Beszámoló a testületi ülésről

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 4-én (szerdán) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor és Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő, Kőrösi Károly IKR. Zrt. telepvezető, Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető és Varga Pál közalkalmazott.

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ismerteti a meghirdetett napirendi pontokat, amelyet a testület egyhangúan elfogadott.

Az első napirendi pont előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról.

Ramasz Imre: Lejárt határidejű határozat a 73/2009-es, amelyben döntöttünk arról, hogy a település központ megújítására pályázatot nyújtunk be. A tervek elkészültek, jelenleg a pályázatíró készíti az anyagot beadásra. 114/2009-es határozatban döntöttünk az október 23-i ünnepség megrendezésének részleteiről. Az ünnepség szépen, színvonalasan lezajlott. 115/2009-es számon elfogadtuk a polgármesteri hivatal alapító-okiratának módosítását. 117/2009-es határozatunkban hozzájárultunk az általános iskolában plusz osztály indításához és annak költségeit felvállaltuk. Konkrét összeget a mai napig nem tudunk. Várjuk Orosháza válaszát. Mindenestre a felmerülő költségek utólag lesznek rendezve. 118/2009-es számú rendeletben döntöttünk a góréknál maradt beton elemek vállalkozóval történő kitermeléséről. A terület átadása a napokban megtörtént. Szép munkát végzett a vállalkozó, minimális törmelék maradt csak a területen. 119/2009-es számú határozatban a Fehértó Napjára Dottó kisvonat bérléséről döntöttünk. Aki ott volt, az láthatta, hogy óriási volt az érdeklődés a vonat iránt. 142/2009-es számon 100. db. egyenként 14.000.-Ft.-os névértéken történő Békés Megyei Vízművek részvény vásárlásáról döntöttünk. A levelünk, amelyben jeleztük részvényvásárlási szándékunkat sajnos valahol útközben elkallódott, így nem ért be időben. A jegyzés lezárult nélkülünk. Az 1.4 millió forintunk megmaradt. Javaslom, hogy vonja vissza a képviselő testület ezt a határozatát. 144/2009-es határozatában a képviselő-testület kiterjesztette a méhnyak rák elleni védőoltás kedvezményezetteinek körét a 15-18 éves korúakra. Az első oltás ingyenes lenne részükre, míg a második kettő térítéses. A mai napon egyeztettem e témában a védőnővel, aki arról tájékoztatott, hogy nem lesz meg a megfelelő számú -15 fő 15 és 18 év közötti nő – az oltások kedvezményes beadásához. Javaslom, hogy maradjunk az eredeti megállapodásnál. Az oltásokat november végén illetve december elején kezdik beadni. A 146/2009-es testületi határozatunk a Mikszáth Kálmán utca útfelújításának megvalósításáról szól. A napokban lesz a műszaki átadás. Vannak hibák, ezek kijavítása után lesz az összeg kiegyenlítve a cég felé.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

1., Az IKR Zrt. tájékoztatója tevékenységéről, katasztrófavédelemmel összefüggő elvárások teljesítéséről.

Ramasz Imre: Egy igen vaskos anyagot juttatott el Kőrösi Úr részemre, amely az üzem biztonságát elemzi. Átadom a szót, hogy röviden ismertesse az ott leírtakat.

Kőrösi Károly: Köszöntöm a megjelenteket. El szeretném mondani, hogy honnan indult és hová jutott a cégünk. Az IKR 1987-ben alakult BT-ként. Jelenleg Zrt.-ként folytatja tevékenységét. 11 üzem van az országban, amelyeknek fő profilja a növények műtrágyával történő ellátása. A kezdetekkor 60.000 tonna folyékony műtrágyagyártásra lett tervezve a kardoskúti telephely. Ennek a tervezett kapacitásnak soha még csak a közelében sem voltunk. Manapság pedig a válság és a mezőgazdaság helyzete miatt sajnos visszaesett a kereslet. Fő profilunk mára a szilárd műtrágya forgalmazása, raktározása. A telep dolgozóinak száma 2009-ben 13 fő. A vagonos kirakodás megszűnésével a környezet porterheltsége megszűnt. Az egyre kevesebb folyékony műtrágya gyártás miatt vízfeleslege keletkezett a telepnek. Szakemberek bevonásával létrehoztunk két különálló medencét, amelybe a csapadékvizet gyűjtjük. A tiszta esővizet szikkasztjuk, míg a szennyezett vizet – ami minimális – visszavisszük a technológián keresztül a gyártásba. Négy kútból vesznek folyamatosan mintákat a környezetvédelmi szakemberek és a vízművekkel közösen monitoring rendszerben figyelik az értékeket, amelyek mindig a határértékeken belül mozognak. A katasztrófa védelem kétévente ellenőriz bennünket. Belső gyakorlataink évente vannak, ahol olyan eseteket szimulálunk, amelyek megtörténhetnének nálunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Várom kérdéseiket.

Ramasz Imre: Megköszöni az ismertetőt. Nemrégiben kapta kézhez a katasztrófavédelem jelentését, ahol is az IKR Zrt. kardoskúti telephelyének biztonsági térképe is fel van tüntetve. Az első biztonsági körhöz a vasútig terjedő rész tartozik, míg a második – kevésbé veszélyes rész – is csak alig hogy érinti az Árpád sor egy részét. Tehát megállapíthatjuk, hogy nem jelent fokozott veszélyt a telep a falura. Sajnálatos, hogy a gazdaság mai helyzetében visszaesőben van a telep forgalma.

Szemenyei Sándor: A kutakban mért eredményekről lehetne e pontosabb adatokat tudni?

Kőrösi Károly: Szegedről folyamatosan jönnek és mérik az értékeket. Hadd ne soroljam fel azt a rengeteg féle mért dolgot és azok értékeit. Ez egy nagyon összetett mérés. Az értékek belül vannak a határokon.

Gombkötő Csabáné: A gyártás folyamán keletkezik szennyvíz?

Kőrösi Károly: Nem. Az igazság az, hogy mi igazából soha nem is gyártottunk folyékony műtrágyát. Inkább keverést végzünk. Manapság viszont ez is már nagyon ritka. Inkább csak forgalmazunk és raktározunk. Kereskedelmi tevékenységbe mentünk át. 23 éve itt dolgozom. Magamat is a közösség részének tartom. A nálunk dolgozó emberek figyelnek a környezetünkre.

Ramasz Imre: Azt hiszem, megnyugtató tájékoztatást kaptunk. Jó egészséget és további jó munkát kívánok.

Kőrösi Károly távozik az ülésről.

2., Rendszeres szociális segélyezettekkel való együttműködés tapasztalatai.

Ramasz Imre: Az írásos anyagot elkészítette Zsuzsa, amelyet megkaptak előzetesen a képviselők. Mivel szóban nem kívánja ezt kiegészíteni megkérdezem, hogy van-e valakinek ehhez kérdése, észrevétele?

Kérdés nem merült fel a beszámolóval kapcsolatban.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

3., Önkormányzati rendelet tervezet a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról.

Ramasz Imre: Az ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Kulima István: Az ügyrendi bizottság változtatás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal megalkotta a rendeletet.

Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.

Ramasz Imre: Írásban megkaptátok a beszámoló anyagát. Örvendetes, hogy pozitív irányú az elmozdulás. Megnyugtatóak a település anyagi tartalékai. Úgy tűnik, hogy jövőre nem lesz gond az indulás.

Gombkötő Csabáné: Valami maradandót kellene alkotnunk. Hozzunk létre egy erdőt. A vízművek részvényvásárlásánál megmaradt 1,4 millióból el lehetne kezdeni. Úgyis sok a munkanélküli. Lenne legalább munka nekik.

Ramasz Imre: Gyűjtse mindenki az ötleteit, javaslatait és a következő évi költségvetés tervezésekor mondja el.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

4., 2010. évi ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása.

Mészáros Erzsébet: Az idei évivel megegyező tartalommal illetve pár kiegészítéssel ellátva állítottam össze a következő évi belső ellenőrzési munkatervet. Kérem annak elfogadását a testülettől.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a 2010. évi belső ellenőrzési tervet.

Bejelentések

Szemenyei Sándor: A lakosság köszönetét tolmácsolom a kegyeleti hirdető felállításáért.

Ramasz Imre: Kérelem érkezett egy alapítványtól, hogy anyagilag segítsük munkájukat. Sajnos a kérvény nem felelt meg sem a törvényi, sem a helyi rendeletünk által támasztott kritériumoknak. Amikor telefonon érdeklődnek az alapítványoktól, akkor mindig felhívom a figyelmüket, hogy milyen iratokat és adatokat csatoljanak a kérelemhez. Összeszorul az ember szíve, amikor egy beteg gyermekekkel foglalkozó alapítványt kell elutasítani, de sajnos ezt kell most javasolnom.

A képviselő-testület egyhangú nem szavazattal elutasítja a kérelmet.

Gombkötő Csabáné: Megköszönöm az október 23-i ünnepség lebonyolítását. Igazán méltó és színvonalas volt az ünnepség. Azt javaslom, hogy akinek nem tartozott szorosan a munkaköréhez és mégis részt vállalt a szervezésben, jutalmat kapjon. Itt jegyzem meg azt a véleményemet, hogy a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek kutya kötelességük lenne megjelenni a közös ünnepségeken. Annál is inkább, mivel az államtól kapják munkabérüket és igenis példával kellene elöl járniuk.

Szemenyei Sándor: Nem értek ezzel egyet. Nem lehet kötelezni senkit, hogy járjon ünnepségekre vagy ne. A lakosság eldönti, hogy milyen rendezvényre megy el és mire nem.

Ramasz Imre: A demokrácia az én értelmezésemben azt jelenti, hogy mindenki maga dönt, hogy megjelenik-e az ünnepen.

Gombkötő Lajos: Én sem értek egyet azzal, hogy bárkit kötelezni kellene, hogy megjelenik-e vagy sem egy rendezvényen. Viszont azzal egyetértek, hogy fejezzük ki köszönetünket az iskolának és Borikának a szervezésért.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal határozatban köszöni meg a szervezőknek a munkáját.

A testületi ülés szociális kérelmekkel zárt keretek között folytatódik.

VP.

Megszakítás