Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 16-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Mórocz Lajos, Gombkötő Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné főelőadó, Skorka Pálné jegyzőkönyv vezető.

 Ramasz Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a Képviselő-testület egyhangúan elfogad:
 1.,Beszámoló jelentés a Kardoskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala éves munkájáról.
2.,2011. évi költségvetési koncepció előterjesztése és elfogadása

3.,Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet előterjesztése, megvitatása és elfogadása
4.,2011. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása

5.,Bejelentések és interpellációk

Ramasz Imre jegyzőkönyv hitelesítőknek Mórocz Lajos és Varga Pál képviselőket javasolja a polgármester, akiket a Képviselő-testület egyhangúan elfogad. A fő napirendi pontok megtárgyalása előtt a polgármester beszámol a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatokról.

Ramasz Imre: lejárt határidejű határozat a 256/2010-es, amelyben a testület megbízta dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy a Kardoskúti Hírmondóhoz kapcsolódóan a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását készítse elő. Ezt Erzsike elkészítette és a képviselőknek kiadta. Megbíztuk továbbá azzal, hogy a lap szervezeti és működési szabályzatát készítse elő. Ehhez kérte a testület, hogy nyújtson segítséget Pappné Neller Borbála és Varga Pál. Mind a két anyag elkészült és a mai napon megvitatásra kerül. Lejárt határidejű határozatokról ennyit mondanék el. A két ülés közötti időszakról az alábbi tájékoztatást adom. December 8-án Szentesen vettem részt a Délalföldi Ivóvízjavító Konzorciumnak az ülésén. Megválasztásra kerültek a tisztségviselők majd beszámolók hangzottak el az elmúlt időszak munkájáról. Fontos információ, hogy korábban a konzorciumi tanács elnöke határozott ígéretet fogalmazott meg a tekintetben, hogy a helyi önkormányzatok részére az ivóvízjavító program keretében az önerőt a Magyar Köztársaság kormánya biztosítja. Ezen a téren már most visszalépés történt. A 2011. évi költségvetésbe ilyen célra forrás nem került betervezésre. A jövő évben még nagyon minimális felhasználás lesz, hiszen örülünk neki, ha 2011 közepére a pályázat beadásra kerül. Tehát számolnunk kell azzal, hogy az önerőt a települési önkormányzatoknak elő kell teremteni. December 9-én volt a DAREH gyűlése. Elsősorban itt is a tisztségviselők megválasztásra, illetve újraválasztására került sor. Kicsit megkésve, de elfogadásra került a 2009. évi költségvetés. 2010. december 10-én volt egy kistérségi társulási ülés. Első napirendi pontként a megyei belvízvédelmi helyzetről kaptunk tájékoztatást. Szerencsére Kardoskutat nem fenyegeti a belvízveszély. Külterületen jelentős földterületek víz alatt vannak, de a belterületen nincs veszély és remélhetőleg nem is lesz. Megtárgyaltuk és elfogadtuk a jövő évi költségvetési koncepciót. Fejlesztésre és tartalékra egyetlen forint sem lesz. A mai napon Békéscsabán vettem részt a Békés Megyei Vízművek közgyűlésén. Itt elsősorban az aradi vízátadással kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok kiértékelése történt meg. Mint tudjuk, itt arról van szó, hogy Aradról arzén mentes, tiszta ivóvizet kapnánk. Olyan mértékben kerülne keverésre a kapott és a helyben lévő víz, hogy ezáltal alámennénk az EU által szabott határértékeknek. Ez olcsóbb megoldást jelent, mint egy víztisztító üzemeltetése. Döntöttünk egy közös gazdasági társaság létrehozásáról is. Ez egy részvénytársaság lesz, 50-50 százalékos román és magyar részvénnyel. Harmadik napirendben egy tájékoztató hangzott el a vagyonkiadással kapcsolatos problémák kezelésére. Nem minden közművagyon van a helyén. Jelenleg egy olyan törvényalkotási stádium van folyamatban, amely tisztázhatja az e témában felmerülő kérdéseket. Ennyit kívántam a két ülés közötti időszakról elmondani.

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról, illetve a két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót elfogadta.

1.,Beszámoló jelentés a Kardoskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala éves munkájáról.

Ramasz Imre: rátérünk az első fő napirendi pontunkra. Erzsike összeállította az ehhez tatozó anyagot és azt kiadta részetekre. Megkérem, hogy ha van szóbeli kiegészítése akkor azt most tegye meg.

dr. Mészáros Erzsébet: köszönöm, nem kívánok kiegészítéssel élni.

Mórocz Lajos: részletes, minden területre kiterjed a beszámoló.

Pusztai Ádám: ha egy kívül álló ember ezt a beszámolót elolvassa, akkor az tűnik ki belőle, hogy milyen rengeteg munka van. Ha ezeket a feladatokat egy gyakorlott ember végzi, még akkor is biztos vagyok benne, hogy nem unatkozik a munkaidejében. Ezért a munkáért csak köszönet jár az itt dolgozóknak.

Gombkötő Lajos: köszönöm az írásos beszámolót, elfogadásra javaslom.

Ramasz Imre: javaslom elfogadásra a beszámolót amellett, hogy köszönjük meg a hivatal irányítójának, dr. Mészáros Erzsébetnek és a hivatal apparátusának az elvégzett munkát.

2.,2011. évi költségvetési koncepció előterjesztése és elfogadása

Ramasz Imre: írásban az anyagot megkaptátok. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy minden gond nélkül a 2011-es gazdasági évet végig tudjuk vinni. Egy kiegészítéssel szeretnék mindössze élni. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a koncepciójában biztosítson előirányzatot a településrendezési terv felülvizsgálatára. Ennek a kalkulált nagyságrendje körülbelül öt millió forintot jelentene, amelyet a tartalék terhére terveznénk be. Ennek az oka az, hogy a Körös- Maros Nemzeti Park jelentkezett, hogy fejlesztési elképzeléseihez szükséges a rendezési terv módosítása, hiszen bizonyos állattartó épületek építését csak olyan területen tudja megvalósítani, ahol jelenleg építési tilalom van. Gyakorlatilag egy évvel kell korábbra hoznunk a település rendezési tervünk felülvizsgálatát, hiszen ezt 2012-ben amúgy is el kellene végeznünk.

Pusztai Ádám: az ügyrendi bizottság ezt megelőzően foglalkozott a koncepcióval. Polgármester úr kiegészítésével együtt azt egyhangúan elfogadásra javasolja.

Ramasz Imre: egy vitatott dolog lehet a koncepcióban, mégpedig az útépítés kérdése, amelyről nem esett szó az ügyrendi bizottság ülésén. Az Árpád sor és a Béke utca közötti út kiaszfaltozása is szerepel a koncepcióban. Rossz időjárási körülmények között saras, állandóan áll a víz rajta. Ha a település képén változtatni akarunk, akkor azt a területet is rendbe kell tenni. Véleményem szerint néhány parkolót is lehetne ott kialakítani. Illetve többen felvetették a kerékpártárolónak a kérdését. Akik busszal utaznak tovább, azok kerékpárral jönnek ki és a boltnál kell hagyják a kerékpárjukat. Ki lehetne alakítani egy kulturált, nem fedett tárolót részükre. Gyakorlatilag rendeznénk azt a területet. A korábbi testület úgy ítélte meg, hogy nem tartja ezt szükségesnek. Így nem került megvalósításra. Mivel az anyagi lehetőségeink adottak, úgy gondolom, hogy most meg kellene ezt tennünk. Nagyjából öt millió forintba kerülne ez a beruházás. Kérném a véleményeteket.

Mórocz Lajos: tetszik az ötlet, főleg a parkolók. Kiszélesítettük a főutcát, de nagyon közel vannak ott a fák. Ha vannak rendezvényeink, nagyon nincs parkoló és nincs hol megállni. Az egyik oldalon akár végig lehetne parkolókat létrehozni. A kis boltot is aki meg akarja közelíteni, könnyebb lesz a dolga. Támogatom az elképzelést.

Ramasz Imre: ebben a tervezett ötmilliós összegben hat darab parkolóval lett számolva.

Gombkötő Lajos: Mindenképpen jó ötletnek tartom az út rendbetételét. Támogatom a kerékpártárolót is.

Varga Pál: a szóban forgó rész az egy központi területe a községnek. Ha már hozzá van nyúlva, akkor szerintem is több parkolót kell kialakítani. Járdaépítés kapcsán lenne egy kérdésem. A tavalyi évben is esett szó az átmenő forgalom kapcsán az Árpád sor egységesítéséről. Ott még érzek tennivalót. A lángossütő előtti részen ki lettek szedve a fák, ott most kopasz a terület. A buszokhoz akik mennek, nem a kerékpárúton kellene közlekedniük ha az Árpád soron végig lenne járda.  Szerepel a koncepcióban a kisbusz beszerzése, amelynek örülök. Ehhez kapcsolódik a garázs bővítése, hogy a két autónak legyen fedett helye. Elfogadásra javaslom.

Mórocz Lajos: a gyógyszertárral szemben elkészült az új járda. Az ott található árokra egy védőkorlátot feltétlenül csinálni kellene, mert így balesetveszélyes. Illetve a nagypályán található vashidat vagy megcsinálni vagy leszerelni kell.

Ramasz Imre: a vashíd nem lesz megcsinálva, el lesz szállítva. A gyógyszertárral szemben lévő árokra minden további nélkül lehet egy korlátot tenni.

Mórocz Lajos: a gyógyszertárnál van kerékpártároló?

Ramasz Imre: már beszereztük, de a kedvezőtlen időjárás miatt még nem helyeztük ki.

Gombkötő Lajos: a korlátot vállalom, hogy elkészítem, ha megveszi az önkormányzat a vasanyagot.

Ramasz Imre: megmondom őszintén, hogy én fából gondoltam oda korlátot.

Gombkötő Lajos: értem. Ebben az esetben nem tudom elvállalni. Vasból szívesen segítettem volna.

Ramasz Imre: úgy érzem, hogy a véleményetek az, hogy bátrabban foglalkozzunk a parkolók számával.

Mórocz Lajos: feltétlen maradjon a parkolók és a járda között virágos terület.

Ramasz Imre: nem ebből a forrásból, de azt a részt is meg kell újítanunk. Az ott található rózsák már öregek. Jelentős földmunka lesz, annak keretében azt a részt is fel lehet újítani. Mindenképpen meghagyjuk a rózsasort, csak megújítjuk.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.

3.,Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet előterjesztése, megvitatása és elfogadása

Ramasz Imre: az úgynevezett „holt” időszakban is vannak kötelezettségeink illetve érkeznek hozzánk bevételek. Ezeket valamilyen formában fogadni kell. Egy áthidaló időszakot foglal magába a rendelet tervezet. Erzsike elkészítette és részetekre kiadta az ehhez kapcsolatos anyagot. Tulajdonképpen arról van benne szó, hogy a testület felhatalmaz engem, hogy a költségvetés elfogadásáig működtetni tudjuk az önkormányzatot.

dr. Mészáros Erzsébet: az államháztartási törvény alapján kell ezt a rendeletet megalkotni abban az esetben, ha a testület a költségvetést január 1-ig nem fogadja el. Több kötelező tartalmi elemet is bele kell építeni a rendeletbe. Meg kell határozni például a felhatalmazás terjedelmét és időtartamát. A költségvetési rendelet hatálybalépése legkésőbb 2011. február 28.

Pusztai Ádám: az ügyrendi bizottság megtárgyalta az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet. Az önkormányzat és intézményei február 28-ig történő működtetéséhez ezt szükségesnek látta és egyhangúlag támogatja.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta a 15/2010-es számú ÖKT. rendeletét az átmeneti gazdálkodásról.

4.,2011. évi Képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és elfogadása

Ramasz Imre: a munkatervet elkészítettük és azt részetekre megküldtük. Az első testületi ülésünkön irányelvként határoztuk meg, hogy minden hónap utolsó csütörtökén testületi ülést tartunk. Ennek megfelelően készítettük el az anyagot. Egy szabad hónap van, a július.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 2011. évi munkatervet.

Bejelentések, interpellációk.

dr. Mészáros Erzsébet: elsőként a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006-os ÖKT. rendelet módosítása, amely a gyermekétkeztetés díjairól szól. A Gál és Márta Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel van az önkormányzatnak szerződése. A hatályos szerződésünk szerint az áremelési javaslatát 90 nappal az emelést megelőzően köteles közölni. Ahhoz, hogy a most ő általuk kért emelést már január 1-el alkalmazni tudják, módosítani kell a szerződésünket. Ehhez elkészítettem egy határozati javaslatot. Amennyiben ezt elfogadja a testület, akkor az emelést 30 nappal megelőzően kell nekik bejelenteniük. Amennyiben nem fogadja ezt el a testület, akkor marad a 90 napos határidő és csak március 1-el lehet nekik emelni az étkeztetési díjakat. A vállalkozó egyébként átlagban 6%-os emelést alkalmaz.

Ramasz Imre: bizonyára emlékeztek, hogy egy alkalommal már kérték az előző testülettől a 90 napos határidőt 30 napra csökkenteni. Az akkori testület elutasította a kérelmet, így csak év közben tudták alkalmazni az áremelést. Kérdésemre, hogy miért ilyen későn adták be az áremelési szándékukat azt a választ kaptam, hogy sajnos nem gondoltak rá időben. Az emelés a várható inflációt minimálisan haladja meg. Azonban azt tudjuk, hogy az élelmiszerek ennél nagyobb mértékben fognak emelkedni. Magam részéről reálisnak és elfogadhatónak tartom az emelést. Javaslom, hogy ne csak a térítési díj emeléssel értsünk egyet, hanem tegyük számukra lehetővé, hogy már január 1-el alkalmazhassák az áremelést. Az ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem az elnökét, mondja el a bizottság álláspontját.

Pusztai Ádám: az áremelés mértékével egyet értettünk és azt elfogadására javasoljuk.

Gombkötő Lajos: a 6%-os emelést reálisnak tartom. Elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta, hogy három hónap helyett egy hónapos időtartammal korábban kelljen kezdeményezni a térítési díj módosítását. Továbbá a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a rendelet tervezet és megalkotta a 16/2010-es számú ÖKT. rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006-os számú rendeletének módosításáról.

dr. Mészáros Erzsébet: következő előterjesztésem az a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező célkitűzésekről szól. Egy terjedelmesebb anyagot állítottam össze ebben a témakörben. Várom a kérdéseket.

Pusztai Ádám: az utolsó bekezdésben található egy szó, hogy lakosságbarát. Én azt javaslom, hogy a lap alján található mondatba is tegyük be, mégpedig abba a részbe, hogy a lakossági panaszbejelentések lakosságbarát, gyors és szakszerű ügyintézése. Ez szerintem ide is beleillik. Ez egy olyan követelményrendszer, amire lehet támaszkodni az önkormányzatnál dolgozó emberek munkájának megítélésekor. Támogatom az elfogadását.

A Képviselő-testület – a módosításokkal együtt – egyhangúan elfogadta a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját képező célkitűzésekről szóló előterjesztést.

dr. Mészáros Erzsébet: a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosításához kapcsolódik a következő előterjesztésem. Itt tulajdonképpen egyes szakfeladatok kerülnek törlésre a jogszabály változása miatt. Az egyes számú melléklet tartalmazza ezeket. Az elmúlt testületi ülésen felmerült új szakfeladat került bele, a folyóirat, időszaki lap kiadása illetve a családsegítés. Ez utóbbi eddig nem működött Kardoskúton. Most a normatíva igénylésnél derült ki, hogy működési engedély nélkül, de csak normatívát lehet rá igényelni. Az ellátás módját a testület határozza majd meg januárban.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Kardoskút Község Önkormányzata polgármesteri hivatala alapító okiratának módosításáról tett előterjesztést.

dr. Mészáros Erzsébet: az alapító okirat módosításához szorosan kapcsolódik a következő előterjesztésem. Feladatul kaptam, hogy a Kardoskúti Hírmondó szervezeti és működési szabályzatát készítsem el. Ehhez Palitól kaptam egy segédanyagot, amelyet átdolgoztam és ennek eredményét megkapták a testületi tagok.  Megpróbáltam tényleg a helyi újságra megírni, de majd az észrevételeket várom, hogy mi maradt ki.

Ramasz Imre: nem kevés munkát fektetett bele Erzsike az anyag elkészítésébe. Egy egyeztetést is tartottunk előzetesen ezzel összefüggésben, végül is így alakult ki ez az előterjesztés.

Pusztai Ádám: az SZMSZ végére egy mellékletet gondoltam még hozzátenni, amely tartalmazza  az alá és fölé rendelési viszonyokat a szerkesztőségen belül. Illetve azt a részt, hogy : „a szerkesztőség tagjai elvégzett munkájukért díjazást nem kapnak„, megtartanám, de az önkormányzatnál illetve intézményeinél dolgozók munkaköri leírásában feltétlenül szerepeltetni kell ezen túl, hogy az időszaki lap elkészítésével kapcsolatos feladatok részét képezik a munkájuknak. Van ugye egy felelős szerkesztő, akinek rengeteg feladata és felelőssége van. Neki sincs ezért semmi juttatás?

dr. Mészáros Erzsébet: senki nem kap ezért a munkáért juttatást.

Varga Pál: előzetesen egyeztetések voltak ebben a kérdésben. Az SZMSZ tartalmával teljes mértékben egyetértek és azt elfogadásra javaslom.

Pusztai Ádám: az SZMSZ részletesen kiterjed a lapkiadás minden részletére. Köszönöm szépen a munkát.

Gombkötő Lajos: a kéziratok dokumentált, visszakereshető őrzése az mit jelent? Meddig kell megőrizni?

dr. Mészáros Erzsébet: hat hónapig kell megőrizni a sajtótörvény szerint.

Gombkötő Lajos: köszönöm, elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással – az említett módosításokkal együtt – elfogadta a Kardoskúti Hírmondó időszaki lap SZMSZ-ét.

Ramasz Imre: ezek után szeretnék javaslatot tenni a felelős szerkesztő személyére. Előzetes konzultációkat folytattam ebben az ügyben és ezek után felelős szerkesztőnek Pappné Neller Borbálát javaslom.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a Kardoskúti Hírmondó felelős szerkesztőjének Pappné Neller Borbálát.

Ramasz Imre: eredményes, jó munkát kívánok!

Pappné Neller Borbála: köszönöm szépen, igyekszem majd megszolgálni a bizalmat.

Ramasz Imre: javaslatot teszek a szerkesztőség tagjainak személyére. Őket az imént elfogadott SZMSZ szerint már a felelős szerkesztő fogja felkérni erre a munkára. Előzetes egyeztetések alapján a szerkesztőség tagjainak sorába javaslom dr. Mészáros Erzsébetet, Pappné Neller Borbálát, Rajki Juditot, Varga Pált és Verasztó Józsefet. Előzetesen Buzai Csaba neve is felmerült, de Csaba ténylegesen nem kíván a szerkesztőség munkájában részt venni, sűrű elfoglaltságai miatt. Viszont a munkába besegít, mint olvasószerkesztő. Részére a nyomdakész anyagot átküldi Pali e-mailben és ő átnézi stilisztikailag és helyesírásilag. Most ismertétek meg ezeket a neveket. Lehet, hogy merültek fel kérdések bennetek. Mondjatok véleményt akár személyre szólóan. Ez a kör nyílván bővülhet az idő folyamán, de ez a mag. Ennek előkészítésében Pali nagy szerepet vállalt és most megkérlek, hogy indokold a személyekre történt választás okát.

Varga Pál: az újság előkészítő munkálatai, illetve a szerkesztőség összeállításának folyamán azt vettük figyelembe, hogy olyan tagokat próbáljunk bevonni a munkába, akik ténylegesen kiveszik a részüket az újság készítéséből. Cikket írnak, fotóznak és ötletelnek. Ellátják az újságot anyaggal. Az általános iskola termeli a híreket. Mindig történik valami. Verasztó József eddig is tevékenyen kivette a részét a weboldallal kapcsolatban. Írt cikkeket és vannak jó ötletei. Ezért gondoltam, hogy az általános iskola és esetleg az óvoda részt azt ő szerkeszthetné. Első szóra elvállalta, örült a felkérésnek. Rajki Judit nagyon jó fotós. Az orosházi médiánál dolgozik jelenleg. Délutánonként van neki szabadideje, amiből szívesen áldoz a helyi újság számára. Örömmel vállalta ő is a felkérést. Jönni fog a rendezvényekre, fotózik és cikkeket is ír majd. Örömmel vettük, hogy Erzsike is elvállalta a felkérést. Az újságban megjelent cikkeket jogilag tudja átnézni, korrigálni ha kell. Buzai Csabi a két kisgyerek mellett nem tud eljönni a szerkesztőségi ülésekre, de otthonról távsegítséggel bekapcsolódik a munkánkba. Volt két megbeszélésünk rövid időn belül a szerkesztőségi tagokkal. Projektorral kivetítve, közösen szerkesztettük véglegesre a karácsonyi számot. Véleményem szerint a szerkesztőség összetétele biztosíték a jó munkára. A karácsonyi számban nem fértünk bele a tizenkét oldalas keretbe, tizenhat oldalasan jelenik meg most az újság, sajnáltunk volna bármit kihagyni belőle. Sok volt a hír.

Mórocz Lajos: jó munkát kívánok! Mikor kerül a postaládákba az újság?

Varga Pál: későn kaptunk meg anyagokat, így későn tudtam vinni a nyomdába. Tegnap még fél 3-kor szerkesztettük az újságot és háromra nyomdában voltam vele. Ígéretet kaptunk rá, hogy december 21-re készen lesz az újság. Karácsonyra a ládákban, naptárral a közepén.

Gombkötő Lajos: biztosan sok munka lesz vele, jó munkát kívánok én is.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a Kardoskúti Hírmondó szerkesztőségének összetételét.

Varga Pál: karácsony előtti napokban egy főzést szervezünk. Az előkészítő munkák már megkezdődtek. 350 adag gulyásleves megfőzésére kerül sor helyben, a művelődési ház udvarán. A különböző engedélyek beszerzése megtörtént. Főállatorvos úrtól megérkezett a főzés tudomásulvétele. Helyi, illetve orosházi vállalkozókat és magánembereket kerestem meg, hogy támogassák elképzelésemet. A teljes költségvetéshez jelenleg még hiányzik pénz. Ha képviselőtársaim közül bárki úgy gondolja, hogy erre a célra tud szánni pénz vagy munkájával hozzá tud járulni a főzésnél, illetve az előkészületeknél, azt megköszönjük. Magát a főzést Szabó László helyi vállalkozónk vállalta fel. Ő lesz a főszakács. Tartalmas leves lesz.

Ramasz Imre: december 22-én, szerdán lesz a főzés. A korábbi években ebben az időszakban a Tiszta Szívvel Egymásért Alapítványnak nyújtottunk támogatást, akik cserébe ételt osztottak Kardoskúton. Pali megkeresett engem, hogy az idén megszervezné ezt és az alapítványt így kihagytuk. Az alapítványtól időközben már kerestek, de közöltem, hogy az idén helyi szervezésben valósul meg az ételosztás. Tudomásul vették és örültek neki. Teljes mértékben Palinak az érdeme és kezdeményezése az ételosztás. Mint települési képviselő, alaposan kiveszi a részét ennek a szervezésében. Elismerésemet fejezem ki a munkáért előre is.

Mórocz Lajos: milyen segítségre gondolsz előtte nap?

Varga Pál: zöldségpucolás és az egyéb előkészületek. A hússal nincs dolgunk, mert azt konyhakészen, összedarabolva kapjuk a Gyopárhús Bt.-től a szükséges állatorvosi iratokkal együtt.

A testületi ülés zárt keretek között szociális kérdésekkel folytatódik.

Megszakítás