borbála: a programok lekötéséhez kell ez, mert az év első hónapjaiban már le kell foglalni a művészeket. Ezt később már nem tehetjük meg, mert már lefoglalják őket máshova. A programok tervezésénél – mint a korábbi években is – szívesen várom az ötleteket. Ötletláda volt tavaly kihelyezve a lakosság számára és jövőre is tervezem ennek a kihelyezését. Persze kívánni lehet nagy zenekarokat, de ezek költsége meghaladná a teljes falunapra fordított összeget. Ha a közalapítvány tagjai is szeretnének ötletet adni a programok összeállításához, akkor várom azt. Nem zárkózom el semmilyen ötlet elől, ami reális.

Gombkötő Lajos: ugyan nem tudjuk a jövő évi költségvetés sarokszámait, de a 1,5 millióban lehet gondolkodni az idén is falunap terén. A beszámolót köszönöm, részletesen tájékoztat a házban folyó munkáról.

Pusztai Ádám: először is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy füstmentes az intézmény és elveszítette „kocsma jellegét”. Ez bizonyos értelemben egy nagy előrelépés. A környezet így jobbá vált. Örülök, hogy sokrétű elfoglaltságokat biztosít a ház főleg a fiataloknak, de más korosztálynak is. A sportnak is nagyon örülök. Lenti Józsefre való megemlékezés is a helyére került. Ez egy örömteli kezdeményezés. Összehasonlítva a két- három vagy öt évvel ezelőtti időszakhoz képest jelentős fejlődés tapasztalható. A beszámolót elfogadásra javaslom.

Varga Pál: jómagam igen aktívan részt veszek a művelődési ház programjaiban. Az asztaliteniszt emelném ki ezek közül: két csoportra kellett bontani a foglalkozásokat, hiszen már nem fértünk el egyszerre a teremben, annyian voltunk. Most a felnőtt csoport még továbbra is várja a jelentkezőket. Jó látni azt, hogy folyamatosan jönnek a fiatalok a programokra. Új színfoltja lesz remélhetőleg a településnek a színjátszó kör. Sok a lelkes fiatal. Keresik a kapcsolatot velünk és ötletelnek. A pingpong asztalok beszerzését természetesen támogatom. Köszönöm a beszámolót és elfogadásra javaslom.

Ramasz Imre: az előttem szólóakhoz csatlakozom. Borikán túlmenően a ház sikerében nagy szerepe van a Képviselő-testületnek is, hiszen bizonyos anyagi feltételeket mi biztosítunk. Nagy öröm az számomra, hogy látom amint nap, mint nap igénybe veszik a művelődési ház szolgáltatásait. Örülök, hogy a büfé kérdésében kialakítottuk a közös álláspontot. Aki most bemegy a házba az azért megy be, hogy hasznosan eltöltse szabadidejét. Most úgy tűnik mozdulunk a közművelődés irányába is, hiszen ha lesz egy színjátszó körünk, az nagyon nagy előrelépést jelent. Magam bevallom, hogy irigykedtem, amikor itt voltak a Csanádpalotaiak, hogy nekünk miért nincs ilyen. És úgy tűnik most, hogy nekünk is lesz. A művelődési ház most már a funkciójának megfelelően van használva. Ebben rengeteget köszönhetünk Borikának, aki mindent megtett ennek érdekében. Így érdemes már azt a pénzt, amely rendelkezésre áll a művelődési házra fordítani, mert teret adunk ezzel a község lakóinak a szabadidejük hasznos eltöltésére.  Kérdésként merült fel a falunappal kapcsolatban az időpont. A 2011. július 16-a szerintem megfelelő időpont. A költségvetését az idei évihez hasonlóan 1,5 millióban gondolom meghatározni. Keveset tudunk a jövő évi költségvetésről. Nagy valószínűséggel a válság most fog begyűrűzni az iparűzési adók terén. Tehát itt csökkenés lesz tapasztalható a bevételek terén. Ezeket a tényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nyilván ez még változhat, de jelenleg így kell számolni. További jó munkát kívánok! Biztos vagyok benne, hogy a testület tagjai a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogják a művelődési ház elképzeléseit.

Mórocz Lajos: visszatérve a falunapra az lenne az ötletem, hogy esetleg egy humoristát is meg lehetne hívni. Beszéltünk már sokat a sportokról. Esetleg egy sakk szakkörben is lehetne gondolkodni.

Pappné Neller Borbála: a sakk szakkör szervezése folyamatban van. Keresem a személyét egy edzőnek. Ez is költségekkel fog járni, amelyet a szülők nem nagyon tudnak felvállalni. Köszönöm szépen mindenkinek a véleményét. Vannak még természetesen csiszolni való dolgok, olyan területek ahol van még mit fejlődni. Úgy érzem, hogy lépésről-lépésre haladunk előre. Igyekszem a jövő évben is ezt a folyamatot elősegíteni.

A Képviselő-testület a napirendi ponthoz tartozó beszámolót egyhangúan elfogadta.

Belső ellenőrzési munkaterv megvitatása és elfogadása.

dr. Mészáros Erzsébet: a belső ellenőrzési munkaterv az alábbi témavizsgálatokat tartalmazza: felhalmozási, fejlesztési, felújítási tevékenység ellenőrzése a 2009-2010. év folyamán. Ez a terület 2008. évre vonatkozóan került utoljára ellenőrzésre, szerepeltetését a folyamatosság valamint az utóbbi évek jelentős beruházásai is indokolták. Munkáltatói feladatok ellenőrzése a 2009-2010. év vonatkozásában, különös tekintettel a jogviszony megszüntetések, cafeteria rendszer kidolgozottsága, működtetése és munkaügyi nyilvántartások vezetése témakörben, valamint a közfoglalkoztatás területén. A gazdálkodási adatok nyilvánosságával összefüggő követelmények, gondolok itt az üvegzseb törvényre az öt milliónál nagyobb összegű szerződések nyilvánosságra hozására. E területen az Állami Számvevőszék is jelentős hiányosságokat tárt fel a vizsgált önkormányzatoknál. Az utolsó témavizsgálat pedig a hiányzó belső szabályzatok ellenőrzése, mely a 2010. évi ellenőrzéshez képest utóellenőrzés is egyben. A témavizsgálatok mellett a terv természetesen tartalmazza a költségvetés készítés, zárszámadás folyamatának ellenőrzését, valamint a pénzgazdálkodás szúrópróba-szerű ellenőrzését is. Tájékoztatom a testületet, hogy a belső ellenőr megbízási szerződés alapján látja el feladatát. A megbízási díj tekintetében minden év november 30-ig kell a szerződésben foglaltakat felülvizsgálni, a megbízási díj összege 2011. év vonatkozásában sem fog változni,  évek óta 20.000.-forint+ÁFA/napi. Tíz nap áll a rendelkezésére az ellenőrzések végrehajtására.

Gombkötő Lajos: részletesen kidolgozott az anyag. Ehhez se hozzátenni se elvenni nem tudunk. Elfogadásra javaslom.

Pusztai Ádám: egyetértek az előttem szólóval. Biztos vagyok benne, hogy most is vannak olyan területek, amik kimaradtak és kimaradnak jövőre is. Egyetlen egy dolog amit csinálunk és akkor már miért ne legyen benne: az önkormányzat intézményeinek bevonása a költségvetésbe rovatba beszúrnám a lakosságot is, hiszen úgyis mindig  megkérdezzük őket.

dr. Mészáros Erzsébet: köszönöm szépen az észrevételt.

A Képviselő-testület a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést egyhangúan elfogadta.

 

3., Képviselő-testület ciklus programjának összeállításához tematikus szempontok meghatározása.

Ramasz Imre: előzetesen kiadtam a szempontokat. Várom az ötleteket, javaslatokat.

Gombkötő Lajos: részletes a kiadott anyag, mindenre kiterjed. Nem tudok hozzátenni semmit.

A Képviselő-testület a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést egyhangúan elfogadta.

4., Bejelentések.

dr. Mészáros Erzsébet: a 2010. év költségvetéséről szóló 4/2010-es ÖKT. rendelet módosításáról szóló tervezetet szeretném először a testület elé terjeszteni. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és egy kis pontosítással elfogadásra javasolja. Megkérem Pusztai Ádámot, hogy a bizottság álláspontját ismertesse.

Pusztai Ádám: az ügyrendi bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást. Összességében az a véleményünk, hogy támogatjuk és elfogadásra javasoljuk a testületnek. Egy apróbb számszaki pontosítást eszközlünk a felújítási költségek között: a művelődési ház kerítésénél egy összeg kétszer szerepel. Ennek javítását követően elfogadásra javasoljuk.

A Képviselő-testület egyhangú szavazás után megalkotta a 12/2010-es számú ÖKT. rendeletét a 2010. évi költségvetés módosításáról.

dr. Mészáros Erzsébet: a következő rendelet tervezet az ivóvíz ellátás szolgáltatás díjainak megállapítását és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítását tartalmazza. Minden év végén szoktunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Mivel az ártörvény alapján e szolgáltatás díja a hatósági árak közé tartozik, így ennek szabályozása önkormányzati hatáskör. A rendelet-tervezet a vízművek előterjesztése alapján készült. Ők az ivóvíz hatósági árát 229,3 forintban javasolták megállapítani, amely növekszik az önkormányzati bérleti díj összegével, ami 50,9 forint. Így összességében 282,9 forintban tettem javaslatot a hatósági vízdíj megállapítására. Lakossági fogyasztóknál ez 176 Ft/m3+Áfa, önkormányzati fogyasztóknál 241,30 Ft/m3+ Áfa.

Ramasz Imre: ez egy elfogadható mértékű vízdíj emelés. Megyén belül ez egy alacsonyabb kategóriába tartozó továbbra is. Megfelelő fedezet képződik, mivel rekonstrukciós beruházás nem történik az idén. Tehát a jövő évre betervezett rekonstrukciós kiadásokra a fedezet megteremtődik. Javaslom az elfogadását.

Pusztai Ádám: az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Az abban foglalt árakkal egyetért és azt elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület egyhangú szavazás után megalkotta a 13/2010-es számú ÖKT. rendeletét az ivóvíz ellátás szolgáltatás díjainak megállapítása és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 15/2008-as XII. hó 15. rendelet módosításáról.

dr. Mészáros Erzsébet: még egy feladatot kaptam az elmúlt testületi ülésen, mégpedig az időszaki lap alapításával kapcsolatos jogi környezet ismertetése. Egy nagyon rövid előterjesztést készítetem, valóban csak a jogi környezetre igyekeztem koncentrálni. Illetve némi segédanyagot mellékeltem a testület részére. Én a továbbiakban a testületre bíznám a dolgot, nem szeretném őket befolyásolni, hiszen mégiscsak ő lesznek a lap alapítói.

Ramasz Imre: nyilvánvaló, hogy valamiféle keret közé kell tenni ezt az egészet. A szándék kinyilvánult részünkről, hogy akarjuk ezt. A jogi oldaláról meg kell lépni azokat a lépéseket amik szükségesek, hogy az alapító okiratba bekerüljenek, majd utána át kell vezetni a törzskönyvön. Ezt követően a felelősség körét is tisztázni kell. Egy szerkesztőséget létrehozni, amit aztán bizonyos feltételek között működtetni kell. Ennek a végig vitele azért nem olyan egyszerű, mint az korábban felszínen volt, de megvan ennek is a menete. Azt szeretném, ha valóban nyitott lenne az újság. Nagyon sajnálnom, hogy nem jött semmiféle visszajelzés a megjelenésről. Jó, nem jó. Kell, nem kell stb. Egy józan ítélőképességgel megáldott szerkesztőséget kell megalakítani. És szó sincs arról, hogy a kritika nem jelenhetne meg, de az nem lehet parttalan.

Varga Pál: engem többen is megkerestek és elmondták véleményüket. Tetszett az embereknek és várják a következő megjelenést. Ötleteket adnak. Külön kell majd választani a weboldalon és az újságban megjelenő cikkeket, hogy azok ne fedjék egymást. Tudom, hogy nem egyszerű egy lapalapítás, de én szeretném, ha minél hamarabb megjelenhetne a következő szám.

Mórocz Lajos: már az is jó jel, hogy rossz vélemény nem volt róla.

Ramasz Imre: magáról a lapalapításról ki lehet mondani, hogy akarjuk. Felhatalmazzuk Erzsikét az alapító okirat módosításának elkészítésére. A Szerkezeti és Működési Szabályzat elkészítésé már egy kicsit bonyolultabb dolog. Erzsike irányításával kellene olyan konzultációt lefolytatni, amely segítségével ezután elkészíthető az SZMSZ. Meg kell határozni a szerkesztőség létszámát. Ebbe véleményem szerint be kell vonni közéleti embereket, például a közalapítvány is képviselje magát. Számba kell venni, hogy kire lehet számítani. Ki az, aki vállalja, hogy lapkiadás előtt összejönnek egy megbeszélésre. Vannak ugye kötelező feladatok, mint a lap engedélyeztetése. Meg kell a példányszámot határozni. A formátuma azt hiszem, hogy megfelelő. Ennek az anyagi oldalát be kell tervezni a jövő évi költségvetésbe. Nagy kérdés például, hogy a kiadásért ki legyen a felelős. Itt ugye korábban elhangozott a jegyző neve. Ha vállalja, akkor biztosra veszem, hogy a testület bizalmat szavaz és támogatni fogja.

dr. Mészáros Erzsébet: az én nevem, mint felelős szerkesztő hangzott el, és azt a pozíciót nem kívánom vállalni. A felelős kiadót még talán, de erre is kérek gondolkodási időt.

Ramasz Imre: meg kell találni azt a megfelelő személyt, aki elvállalja ezt a feladatot. Az SZMSZ előkészítéséhet azért kérnénk a jegyző segítségét. Valószínűsítem, hogy a decemberi szám, mint második próbaszám fog megjelenni. Ezt ilyen rövid időn belül nem tudjuk átvezetni. A 2011-es év már mehet rendes kerékvágásban. Ez egy új terület nekünk.

Mórocz Lajos: igazából én sokat gondolkodtam rajta, hogy a hirdetésektől se zárkózzunk el teljesen. Viszont nem szabad még csak bújtatottként sem például szex hirdetéseket megjelentetni. Erre figyelni kell.

dr. Mészáros Erzsébet: a hirdetés lehetőségét még több szempontból is meg kell vizsgálni. Ha minden szempontnak megfelel, legyen.

Ramasz Imre: azt azért lássuk, hogy egy 940 fős településen a hirdetések nem úgy fognak özönleni. Ez egy nagyon szolid bevételt fog eredményezni. ha lesz is. Túlzottan nagy reményt nem kell ez irányába támasztani.

Varga Pál: akkor most hogyan tovább? Én már belefogtam a következő – terveim szerint karácsony előtti napokban megjelenő – újság szerkesztésébe. Ebbe már terveztem egy naptárt is középre. Tőlem lehet ez is próbaszám, engem nem zavar. A lényeg, hogy jelenjen meg. Legyen egy folytonosság. A jövő évre kidolgozzuk a lapalapítás jogi hátterét. Most addig is mi a következő lépés?

dr. Mészáros Erzsébet: a decemberi testületi ülésre ki kell dolgozni az SZMSZ-t. A tervezettel ki kell tudni állni, hogy a testület azt megvitathassa és elfogadhassa. Ki kell gondolni a szerkesztőbizottság összetételét.

Ramasz Imre: olyan embereket kell megtalálni és megkérni, akik ténylegesen tudnak és akarnak segíteni ebben. Véleményem szerint egy öt fős szerkesztőségben gondolkodhatunk.

Varga Pál: akkor a lényeg, hogy december huszadika körüli időben ismét ki tudjuk adni az újságot. Az ISSN szám igénylését intézem.

Pappné Neller Borbála: a szerkesztőbizottságot nem kell széles körben kiterjeszteni. Aki vállalja ezt a felkérést annak számolnia kell azzal, hogy minden lapkiadással kapcsolatban teendője lesz. Egy fontos kérdés van, a felelős szerkesztő személye. Ő lesz jogilag egy személyben felelős az újságért. Erzsikének annyi előnye lenne, hogy a törvényi szabályozás terén ő otthon van. A tartalmát kell majd vizsgálni jogilag az újságnak, hogy mindenben megfeleljen a követelményeknek.

Varga Pál: én nagyon lelkes vagyok az újsággal kapcsolatban, de nem látom azt, hogy olyan tartalommal jelenne meg, ami sajtópert hozna maga után. Kicsit túl van ez misztifikálva. Ha valaki az adventi koszorús cikkért sajtópert indít, akkor majd én képviselem az újságot.

Pappné Neller Borbála: állandóan változik a sajtótörvény. 1997-ben végeztem a főiskolán, média végzettséggel is rendelkezem. Amit annak idején tanultam már nem érvényes a mai világra. A jognak kell megfelelni. Ez egy annyira független, pártatlan újság lesz, hogy nehéz lehet belekötni bármibe. Az egyeztetéseket minél hamarabb meg kell kezdeni. A település lakói közül is várunk majd véleményeket. Mindent le kell közölni ami a személyiségi jogokat nem sérti. Nem vélemény műfajok, hanem tudósítások és riportok fognak megjelenni.

Ramasz Imre: tisztul a kép. Megbízzuk Erzsikét az alapító okirat elkészítésére a következő testületi ülésre. Továbbá felkérjük segítő közreműködésre a működési szabályzat elkészítésére. Kérném Borikát és Palit, vegyen részt az egyeztetésekben.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot és azt határozattá emelte.

dr. Mészáros Erzsébet: az előző lapszámmal kapcsolatban megállapította a testült az anyagi forrást. Ezt most a decemberi lapszámhoz is meg kell tenni.

Ramasz Imre: 55.000.- forint volt az előző. Meg kell beszélni a példányszámot még.

Varga Pál: csökkentjük ötven darabbal a példányszámot. A decemberi lapszám közepébe javaslok egy jövő évi falinaptárt is belehelyezni. Ennek a költségeire kérek a napokban árajánlatot.

Ramasz Imre: ezzel együtt tudomásul vesszük.

Mórocz Lajos: megkeresések alapján mondom, hogy sok lakó nehezteli azt, hogy az útra nyúló ágaktól nem tud rendesen kerékpározni. Több utcáról is szó van. Feljebb kell metszeni.

Ramasz Imre: eljön a fametszés időszaka és megvizsgáljuk a helyzetet. A napirendek előtt tett beszámolómban már szót ejtettem arról, hogy az Orosháza Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodásának módosítását minden egyes Képviselő-testületnek minősített többséggel el kell fogadnia. A társulás a módosítást elfogadta. Akkor lép hatályba, ha már minden testület döntött annak elfogadásáról. Törvényi keretek vannak belefoglalva és pár kérdés lett benne tisztázva. Például a minősített többség kérdése lett tisztázva benne. Változott a települések létszáma is. Összességében 570 fővel csökkent egy év alatt a kistérség lakossága. Magam részéről elfogadásra javaslom.

Pusztai Ádám: a harmadik oldalig jutottam el és ott már le is álltam vele. Leálltam a tovább olvasással, mert ha ez módosítás, akkor nagyon nem lehet vele egyet érteni. Ha az eredeti így volt, akkor meg már mindegy. A negyedik fejezet harmadik pontja például azt tartalmazza, hogy a minősített többséghez legalább a jelen lévő tagok szavazatainak 2/3-a szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét.  Tehát magyarul ha ott van mindenki és Orosháza és bárki akar valamit akkor a kérdés eldőlt. Ez nekem kicsit furcsa. Hiába akar tíz településből nyolc nemmel szavazni. Ha Orosháza és még egy település igennel szavaz, az akkor elfogadásra kerül.

Ramasz Imre: igen, így van. Lehet ez ellen ágálni de ez a törvényi előírás. Eltérő volt bizonyos esetekben, hogy hogyan is érvényesül. Ezzel a módosítással egyértelművé vált.

Pusztai Ádám: azt nem is gondoltam, hogy egyenlők leszünk, csak hogy ne legyünk ennyire hátul. Jó, ha benne volt előzetesben akkor rendben. Ha nem lett volna benne akkor ágálhatnánk.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Orosháza Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodásának módosítását.

Ramasz Imre: tájékoztatlak Benneteket arról, hogy Csorvás város polgármesterét tájékoztattam az előző testületi ülésen hozott döntésünkről. Polgármester úr megköszönte, hogy foglalkoztunk a kérésével és a döntésünket tiszteletben tartja. Kiadtam részetekre a Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzésre a jelentkezési lapot. Kérem, minél hamarabb visszajuttatni nekem. Többen megkerestek az Ady sorról, hogy a régi „malom” dűlőre egykor telepített nyárfák szöszt termelnek és ez az ott lakóknak egészségügyi problémát jelent. Kérnék az érintett lakók, hogy ezek a nyárfák kiszedésre kerüljenek. Mivel közterületen vannak a fák, ezért a szükséges engedélyeket be kell szereznünk. Döntenünk kell, hogy kivágassuk-e. Amikor szöszölnek akkor 2-3 héten át bosszantja az allergiásokat. Ha a kivágás mellett döntünk és az engedélyeket is beszerezzük, akkor a jövő év tavaszán már ültethetünk a helyükre újabb fákat. A mostani fatelepítés kapcsán maradt is ki fa.

Varga Pál: allergiásként messzemenően átérzem az ott lakók gondját. Vágjuk ki és telepítsünk helyette újabb fákat, amelyek nem allergénkeltők.

Pusztai Ádám: az iskola udvarán is van pár korhadó félben lévő nyárfa. Ha már belekezdünk, akkor azokat is kell venni véleményem szerint. Az óvodánál lévő már a balesetveszélyt is magában hordozza.

Ramasz Imre: a fakivágás költségét a jövő évi költségvetésbe bele kell terveznünk. Ehhez darus kocsi kell. Ez nem egy idei kivitelezés lesz. A jövő év elején fog rá sor kerülni. Tehát akkor kérem szavazzunk.

A Képviselő-testület egyhangúan döntött a „malom-dűlői” illetve az iskola udvarán lévő nyárfák kiszedéséről.

Ramasz Imre: tájékoztatlak benneteket, hogy a BEOL.HU által meghirdetett szavazáson a kistelepülések kategóriájában Kardoskút lett a győztes.

Varga Pál: most az egyszer nem felhőtlen a boldogságom szavazás terén. Különböző vádak értek engem ezzel kapcsolatban. Például, hogy egyfolytában nyomom a gombot és szavazok. Pedig nem. Egyetlen egyszer szavaztam. Maga a szavazás témaköre is viszonylagos: legélhetőbb település. Nehéz ezt definiálni.

A testületi ülés zárt keretek között szociális kérelmekkel folytatódik…

Megszakítás