Út és parkoló kérdése – soron kívülFotó: Varga Pál

Soron kívüli testületi ülésre került sor nemrégiben, ahol is a Petőfi utcai út- és parkoló építési pályázat volt terítéken. Az „ABC” és a „Kúti Kocsma” közötti földút és környezete rendbetételére, parkolók kiépítésére előzetesen betervezett ötmillió forint a beérkezett árajánlatok alapján kevésnek bizonyult. A kérdés tisztázására, – hogy a megemelkedett költségek mellett is megvalósuljon-e a beruházás – a képviselők összehívására került sor. Részlet a soron kívüli ülés jegyzőkönyvéből:

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án (csütörtökön) 11 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Lajos, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen volt továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető.

Ramasz Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, így a képviselő-testület ülését megnyitom. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet javaslok elfogadni. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – egyhangúan elfogadta – az alábbiak szerint:

  1. Petőfi utcai út- és parkoló építési pályázatok elbírálása.

Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Pusztai Ádám és Varga Pál személyében, akiket a testület egyhangúan elfogadott.

A napirendi pontok tárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, megbeszélésekről, tárgyalásokról, intézkedésekről nem szólok, mivel ez soron kívüli ülés.

  1. napirendi pont:Petőfi utcai út- és parkoló építési pályázatok elbírálása.

Ramasz Imre: Költségvetésünkbe 5 millió forintot terveztünk be a Petőfi utcai út-és parkoló építésére. Október 19-től jogerős az építési engedély. Korábban már kértem 4 helyről árajánlatot, három érkezett. Mindegyik meghaladja a betervezett összeget, a kiírás szerint október 28-ig kell szerződést kötni a kivitelezővel, a következő testületi ülés 27-én lesz, e két ok miatt voltam kénytelen összehívni e soron kívüli testületi ülést. Megnyugtatóan csak a testület állásfoglalása alapján léphetünk tovább. A tervező által készített előzetes költségbecslés alapján már tudtam, hogy meghaladja a kivitelezési összeg a betervezettet, elsősorban a Petőfi utcai útcsatlakozás miatt.  Az ajánlatok ismeretében kérem a testületet, hogy keretösszeget határozzon meg, mivel az ajánlatok lényegesen meghaladják a költségvetésbe betervezett összeget.

Ismertetem a három ajánlatot:

Wiener Center Kft. bruttó: 7 498 158,- Ft;
Duna Aszfalt Kft. bruttó: 7 221 708,- Ft;
SWIETELSKY Magyarország Kft bruttó: 8 406 630,- Ft összegért tett ajánlatot.

A SWiETELSKY Magyarország Kft. alternatív ajánlatot is tett, melyre az ajánlattételi felhívás alapján volt lehetősége. Az alternatív ajánlat bruttó 8 753 505,- Ft.

Ezen kivitelezési díjon felül még számolni kell 250 000 forint tervezési költséggel, 75 000 forint engedélyezési díjjal, melyek már ki vannak fizetve. A megvalósításkor kötelező műszaki ellenőr alkalmazása, akinek a díja 112 500 forint. A kivitelezésen túli összeg összesen 437.500 forint.

Az ajánlatok közül a legkedvezőbb a Duna Aszfalt ajánlata, melyet a WIENER CENTER Kft. követ. A SWIETELSKY-vel nem is foglalkoznék, hiszen közel 9 millió forint költséget jelent. Felhatalmazásom esetén csak az első két ajánlattevővel tárgyalnék a költségek esetleges csökkentése ügyében, mert vannak azonos munkafolyamatok, melyek lényeges költségeltérést mutatnak. Azt szeretném, ha a kivitelezés megvalósulna, de a Képviselő-testület által meghatározott összeghatárig. Ha nem tudok megegyezni az ajánlattevőkkel, akkor előfordulhat, hogy nem történik meg a kivitelezés. Előirányzat emelésre van forrásunk a parkfelújítás, a településrendezési terv és a járdaépítés előirányzatai terhére. Kérem a képviselők véleményét.

Gombkötő Lajos: Véleményem szerint lehetne költséget csökkenteni, ha a Petőfi utcáról tervezett bejárót nem építenénk meg, ha lehetőség lenne tervmódosításra.

Ramasz Imre: Akkor úgy kell megterveztetni.

Gombkötő Lajos: Megbontanám a kivitelezést több lépcsőbe, mennyire megoldható ez? Lehetne csak egy zsákutca, esetleg a parkolót is elhagynám. Lehet, hogy a  Petőfi utcáról tervezett bejárat teljesen felesleges is.

Varga Pál: Rengeteg pénz 5 millió helyett közel 8 millió. A településnek anyagilag lehetősége van, jó lenne, ha megvalósulna. A település olyan részén van, hogy a bejövő személyek elsőként ezzel a területtel találkoznak, tehát jó lenne sokkal rendezettebbé tenni. A Petőfi utcáról nem látom igazán szükségét az átjárónak.

Ramasz Imre: Mekkora összegnél húznád meg a határt?

Varga Pál: A legkevesebb árat javasolnám, maximum 7,6 millió forint. Ott egy érték képződne, szükséges lenne, hogy az a terület is szép, rendezett legyen.

Mórocz Lajos: Varga Pállal értek egyet. Legalább rendezett terület lesz, szép parkosított. A legkedvezőbb ajánlatot kellene elfogadni, azzal a feltétellel, hogy lealkudni, amit lehet. Most van anyagilag lehetőségünk a megvalósításra, a jövőben lehet, hogy sose lesz.

Pusztai Ádám: Gombkötő Lajos elképzelésével értek egyet valamelyest. A túlsó vége zárt lesz?

Ramasz Imre: Ki lesz építve, de le lesz zárva.

Pusztai Ádám: Nem vitatom, rendezni kell a területet. Igazából a Béke utca felőli bejáróval, az átjárót nem építeném meg. Az az 5 parkoló mindegy merről közelíthető meg. A 7,7 milliót visszább kell venni, 6,5 – 7 milliót tudnék elfogadni.

Gombkötő Lajos: Furcsa, hogy milyen nagy eltérés van egy-egy ajánlat között. Ha van is pénzünk, meg kell gondolni, hogy mire mennyit költünk, ne az legyen a cél, hogy van pénzünk és költsük el. Elképzelhető, hogy a tárgyalások során visszább lépnek a pályázók.

Pusztai Ádám: Természetes, hogy fölé mennek az 5 millió forintnak. Legyen 6,5 millió, plusz az egyéb költségek.

Ramasz Imre: Én vitatom, hogy a Petőfi utcáról ne építsük meg az átjárót, akkor a parkolók igénybevétele kisebb lenne. Két alternatívában gondolkodjunk. Biztos vagyok abban, hogy tudunk lealkudni. 7 millió forint alatti megvalósításban gondolkodnék. Ez alapján lehet tárgyalásokat kezdeményezni.

Gombkötő Lajos: Nem a teljes megvalósítástól zárkózok el, de 5 milliónál kezdtük és már 7-8 milliónál vagyunk. Hogy lehet ennyire elszámolni?

Ramasz Imre: Nem látsz tisztán! A tervezet sima út és parkoló m2 alapján történt az előirányzat tervezése. Amikor a terv alapján készítette el a költségbecslést már 6 millió forintot hozott nettó árként a tervező. Ebben az összegben a Petőfi utcai átjáró is benne van. Ehhez jön az egyéb költség.

Gombkötő Lajos: Értem, így már jó.

Ramasz Imre: Teljes megvalósítás és 7,5 millió forint, Petőfi utca felőli csatlakozás nélkül 6,5 millió forint.

Mórocz Lajos: Logikusnak tartanám a bejáróval való megvalósítást a Petőfi utcai megállás megtiltásával. Nagyon kellemetlen helyzetek adódnak néha.

Ramasz Imre: A tilalmat indokoltnak tartom, kényes helyzetek alakultak ki már velem is.

Varga Pál: Nem sok összegen vitatkozunk. A Petőfi utcai átjárót indokoltnak tartom, mivel az Árpád sorról nem lehet csatlakozni.

Ramasz Imre: Azt szeretném, ha valamilyen kompromisszumos megoldás születne. A testületi ülés után felveszem a kapcsolatot a műszaki tervezővel és a két kedvezőbb ajánlattevővel. A teljes bruttó bekerülési összeget 7,5 millió forint alatti ajánlat esetén kötnék szerződést. Egyfajta felhatalmazást kérnék a tárgyalások folytatására és kedvező ajánlatok esetén szerződéskötésre. Szavazásra bocsátom, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

199/2011. (X. 20.) sz.     Képviselő-testületi határozat

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi utcai út-és parkoló építésre 7 500 000,- Ft-ot biztosít, mely összeg fedezetet nyújt a kivitelezési költségeken túl a tervezési, engedélyezési és műszaki ellenőrzési költségekre is.

A Petőfi utcai út-és parkoló építés 5 000 000,- Ft összegű költségvetési előirányzatához 2 500 000,- Ft előirányzatot csoportosít át a Március 15-i közpark felújítására biztosított előirányzatból.

Felhatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a WIENER Center Kft. és a Duna Aszfalt Kft. ajánlattevőkkel és kedvező ajánlat esetén kösse meg a  kivitelezési szerződést.

Felelős:            Ramasz Imre polgármester

Határidő:         2011. október 28.

 

Ramasz Imre: Szavazzunk a másik javaslatról is, azt hogyan támogatja a képviselő-testület.

Pusztai Ádám: Ne szavazzunk, csak tudjuk meg, kérdezzük meg, hogy egyáltalán a mi elképzelésünknek volna-e realitása.

Ramasz Imre: Ha a 7,5 millióba nem fér bele a tárgyalások után is, akkor, ha az átjáró nélkül belefér a 7,5 millióba, illetve úgy mekkora összeget határoztok meg,  támogatja-e a testület. Akarjuk-e, hogy átjáró nélkül megépítsük? Én a magam részéről nem támogatom ezt a megoldást, de mondjatok összeget.

Pusztai Ádám: Akkor legyen 6,5 millió forint.

Ramasz Imre: Szavazzunk, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.

Ramasz Imre: Megállapítja, hogy 2 igen szavazattal ez a javaslat nem kapta meg a többségi szavazást.

Megszakítás