Falugyűlés

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Népes hallgatóság gyűlt össze szerda este a művelődési ház nagytermében, ahol az év eleji szokásos falugyűlésre került sor. Ramasz Imre polgármester köszöntő szavai után ismertette a  tavalyi évben megvalósult felújításokat, beruházásokat. illetve a 2010-es év terveit. Az utolsó blokkba került a településen élőket érzékenyen érintő téma: a szemétszállítás kérdése.

Hallgassa meg az elhangzott beszédeket:

Ramasz Imre beszámolója (62 perc)
Kérdések-válaszok (31 perc)
Szemétszállítás átalakítása (60 perc) 

Emlékeztető

 Készült 2010. február 10-én  este 6 órai  kezdettel tartandó falugyűlésről.

Helye: Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár.

Résztvevők száma: 75 fő.

 Ramasz Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, számot adott az elmúlt év eseményeiről, valamint ismertette a 2010. év célkitűzéseit.

A Képviselő-testület munkájával kapcsolatban arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy személyi változás a testületi tagokat illetően nem volt az elmúlt évben. A testületi üléseken való részvétel 95,2 %-os, a ciklus időszakában a  legmagasabb.

 Igazolatlan hiányzás 2, igazolt hiányzás 3 alkalommal volt.

Megtartott ülések száma 13, melyeken 20 rendelet elfogadására került sor, 222 határozatot hozott.

A tárgyalt napirendek témái a települést érintő, mindennapjainkat meghatározó, aktuális területeket érintették, valamint egyéb megállapodásokhoz kapcsolódó, vagy törvényi előírásokból adódó témák is megtárgyalásra kerültek, illetve szükség esetén döntéshozatalra került sor.

A testület elmúlt évi általános tevékenységét, aktivitását jónak értékelem, de kritikusan megjegyzem, hogy a legvitatottabb napirendek több esetben nem a települést meghatározóan érintő kérdésekben zajlottak.

 2010-ben önkormányzati választások lesznek, így a választópolgároknak ismét lehetősége lesz arra, hogy döntsenek a polgármester és képviselők kilétéről.

A testületi ülésekről egyre szélesebb és teljesebb tájékozódási lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek. Hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek a megtárgyalandó írásos előterjesztések, valamint interneten is megtalálható az előterjesztés, illetve a testületi ülést követően néhány óra elteltével az ott elhangzottakról is informálódhatnak az érdeklődők, sőt a témával kapcsolatban hozzászólási lehetőség is van.

A 2009. évi költségvetés végrehajtása a gazdasági válság ellenére is rendkívül kedvezően alakult.

Bevételi előirányzatunk 195,5 millió forintról 274 millió forintra teljesült. Ennek elsődleges oka, hogy a válság településünkre ható következményeit túlzott mértékben vettük figyelembe, másrészt viszont az iparűzési adó bevételünk közel 50 %-kal több lett a tervezettől, valamint a magas jegybanki alapkamat következtében ötször annyi kamat bevételünk lett a tervezettel szemben.

A kiadások csak mérsékelten növekedtek, aminek következtében a tartalék összege 2,4 szeresére növekedett.

Jelentős felújítások: út felújítások, óvoda felújítás, elkövetkezendő években tervezett felújítások terveinek elkészíttetése.

 Fejlesztések kisértékben történtek: járda Petőfi utcán, fűkasza, hőlégsterilizátor, számítógépes programok, projektor a művelődési  házhoz.

Átadott pénzeszköz összege meghaladta a 42 millió forintot, a szociális célú pénzeszköz felhasználás meghaladta a 13 millió forintot.

A 2010 évi költségvetés tervezésekor az utóbbi évek legjelentősebb bevételi előirányzatával számolhat önkormányzatunk.

Bevételi forrás összesen 270 millió 700 ezer forint.

Kiadások:

 • működési célú kiadás 106 millió forintot tesz ki,
 • felújítási előirányzat 19,4 millió forint, (településközpont, gyógyszertár, polgármesteri hivatal épület felújítása, művelődési ház bejárati ajtók cseréje)
 • fejlesztési kiadás 18,6 millió forint,
 • hitelek, kölcsönök nyújtása, értékpapír vásárlás 34,5 millió forint,
 • szociális célú kiadások 13,6 millió forint,
 • átadott pénzeszköz 47,1 millió forint
 • rendelkezésre álló tartalék 33 millió forint.
 Lehetőség van tehát arra, hogy akár a jelenlevők is javaslatot tegyenek olyan célkitűzések megvalósítására, amely a település közösségének többségét, vagy egészét szolgálja.

Településünk esetében a pályázatok rendkívül korlátozottak. A gazdasági válság miatti megszorító intézkedések következtében nemzeti forrásokból támogatott pályázati kiírás alig van, Európai Uniós pályázatok viszont nagy projekteket érintenek. Jelenleg 1 beadott, de még el nem bírált pályázatunk van. Hosszabb távra meghatározhatja, illetve befolyásolhatja a jövőnket a Református Egyház által beadott pályázat, még nem elbírált, ifjúsági szálló és konferencia központ megépítésére.

Az elmúlt évben elutasított kerékpárút pályázatunkat ismételten be kívánjuk nyújtani ha lehetőség lesz rá.

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat építésével kapcsolatos felmérésről:

 2009. október 15-én valamennyi érintett belterületi ingatlanba eljuttattunk kérdőívet /270 db-ot/, melyből  81 db érkezett vissza. A visszaérkezett adatlapok kiértékelése után az a következtetés vonható le, hogy a lakosság többségének nincs igénye a hálózat kiépítésére. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program településünk nagyságrendjére 2015. december 31-ig nem ír elő ilyen jellegű kötelezettséget, de az új képviselő-testületnek 2011. után meg kell kezdeni az előkészületeket, az érintett ingatlantulajdonosok 80 %-ának megnyerése érdekében, mert ellenkező esetben csökkentett támogatást vehetünk igénybe, illetve a támogatás iránti pályázatunkat el is utasíthatják, ami következtében nagymértékben növekszik a saját erő. Kérem a lakosságot, hogy mindenki megfontolva mérlegelje ennek a nagyon fontos, környezetvédelmi szempontból mindenképpen szükséges közműnek a megvalósítását.

Önkormányzatunk részéről jelentős összeget kívánunk tartalékolni ennek érdekében, 30 millió forint összegben tervezünk államkötvényt vásárolni.

 Közoktatási feladatok ellátása:

Önkormányzatunk 2008. augusztus 1-től az általános iskolai feladatok ellátására megállapodást kötött Orosháza Város Önkormányzatával, melyet a megbízott intézményhálózatán keresztül lát el. A gyermekek és a szülők részéről ez gyakorlatban nem jelentett változást, hiszen az 1-8. osztály tanulói továbbra is a kardoskúti iskola épületében folytatják tanulmányaikat. A helyi önkormányzat viszont nem gyakorol fenntartói jogokat, csak biztosítja a működéshez szükséges anyagi forrásokat, melyek szükségesek az állami normatíva összegén túlmenően.

 Ennek összege 2010-ben havi 3.426.000 Ft, éven szinten 41.112 ezer forint.
Az eltelt időszakban a tagintézmény működésével kapcsolatban panasz nem érkezett, a szülők részéről elismerő megnyilatkozások hangzottak el.

Közfoglalkoztatási terv.

Foglalkoztatni kívánt létszám 16 fő, napi 6 órában.

Feladatok: köztisztaság, útkarbantartás, épület karbantartás, parkgondozás, parlagfű irtás, kaszálás, közérdekű védekezésben való közreműködés (jegyző által elrendelt), rendezvények előkészítése, megvalósítása, csapadék elvezető árkok karbantartása, csapadék elvezető árkok karbantartása, intézmény területek tisztántartása, erdőtelepítés előkészítése, facsemete telepítés, gondozás.

A foglalkoztatáshoz szükséges források állami támogatásból 4.279.547,-Ft, önkormányzati önerőből 947.241 forint, összesen 5.226.788 forint.

Kérem jelzésüket, hogy a munkák folyamán esetlegesen hol látják szükségét munkavégzésnek.

Kérem az eddig elhangzottakkal kapcsolatban tegyék meg hozzászólásaikat, kérdéseiket, javaslataikat.

Felföldi László: A Rákóczi sor jobb oldalán szükséges lenne járda építése, mert ami van az a bal oldalon van, régi járdalapokból kirakva és keskeny, két fő nem fér egymás mellett. Az utca az iskolát érinti, nagy a forgalom, az iskolabusz is itt jár és a gyermekek az úttesten közlekednek. Nagyon balesetveszélyes.

Az Árpád sorról a Petőfi utca irányában történő leforduláshoz jó lenne leforduló sávot építeni az útfelújítás alkalmával, bár bizonytalannak érzem ennek megvalósulását.
A 2009. évben kiemelkedően jónak értékelem a Fehér-tó napjának megrendezését. Dícséret a közreműködőknek.
 Bakos József: Köszönjük a Polgármester Úr beszámolóját. Rendezett faluban élünk, az útjaink, utcáink kész vannak. A csatornázással kapcsolatban a lakosság anyagi teherbírása egyre csökken, több településen elkezdték, de anyagi források miatt befejezetlen maradt. Követelmény az EU-ban, de nagyon meg kell gondolni, hogy elkezdjük-e. A parkosítást a lakosság igényéhez meg kell csinálni.

Csizmadia Sándor: Egyetértek az előttem szólók véleményével. Problémaként vetem fel, hogy továbbra sem készült el a Petőfi utca páratlan oldalán a gyógyszertárig a járda, ezért az úton közlekednek sokan.

 A csatornahálózat kiépítésével veszélyét érzem annak, hogy minden utca fel van újítva és rongálások, felbontások keletkezhetnek. Talán fordítva kellett volna, előbb csatornázás, majd utak felújítása.

Török Dóra: A Mikszáth Kálmán utcában lakunk. Az utca felújítása megtörtént, szép és jó, de az örömmel üröm is társult, mert az utca lakóinak megítélése szerint 40 cm-rel keskenyebb lett az út, valamint problémát okoz, hogy nagyon magas a szintkülönbség az út szélénél, főleg a bejáróknál. Vízvezeték árok is lett létesítve, e miatt egy traktor, pótkocsi, és autó nem fér el egymás mellett. Sok esetben, ahol nincs a bejáró feltöltve nagyon nehéz a közlekedés. Valamilyen megoldást kellene találni, segítséget kérnénk az önkormányzattól ezen állapot megszüntetésére.

Ramasz Imre: Felföldi László felvetésére a járdaépítésével kapcsolatban a Rákóczi sor másik oldalán már máskor is felvetődött, nincs semmi akadálya, megvalósítható.

A tótkomlósi-orosházi útról leforduló sáv kiépítésére nincs lehetőség, a tervek már a közbeszerzési eljárás folyamatában vannak, de nem is önkormányzati út. Az önkormányzat részéről is fogalmaztunk meg kérést a sebesség csökkentésével kapcsolatban (lassító sziget), de arra is elutasító választ kaptunk. Sajnos még az útfelújítás megvalósulásával kapcsolatban is vannak kételyeim, hiszen 7 ilyen út van Békés megyében, 5 esetben rosszabb utakról van szó, de a teljes projekt megvalósításának a költsége nem áll rendelkezésre.

A Mikszáth Kálmán utca és a többi belterületi utca szélessége a szükséges 3,5 m meg van. Ezek lakó utak, nem közlekedési gyűjtő utak. A lakóknak egyetlen fillérrel sem kellett hozzájárulni, a többi utcában is a felújítások után is, a lakók oldották meg a bejáró és a szintkülönbség miatti problémájukat. Ezt javasolom a Mikszáth utcában lakóknak is. A bejáró megépítése nem tartozik az út építéséhez.

A parkosítással kapcsolatban, ha a saját pénzünkből kellene megvalósítani, akkor biztos nem kezdenénk bele, de ez egy pályázati lehetőség, a megvalósulás után szebb, esztétikusabb lehet a környezetünk.

A szennyvízcsatorna létesítéssel kapcsolatban 2015-20-ig biztos nem lesz megépítve. Addigra már a meglévő utcák burkolatának felújítása ismét esedékessé válik. Amikor elkezdődött az utcák szilárd burkolattal való ellátása, 20-30 évvel ezelőtt, akkor még nem volt aktuális a szennyvízcsatornázás. Reményeim szerint az út felületén kívül is kell, hogy legyen elég hely.

A Petőfi utca páratlan oldalán hiányzó járda megépítése megvalósítható.

Csöntörné Szántó Zsuzsanna: A Petőfi utcán a bejárójuknál is problémát okoz a szintkülönbség, és olyan alacsony, hogy az útról a víz is a bejáróra folyik, nem, az árokba.

Ramasz Imre: Szívesen adunk törmeléket a bejárók feltöltéséhez.

Ramasz Imre polgármester: A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletben foglaltak új alapokra helyezésével kapcsolatban külön – nagy ellenállást és vitát kiváltható – tette meg előterjesztését.

Előzmények: Településünk önkormányzata több mint 2 évtized óta Orosháza város kommunális szolgáltatójával szerződve oldja meg a lakossági és a közületi szilárd hulladék elszállítását.

Kezdetben ez önkéntes szolgáltatás volt, térítés ellenében, 5 m3-es konténerek kihelyezésével, majd kialakult a jelenlegi kukás rendszer, térítés ellenében, majd bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, elsősorban azért, hogy a korábban nem fizetőktől adó módjára behajtható legyen a térítési díj. Ezzel a szemétszállítási díj megszűnt, de már kezdetekben sem fedezte a tényleges költségeket.

 A rendszer működtetésének újragondolására az késztette a Képviselő-testületet, hogy a szigorú EU-s elvárásoknak megfelelő hulladék elhelyezési költsége jelentős mértékben megemelkedett. Kommunális adó emelése (jelentős mértékű emelése) megoldást jelenthetett volna, de ez egy alapjaiban igazságtalan rendszer további torzulását eredményezte volna.

A döntés előkészítéséhez kapcsolódóan egy kérdőívet juttattunk el minden érintett ingatlantulajdonoshoz és kértük véleményüket a hogyan tovább kérdés rendezéséhez. Sajnos a közösségünk egészét, illetve az ingatlantulajdonosokat anyagilag közvetlenül érintő kérdőíveket alig 30 % töltötte ki és helyezte a gyűjtőládákba.

Különböző megoldási javaslatokkal összefüggő kérdésekre adott válaszok értékelése alapján a következő következetések vonhatók le:

 1. Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtését nagy többség támogatja: 80,7 %.
 2. Többség elutasította azt a lehetőséget, hogy komposztálással esetlegesen csökkentse a hulladék mennyiségét.
 3. A szelektív hulladékgyűjtés, illetve a komposztáló edény biztosítása ellenére sem csökkentené a szemét mennyiségét  a többség, 54 %.

Milyen megoldás lehetséges?

 1. Kommunális adó jelentős emelése – ezt a Képviselő-testület nem tartja elfogadhatónak. Miért nem? Már korábban utaltam arra, hogy a jelenlegi rendszer igazságtalan. Példa erre: 1 személyes ingatlan tulajdonosa, ha nincs kedvezménye fizet 8600 Ft adót, a rendelkezésére álló 60 literes kuka éves díja 6760 forint. 4 személyes ingatlan tulajdonos hasonlóan kedvezmény nélkül szintén 8600 Ft adót fizet, de a 240 l-es kuka éves díja 26975 Ft.
 2. Kommunális adó jelentős csökkentésével párhuzamosan a térítésmentes szemétszállítás megszüntetése a jelenleg érvényes, vagy hasonló kedvezmények fenntartásával  (nyugdíjas, vagy járadékos 50 %, a  jogosultság megszerzését követő év január 1-től, ha nincs más rendszeres jövedelme) szelektív hulladékgyűjtés megszervezése és költségének önkormányzat által történő felvállalása. (3 gyűjtőpont kialakítása, 500 m-es távolságon belüli megközelítése). Kötelező közszolgáltatás keretében mindenki szükségletének megfelelő űrtartalmú edényre kötne szerződést a szolgáltatóval. Második változat előkészítését javasolja a Képviselő-testült.
 Kérem az ezzel kapcsolatos véleményeket, de előtte Dr. Mészáros Erzsébet jegyző ismerteti a törvényi hátteret.

Dr. Mészáros Erzsébet jegyző: ismerteti az ide vonatkozó törvényességi előírásokat röviden és kéri a jelenlevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, hogy a konkrét kérdésre konkrétan tudjon válaszolni.

Felföldi László hangos gondolkodását ossza meg a jelenlevőkkel. Az építési törmeléket nem lehet beletenni a kukába, bár sokan ezt teszik. Ha ilyen hulladék elhelyezésére az önkormányzat biztosítana közterületen egy konténert, már az csökkentené a szemetet, a konyhai hulladékkal a heti szállítás mellett nem telik meg a kuka, tehát feleslegesen fizetünk. El kellene ezen gondolkodni. A kisebb űrtartalmú edény biztosítása mellett a szelektív gyűjtést véli megoldásnak.

Kocsány Gábor: Ha én kötök szerződést a szolgáltatóval, akkor joga lesz-e azt mondani, hogy mekkora edényt használjak?

Dr. Mészáros Erzsébet: A szerződő (lakos) határozza meg, hogy mekkora űrtartalmú edényt használ.

 Kocsis Péter: Örvendetes, hogy ilyen problémákról beszélgetünk, hogy van pénzünk, és nem arról, hogy fizetésképtelen az önkormányzat. Támogatom azt az ötletet, hogy csökkentsük a kukák nagyságát, legyen szelektív gyűjtés és legyen (legalább egy helyen a településen) az építési törmeléknek gyűjtője. Úgy gondolom elég érett a lakosság a különválogatásra, esetleg meghatározott időben közmunkások közreműködésével, felügyeletével kell megoldani.

Bodrogi József: Kihasználatlan a kukák nagysága, de ha a lakosság kötne szerződést a szolgáltatóval, akkor megnézné mennyit fizet.

Kocsány Gábor: Az Önkormányzat kap 10 % fizetési kedvezményt, a lakos, ha előre fizetne 1 évre, akkor kapna-e valamilyen kedvezményt.

Ramasz Imre: Nem tudok arra konkrétan válaszolni, hogy a szolgáltatóval közvetlen a lakos köt szerződést, akkor milyen kedvezményt kap, ez szerződés függvénye. Építési törmeléket nem lehet bele tenni. A szelektív gyűjtésről beszéltem, a válaszolók 80 %-a vállalják .

Rendeletben nem tudjuk szabályozni, hogy kinek mekkora edényt adunk, a jelenlegi rendeletünkben is ez törvénysértő.

Meggyőződésem, hogy a kardoskúti lakosok nem térnek vissza a közterületen való szemét elhelyezéséhez, mindenki el tudja dönteni mekkora edényre van szükséges, mekkora díjtétel megfizetését tudja vállalni.

 Szemenyei Sándor képviselő: Üdvözlöm a megjelent lakosokat. Én nem szavaztam a testületi ülésen a témával kapcsolatban, először a lakosság véleményére voltam kíváncsi. Látjuk az elszállítási költségeket. Elég nagy eltérések vannak a különböző nagyságú kukák között. Az elhangzott hozzászólásokból nem állapítottam meg, hogy mit is szeretne a lakosság. A kommunális adó változását nem mindenki akarja.

Ha csökkentené az Önkormányzat az edények nagyságát, akkor csökkenne a terhe is. Amit a lakosság megszavaz, azt szavazok meg én is.

 Csizmadia Sándor: Egyetértek Szemenyei Sándor véleményével. Hetente van szállítás,  akkor a kuka méretének a csökkentése kellene, télen nincs is tele, nyáron is a zöldhulladék miatt sok a szemét. A zöldhulladék gyűjtésében partner lenne-e az Önkormányzat?

Lengyel György: Alátámasztom Polgármester Úr azon gondolatát, hogy a jelenlegi szemétszállítási rendszernek köszönhető, hogy nem terjedt el az utak melletti szemételhelyezés. Kardoskúton még nem! Orosháza környékén a nyári  drasztikus díjemelés óta többszörösére növekedett az árkokba és zsákokban szétdobált szemét. Ezt a munkám során (hivatásos vadász) közvetlenül tapasztalom.

Ramasz Imre: Heti szemétszállítás törvényben van meghatározva. Ezért tért át az Önkormányzat is a heti szállításra. Azt is felvetettük a felmérésben, hogy aki vállalja a komposztálást, azok részére az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a komposztáló edényt, remélve azt, hogy megfeleződik a kisebb kukák igénylésével a szemétszállítási költség és 1 év alatt megtérül a komposztáló edények ára. El kellene gondolkodni a lakosságnak, hogy a 2010. évre szóló érvényesítő címkék kiosztása előtt kisebb kukára cseréljék. A kedvezményeket lehetne kiépíteni akkor is, ha mindenki külön-külön kötne szerződést a szolgáltatóval. Erre még egyszer megpróbáljuk a lakosság figyelmét írásban felhívni.

Verasztó Sándor: Ez jó lesz, azok is tudomást szereznek róla, akik most nincsenek itt.

 Csizmadia Sándor: Szelektív hulladékgyűjtés kellene és kisebb kukák is elegek lennének.

Ramasz Imre: Veszélyes hulladékok gyűjtését és elszállítását is megszervezzük, ha igényli a lakosság, de mindenféle hulladék külön-külön gyűjtését nem tudjuk felvállalni.

A testületi tagokkal újra átbeszéljük, átértékeljük, összeállítunk egy újabb kérdőívet, annak kiértékelése után lépünk tovább.

Köszönöm a ma esti részvételt, javaslatokat, véleményeket. Tanúságos volt a beszélgetés. Bízzunk benne, hogy a többségnek meg tudunk felelni döntésünkkel.

 Több hozzászólás, javaslat, kérdés nem volt, ezért a falugyűlést bezárta.
Megszakítás