Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő ülését.

Az ülés napirendje:

Beszámoló a Kardoskúti Általános iskola és Napközi-otthonos Óvoda 2007/2008-as tanévében végzett munkájáról.

Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Ramasz Imre polgármester, dr. Mészáros Erzsébet jegyző

Október 23-i Nemzeti Ünnep előkészítése. Előadó: Ramasz Imre polgármester

Bejelentések

A testületi ülésen vendégként megjelent Pusztainé Szabó Margit kapta meg a szót napirend előtti hozzászólásra.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Az iskola tagintézménnyé válása után kötött a két önkormányzat egy együttműködési megállapodást és ebben az szerepel, hogy az új igazgató kikéri a képviselő-testület véleményét a tagintézmény vezető kinevezéséről. Ezt én nem tettem meg. Ennek elsősorban technikai oka van és nem az, hogy már a megállapodás elején nem tartom be a szabályokat. Az alapító okirat elfogadásának csúszása miatt kellett kineveznem Verasztó József igazgató urat a jogfolytonosság végett. Tudtam, hogy ez teljesen szabálytalan, de technikailag így lehetett megoldani. Közös megegyezéssel szeptember 1-el visszavonom Verasztó József vezetői megbizatásását. Szeptember 1-én kikérem a nevelőtestület véleményét és amennyiben megerősítik igazgató úrral szembeni bizalmukat, szeptember 2-től ismét kinevezem tagintézmény vezetőnek. A jövőben mindenben kifogom kérni az Önök véleményét.

Ramasz Imre polgármester: Annyiban egyetért igazgató asszonnyal, hogy nagyon szűk volt az idő. Rendkívül sok munkát kellett elvégezni ahhoz, hogy szeptember 1-el megkezdődhessen a tanév.  A képviselő-testületnek egyetértési joga van a kinevezéssel kapcsolatban. Az elmondottak megfelelnek a valóságnak. Mindenképpen kell tagintézményvezető az intézménynél. Személy szerint a kardoskúti munkavállalók véleményére lett volna kíváncsi. Bízik abban, hogy egy határozott központi irányítás nyomán minőségi változás fog bekövetkezni a helyi iskolában.

Gub András képviselő: Verasztó József jelenleg megbízott vagy kinevezett igazgatója a tagintézménynek?

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Szeptember elsejéig megbízott. Onnantól kezdve újra megbízom, ha a nevelői testület megerősíti a döntést.

Gub András képviselő: Támogatom a megbízást. Nagyon elégedett vagyok Verasztó József munkájával.

Gombkötő Lajos képviselő: Mi már egy évvel korábban megbíztuk őt a tantestülettel egyhangúlag. Nem hiszem, hogy az elmúlt évben bárkinek is változott volna a véleménye. Támogatom a megbízást.

Gombkötő Csabáné képviselő: Igazgató úr közel kettő évtizedig látta el az igazgatóhelyettesi pozíciót. Mindenképpen megelőlegezem neki a további bizalmat is. Támogatom a megbízását.

Mórocz Lajos képviselő: A megbízás határozott vagy határozatlan időre szól?

Pusztainé Szabó Margit igazgató: A megbízás határozatlan időre szól de bármikor visszavonható alapos indokkal.

Mórocz Lajos képviselő: Javaslom a megbízást.

Pusztai Ádám képviselő: Munkatársak voltunk, megértettük egymást. Az elé kerülő akadályokat mindig megoldotta. A lehetőségek közül a humánus utat választotta. Támogatom a megbízását.

Kulima István képviselő: Egyetértek az előttem szólókkal. Különösebben nem kommentálom,  támogatom a megbízást.

Ramasz Imre polgármester: Őszinte leszek. Voltak bizonyos fenntartásaim az átszervezések időszakában Verasztó József bizonyos cselekedeteivel. Amit részben megbeszéltünk és részben megértek. De továbbra is helytelennek tartom jelenleg is. Lett volna más megoldása is a helyzetnek ami nem korbácsolta volna fel ennyire az indulatokat. Mivel a helyi munkavállalói kör nem változott ezért a rendelkezésre álló állomány közül jó döntés megbízni Verasztó Józsefet. A lehetőségeink határáig addig leszünk, hogy a helybeli oktatást minél tovább megtartsuk. Törekedj az oktatás színvonalának magas szinten tartására.

A testület egyhangú szavazáson egyetért azzal, hogy az iskola igazgatója tagintézmény vezető megbízást adjon Verasztó Józsefnek.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Munkám során azon leszek, hogy a kardoskúti iskolát ne elsorvasszuk hanem kivirágoztassuk, fejlesszük. Azon leszek, hogy a szülők a helyi iskolába írassák a gyermekeket. A törvényesség és a szakszerűség lesz jellemző a munkára.

Ramasz Imre a lejárt határidejű határozatokról és a két testületi ülés között eltelt időszakról számol be:

Mozgókönyvtár létrehozásáról született megállapodás de jelenleg még nem indult meg a szolgáltatás technikai akadályok miatt.

Az óvoda vezetésével Molnár Sándornét bíztuk meg 2008. augusztus 1. napjától 2009. július 31-ig.  Majd ezután pályázat kerül kiírásra és ezt követően nem megbízott hanem kinevezett vezetője lesz az intézménynek a pályázat elbírálása után.

Döntöttünk arról, hogy testvértelepüléseink számára átadunk ingyenes használatra egy laptopot és egy projektort. Ez legutóbbi erdélyi látogatásunkkor átadásra került a homoróddaróci általános iskolának.

Döntöttünk továbbá arról, hogy az óvoda 2008. 06. 30-ig kettő csoporttal működik 3 óvónő és 2 dajka közreműködésével. Ekkor döntöttünk arról is, hogy a 2008/2009-es tanévben egy óvodai csoport fog kialakításra kerülni és ennek megfelelő személyzet lesz alkalmazva a gyermeklétszám csökkenése miatt.

A két testületi ülés közötti időszakban rengeteg egyeztetés történ az iskola átadása kapcsán. Bizottsági ülések, egyeztetések zajlottak.

Kistérségi társasági ülésre kettő alkalommal került sor az elmúlt időszakban. Pedagógia szakszolgálatról volt szó. Ebben a feladatban eddig Kardoskút nem vett részt, de ezentúl szeretnék bekapcsolódni a szakszolgálati ellátásba.

Kistérségi pályázati beadásról döntöttünk – gyermekvédelmi akciók támogatására – közel 20 millió forint értékben.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Következő napirendi pontban elsőként Verasztó József beszámolója következik.

Verasztó József mb. igazgató: Összességében amit elmondhatok, hogy a munkaterv 90%-a megvalósult az elmúlt tanévben. Köszönhetően a jó kapcsolatnak a szülőkkel, pedagógusokkal és a fenntartóval. Az, hogy az átmenet miatt feszültségek keletkeztek és a bizonytalanság sokáig uralta a hangulatot az a dolgok természetes velejárója. Azt gondolom, hogy a tűréshatárt nem lépte át. Kiegészítésem ennyi lett volna. Várom a kérdéseket.

Mórocz Lajos képviselő: Olvastam az írásos anyagban, hogy 4 tanuló pótvizsgára szorult. Ezek szellemileg visszamaradott diákok vagy csak a hozzáállásuk nem megfelelő?

Verasztó József mb. igazgató: Amikor buktatni kell az nem csak a diák hanem a pedagógus és a rendszer kudarca is. A négy diák közül a javítóvizsga kettőnek sikerült. A négyből egynek a képességek hiánya az oka. A másik háromnak viszont a nem megfelelő hozzáállás a

munkához.

Pusztai Ádám képviselő: Mivel szinte az egész évet az intézményben töltöttem és most élnék észrevételekkel nem akkor, hibát követnék el. Biztosan, nyugodtan állíthatom, hogy a megelőző évekhez hasonlóan állja a versenyt az iskola. Vannak területek ahol jobban is teljesít mint előtte.

Molnár Sándorné kapja meg a szót. Az óvodai munka írásos beszámolójához fűzhet szóbeli kiegészítést.

Molnár Sándorné óvodavezető: Az írásban leadott beszámolómat annyival szeretném kiegészíteni, hogy polgármester úrral egyeztetve az idei felújítási munkánkat elhalasszuk egy évvel és jövőre egy komplettebb felújítást tervezünk. Viszont minimális külső rekonstrukció elkelne az épületnél. A munka már megkezdődött az óvodában. Megfelelő eszközökkel és felkészült személyzettel várjuk a lurkókat.

Ramasz Imre átadja a kérdezés jogát a képviselőknek de ezzel senki nem él.

Ramasz Imre polgármester: Mindenképpen egy korszak lezárult. 2008. szeptember 1-től szegényebbek lettünk egy intézménnyel de gazdagabbak egy másik intézménnyel hiszen az óvoda önálló intézményként tovább működik. Nem öröm ez számunkra. Megéltük azt amit megéltünk. Azt kérem mindenkitől, hogy a jelenlegi formában is segítse mindkét intézményt. Bízzunk abban, hogy lesznek még lehetőségeink a változtatásra.

Egyhangú szavazással elfogadja a testület az elmúlt tanév beszámolóját.

Verasztó József zárszóként megköszöni a bizalmat a testületnek. Mindent megtesz a jövőben is, hogy megfeleljen a kihívásoknak.

Következő napirendi pont a féléves költségvetési beszámoló megvitatása, elfogadása.

Az írásos beszámoló mindenki részére időben el lett juttatva. Szóban nem kíván kiegészítéseket tenni polgármester úr. Várja a kérdéseket.

Pusztai Ádám az ügyrendi bizottság tagjaként elmondja, hogy a beszámoló számszaki adatai megfelelnek a valóságnak. Az ügyrendi bizottság javasolja a féléves beszámoló és a hozzá tartozó határozati javaslat módosításának elfogadását.

Gombkötő Csabáné képviselő: Két kérdés fogalmazódott meg bennem. Az első, hogy miért olyan kevés az iparűzési adó eddig befolyt összege. A másik, hogy járdafelújításra egymillió forint lett megszavazva. Ez fel lett e már használva?

Tóth Józsefné előadó: Iparűzési adónál a 2007 évben beadott 2006 évi bevallások alapján történik az előleg fizetés. Ez alapján lett beállítva az előirányzat. Közben szűnnek meg vállalkozások. Eltelepülnek vállalkozások. Valamint 7 millió forintot utaltunk vissza túlfizetésként egyes cégeknek. Ez is csökkentette a teljesítést. Minimális a hátralékos adózó az iparűzés terén.

Ramasz Imre polgármester: Minden évben így szokott lenni, hogy az év első felében kevesebb befizetések történnek. Az év vége felé realizálódnak a befizetések. Nem irreális az a 120.000.000 forintos iparűzési adó amit beterveztünk. A járdafelújítás még nem történt meg. Meg kell hirdetni, ajánlatokat bekérni és értékelni. Az ősz egyébként is kedvez a megvalósításnak. Három helyen fog megvalósulni járdafelújítás: az orvosi szolgálati lakás melletti részen a József Attila utcán, szemben vele a “Fehér ház” melletti részen, valamint a gyógyszertár előtti részen. Összességében úgy ítélem meg, hogy a gazdasági évet végig tudjuk vinni komolyabb gond nélkül.

A testület egyhangú szavazással elfogadta a  2008 évi költségvetés féléves beszámolóját.

Harmadik napirendi pont az október 23-i ünnepség előkészítése.

Ramasz Imre polgármester: alapvetően két koncepcióban gondolkodtam az ünnepséget illetően. Az első variáció a szokásos keretek között lezajló ünnepség október 23-án este 18.00 órától a művelődési ház nagytermében és ezután koszorúzással zárnánk a Március 15 téren az ünnepséget. A második variációt egy későbbi döntés is befolyásolja. Gondoltam arra ugyanis, hogy ha az eredeti befejezési időpont szerint a Petőfi utcai útfelújítás október 20-ra elkészülne akkor egybe lehetne kötni az október 23-i ünnepséget egy ünnepélyes útavatással.

Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató:
Az elmúlt évekhez hasonlóan az általános iskolát kérnénk fel egy ünnepi műsor elkészítésére. Viszont vagy már az idén, esetleg jövőre lehetne hívni egy-két művészt akik ünnepi műsorukkal emelnék a rendezvény színvonalát. Valamint az elmúlt évekhez hasonlóan egy fotómontázs is levetítésre kerülhet.

Gombkötő Lajos képviselő: Véleményem szerint nem biztos, hogy szerencsés egy útátadást az október 23-i műsorhoz kötni. Amikor elkészül az út akkor legyen egy különálló ünnepség keretében felavatva. Javaslom, hogy a szokásos keretek között ünnepeljünk.

A képviselőtestület egyhangú szavazással az október 23-i ünnepség szokott keretek közötti megtartása mellett szavaz 2008. október 23-án este 6 órai kezdettel. Egyben felkéri Pappné Neller Borbála művelődési ház vezetőt az ünnepség megszervezésére és az ünnepi beszéd elmondására.

Előterjesztések következtek:

Egyhangú szavazással döntött a testület, hogy az idén is csatlakoznak a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz.

A Kardoskút Községért Közalapítvány két tagja lemondását nyújtotta be a testületnek. Időközben olyan törvények láttak napvilágot, amely a másik három tagnak is megkérdőjelezik az alapítványban betöltött szerepét összeférhetetlenség miatt. A testület megállapodott, hogy a következő ülésen javaslatot tesznek a megüresedett helyek betöltésére.

Két kérelem érkezett a testülethez. A polgárőrség 200.000 Ft. támogatást kért amelyből a NIVA terepjárót műszakiztatnák le, valamint üzemanyagra költenék az esetlegesen fennmaradó részt. A Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub is kérelemmel élt a testülethez: az éves “nagykirándulásokhoz” amelyen az idén Pécs és környékének nevezetességét tekintik meg, kérnek 150.000.- Ft-ot a buszköltség fedezésére.

A testület mindkét kérelmet egyhangú szavazással támogatta.

Következő sarkalatos pontja az ülésnek a Petőfi utcai útfelújítás. Jelentős lépés ez a település életében. A főút egészének szélesítésére nyertünk pályázatot amely kivitelezésére ki is írta az önkormányzat a pályázatot. Három ajánlat érkezett a kivitelezésre. Az ajánlatokat egy öt fős bizottság értékelte. A beadott pályázatokat tételesen átnézték, mennyire felelnek meg a felhívásnak. A bizottság javaslattal él, viszont a testületnek kell a döntést meghozni és felhatalmazni a polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.

A bíráló bizottság a következő megállapítást tette: a 3 beadott pályázatból 2 érvényes, ebből az egyik formai hibát tartalmaz. Egy pályázat érvénytelen. A 2 érvényes pályázatból a kedvezőbb árat ajánló cég a Colas-Debrecen Útépítő Zrt.

A bizottság két javaslatot tesz:

Az eljárás eredménytelenné nyilvánítását és új közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolja.
b. A közbeszerzési eljárás nyertese a Colas-Debrecen Útépítő Zrt. Az építési szerződés megkötésére meghatalmazza Ramasz Imre polgármestert.

Ramasz Imre polgármester: Nehéz helyzetben vagyunk. A legalacsonyabb érvényes árajánlatot tevő Colas-Debrecen Útépítő Zrt. ajánlata is meghaladja a pályázati összeget ami valamivel több, mint 39 millió forint. Kockázatos kihirdetni győztesnek a ZRT.-t mivel meghaladja az árajánlat a rendelkezésre álló összeget és ez törvényileg aggályos. A járható út az az lehet véleményem szerint, hogy eredménytelennek nyilvánítjuk a közbeszerzési eljárást és azonnal egy újabbat írunk ki, rövid beadási határidővel. Így talán nem csúszunk sokat és az útfelújítás október 30-ig megvalósulhat.

Mészáros Erzsébet jegyző: A közbeszerzésben érvénytelennek nyilvánított pályázat oka az aláírás. A felhívásban cégszerű aláírást kértünk de az ajánlattevő meghatalmazottal írta alá. Így nem lehet elfogadni törvényileg a beadott pályázatot. A döntés a testületé.

Ramasz Imre polgármester: Telefonon beszéltem a műszaki ellenőrzést végző szakemberrel. Ő azt mondta, hogy ha a kivitelező cég  egy komolyabb gépparkkal, több helyen egyszerre végzi a felújítást akkor reális lehetőség van arra, hogy október 25 körülre elkészüljön az aszfaltozás. Természetesen az időjárást nem lehet előre látni. Időnk van, de a jövő évi kivitelezés aggályos az út melletti fák vegetációja miatt.

Kulima István képviselő: Szerintem írjunk ki új közbeszerzési eljárást. A testület ne vállaljon fel olyat amit nem muszáj főleg ha az törvényileg aggályos. Az 1-1,5 hét csúszás nem lehet akadály.

Gub András képviselő: Javaslom az új közbeszerzési eljárás kiírását minél hamarabb.

A képviselőtestület egyhangú szavazással érvénytelennek nyilvánította a közbeszerzési eljárást. Egyben döntött egy új eljárás kiírásáról. Valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy érvényes, költségkeretbe beleférő, határidőt vállaló, legalacsonyabb ajánlattevővel kösse meg a kivitelezési szerződést.

Ramasz Imre polgármester: A testületi ülés elején elmondtam, hogy Verasztóné Szabó Irén képviselőtársunk jelezte, hogy betegsége miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A tegnapi nap folyamán egy levelet juttatott el részemre amelyet megkért, hogy ismertessek a testület előtt:

Tisztelt Képviselő-testület

Bejelentéssel élek a testület felé, hogy lemondok képviselő-testületi tagságomról. Indokom: előreláthatólag hosszú ideig kezelés sorozaton kell átesnem. Úgy gondolom, hogy hiányzásaimmal nem hátráltathatom a testület zavartalan munkáját. És így én sem tudok eleget tenni képviselői feladataimnak. Kérem bejelentésem tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Verasztóné Szabó Irén
Kardoskút, 2008. augusztus 27.

A képviselő-testület hangsúlyosan kiemelve: elismerve Verasztóné Szabó Irén képviselői munkáját, bizottságban végzett munkáját egyhangú szavazással tudomásul veszi lemondását. Megbízza dr. Mészáros Erzsébet jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő a mandátum betöltésével kapcsolatos előterjesztését.

Pusztai Ádám képviselő kér szót: 16 évvel ezelőtt amikor a szolgálati lakásba költöztem itt Kardoskúton sem volt már új a kazán a háznál. Az idők folyamán az állapota csak romlott. Arra kérem a képviselő-testületet, hogy a kazán cseréjéhez 150.000.-Ft-ot megszavazni szíveskedjen.

A képviselő-testület egyhangú szavazással a kazán cseréje mellett döntött.

Az ülés szociális kérelmekkel zárt ülés keretében folytatódott.

Miss. Marlies volt a vendégünk

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Kedves és aranyos jelenséggel találkozhattunk szerda este a művelődési házban. A világ legalacsonyabb hölgye Miss. Marlis járt Kardoskúton, hogy kisebbeknek-nagyobbaknak megmutassa bűvész trükkjeivel fűszerezett műsorát. Kísérője nem volt a 65 cm-es hölgynek, bár nem is egyedül jött autójával, hiszen hűséges kedvencei elkísérték és vele volt a 1,3 m-es kígyója is. A műsorban kutyával és kígyóval szerepelt a kíváncsi közönség előtt, aki nagy örömmel fogadta. Ami nagyon megható volt, hogy – a szokásostól eltérően- a műsor végén nem széledt szét a nagyérdemű, hanem a művésznő mellett maradt. Sokan közös fotózásra kérték fel Miss. Marlist és közben kérdések záporoztak feléje. Az biztos, hogy nem mindennapi életet él és még ha azt mondanánk, hogy a gyerekek világa közelít hozzá, az sem lenne igaz, hiszen felnőttként él miniatűr világában.

Nyugdíjas Vers, – és Prózaíró pályázat díjkiosztó ünnepsége

Előszó

A 21. Kardoskúti Antológiát tartja kezében az olvasó. Helyszínek, helyzetek, érzések tükröződnek ezekben a sorokban, mik sohasem tűnnek el, miket nem felejtünk. Új és régi otthonok ötvöződnek emberek sorsok jelennek meg, akik formáltak alakítottak bennünket, visszatündökölnek a papírra vetett szavakban. Tükrök ezek az írások nekünk vagy ablakok a múltra, jelenre unokáinknak, hova kíváncsian, álmodozva tekintenek mint ismeretlen világba. Tükör, mert sokszorozza, s mégis része a tájnak a térségnek A SZÉP, a PILLANAT rögzítésének vágya mindig is élt az egyszerű. emberek szívében. Minden sallangtól, műnehezéktől mentesen.  így születtek kristálytiszta népdalaink balladai tömörségű faragások a mezők virágainak stilizált, a szövetre varázsolt hímzései, rigmusok versek. A lélek tükröződései. S míg nemesen művelt, tanult költők hulltak el az évszázadok alatt a feledés útján, maradt a letisztult ősi hang, jelkép, gondolat. Nyílt, nem titkolódzó ez a táj. Éppen ilyen egyenes az alföldi nép, mely lakja, s az elmúlt évek antológiáinak alapján állíthatom, hogy épp ilyen tiszta, áttetsző őszinteségű sorok alkotják az újat is. Otthon vagyunk ezekben a sorokban, ismerősek helyszínei, hangulatai, színei. S lehetnek hidak is ezek az alkotások Híd, ami új találkozásokat hozhat. Híd, amihez kijárunk álmodozva, rádőlünk és hallgatjuk a táj zenéjét. Összekötő kapcsok az emberi gondolatok között, falvak térségek tájegységek között. Szívből remélem, hogy ez az antológia betölti ezt a szerepet, ha belemélyedünk Ajánlom mindnyájunk szíves figyelmébe.

Kardoskút, 2008. április 3.
Lajosházi Éva

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Augusztus utolsó szombatja már több éve a nyugdíjas írók, költők, műkedvelők közös találkozója itt, nálunk Kardoskúton. Az idén 22. alkalommal lehettünk részesei a Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat díjkiosztó ünnepségének, amelyen egyúttal kézbe vehettük a 21. Kardoskúti Antológiát is. Ennek előszavát Seres Péterné Lajosházi Éva írta, aki maga is neves kardoskúti költő. Az ünnepségre sokan érkeztek az ország különböző pontjairól, így délelőtt ismét megtelt a művelődési házunk nagyterme. Nagy örömünkre szolgált az, hogy az idén több új arccal is gyarapodott az „íróbarátok köre” és több mint 50 alkotónak értékelhettük munkáit a pályázat folyamán. 2008-ban két kardoskúti adta be pályázatát hozzánk, reméljük jövőre még több helyi pályázó is lesz. Az eredmények ismertetése előtt a zsűri elnök, Dr. Hévvízi Sándor irodalomtörténész úr beszélt a kedves vendégekhez és pályázókhoz. Szakmai hozzáértéssel szólt a beadott versek, prózák stilisztikai, műfaji sajátosságairól és a számára legérdekesebbeket külön is megemlítette. Ezután a hagyományoknak megfelelően a versekből és prózákból részletek hangzottak el Kiss Zsuzsanna tanuló tolmácsolásában. A nap folyamán a Cinkusiak Baráti Körének Bokréta Népdalköre énekelt illetve ebédidőben Fejes Sándor nótázott a vendégeknek. A jó hangulatot mi sem bizonyítja legjobban mint az, hogy sokan táncra is perdültek a terem közepén. Reméljük jövőre legalább ennyien ellátogatnak hozzánk és az irodalombarát nyugdíjasok ajándékainkon kívül kisközségünk jó hírnevét is magukkal viszik.

A 2008. évi Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat díjazottai

Vers kategória:

I. hely: Rákóczi Rudolf Géza /Telekgerendás/
Dávid László /Orosháza/

II. hely: Gimesiné Dr. Dudás Irén /Szeged/
Püskiné Vancsa Mária /Orosháza/
Szepsy Eleonóra /Szeged/

III. hely: Antal György /Tótkomlós/
Gazsi János /Budapest/
Dr. Oláhné dr. Koncz Margit /Szeged/

Különdíjasok:
Csicsely Mihály /Békéscsaba/
Dimák Béla /Nagyszénás/
Fazekas Géza /Gyula/
Máté Lajos /Debrecen/
Nagy Erzsébet /Szarvas/
Petri Jánosné /Telekgerendás/
Vass Vendelné /Gádoros/

Próza kategória:

I. hely:Szendi Jánosné /Nagyszénás/
Horvát János /Battonya/

II. hely:Dr. Bálintné Ágoston Ilona /Szeged/
Karácsonyi Lászlóné /Gyál/
Szász András /Geszt/

III. hely:Borbíró Lajos /Füzesgyarmat/
Kardos Mihályné /Hódmezővásárhely/
Sántáné Kurunczi Mária /Szeged/

Különdíjasok:
Áchim Pál /Békéscsaba/
Dimák Béláné /Nagyszénás/
Fabinyi Gáborné /Orosháza/
Pelle Ferenc /Békéscsaba/
Szabó Sándorné /Okány/

Otthon, Erdélyben

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Augusztus 1-én reggel 6 órakor gyülekező volt az iskola előtt. Ez alkalommal nem az iskola jövőjéért volt gyülekező az intézmény előtt – bár a korai induláskor még ez sem volt egy eldöntött tény, hiszen aznap délelőtt döntött az Orosházi Képviselő-testület az iskolánk kérdésében, szerencsére pozitív irányban – hanem Erdélybe indultunk, haza. Haza, hiszen van, aki már úgy jár oda évek óta közülünk, mintha haza menne. Induláskor még csak becsültük a hátralévő menetidőt. A legmerészebb szám az a 10 órás út volt. Aki járt évekkel ezelőtt Aradon és környékén és elmegy most, az meg tudja állapítani, amit mi is: óriási fejlődésen megy át Románia. Lépten-nyomon építkezések, gomba módon nőnek ki az ipartelepek. A fejlődés velejárója az útépítés. Ennek pedig következménye az, hogy közel 13 óra alatt értük el Kardoskút testvértelepüléseit Homoróddarócot és Homoródjánosfalvát. Útközben Dévánál kaptuk a jó hírt Ramasz Imrétől sms-ben – mivel ő megvárta Orosházán a testületi ülésen az eredményt, majd csak utána vágott neki az útnak- aláírták az alapító okirat módosítását. Közel 13 óra fárasztó utazás után mégis mindenki úgy szállt le a buszról, mintha a szomszéd faluból jöttünk volna. A fáradtságnál nagyobb volt a viszontlátás öröme. Viszontlátni azokat a családokat, akik évek óta a legnagyobb barátsággal fogadnak bennünket. A fogadó vacsorát egy kellemes beszélgetés követte a daróci iskola szép zöld udvarán, majd szétszéledt a csapat a fogadó családokhoz.  Szombaton szabad program következett. Jómagam a Gáspár családdal és a már „jól bevált sofőrünkkel” – bár ezt a jelzőt én az úton próbáltam elhallgatni előtte, nehogy a fejébe szálljon a dicsőség- a festői Szovátára mentünk strandolni. Fél 11 magasságában érkeztünk ahhoz a tóhoz, amelynek vizében – sótartalma miatt- lehetetlen elmerülni. Bármit is csinál az ember, lebeg a vízfelszínen. A tó 13 és 15 óra között „pihen”. Ilyenkor mindenkinek ki kell jönni a vízből a partra. Mi is lepihentünk. Jól le is égtünk. A szieszta után még kettő órát lebegtünk a gyönyörű hegyek lábánál található tóban, majd útba vettük Korondot. Szerintem méltatlanul kevés időt -cirka 1 órát- tölthettem vásárlással a bazársoráról is méltán híres településen. A buszban utazók tudják, hogy a hazafele tartó úton végig hangot is adtam erről buszsofőrünk -Papp Vili- felé, aki engesztelésképpen megajándékozott egy szép erdélyi fehér inggel. Igaz ennek is megvan a maga története, de ebbe nem megyek bele. Este korai lefekvés(nek kellett volna lenni) hiszen vasárnap falunap. 11.30-kor Simó Sándor lelkész istentiszteletet tartott a Jánosfalvi Unitárius Templomban a Falunap megnyitása képen. Ezt követően helyi gyermekek rajzkiállítása, környékbeli népi zenekar és táncosok bemutatója következett. A Falunap zárásaként egy közös ebéd volt a helyi művelődési házban. A hétfő a pihenésé és a szabad programoké volt. Keddnek reggelén korán útra keltünk, hiszen nagy út állt előttünk, amelynek végállomása a Szent Anna-tó. Utunk során megnéztük a homoródkarácsonyfalvi templom éppen maradt csodálatos freskóit, a vargyasi Unitárius templomot, ahol a helyi lelkész tartott egy érdekes előadást a templom és a település történetéről. Látogatást tettünk még ugyanitt a bútorfestő és fafaragó Sütő családnál és a mélyen magyar érzelmekkel megáldott, érdekes történetekből soha ki nem fogyó Máthé Ferenc fafaragónál. A következő megálló: Tündérország közepe: Kisbacon. Itt született és halt meg Benedek Elek (1859-1929) író, a „nagy mesemondó”. Az ő életútját valamint meséit hallgathattuk meg egy Kondorosról elszármazott úr előadásában. A szép környezet után egy még szebb és még izgalmasabb hely várt ránk. A Szent Anna-tónál már a felhőtlen szórakozásé és a fürdőzésé volt a főszerep. A víz egy kissé hideg volt ugyan, de a gyönyörű környezet gyorsan elhitette a bátrabbakkal, hogy meleg ez, tessék fürdeni. Akik pedig mégsem merészkedtek a hegyekkel ölelt tó vizébe azok megpihentek és gyönyörködtek a tájban a hatalmas fák lombjainak árnyékában. Úton a szálláshelyünk felé csendesebb volt a fáradt csoport. Este 10 után értünk haza. Reggel korai indulás Magyarországra. A búcsúzás nehéz pillanatain próbált mindenki gyorsan túl lenni, hiszen van, aki pár hét múlva ismét találkozik a baráttal, barátnővel. Okulva az idejövet tapasztalt hatalmas útépítések miatt útvonalat módosítottunk és a csodálatos Királyhágó felé jöttünk haza. Minimálisan hosszabb út (30km) de tökéletes útviszonyok, páratlan táj. Talán ha Kolozsvárnál nem csöppentünk volna a déli dugóba, akkor nem 12 óra lett volna az út. De ez így akkor sem és most sem érdekelt senkit.

Köszönjük Daróc! Köszönjük Jánosfalva!

IX. Falunap

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Nyárias jó idővel köszöntött a községre július 19-e. A Falunap programjai minden generációnak nyújtó szórakozási lehetőségekkel volt átszőve. A gyerekek délelőtt a parkban kézműveskedhettek, játszhattak és ugrálhattak illetve ebéd előtt a Pitypang Színpad vidám és szórakoztató előadását láthatták „Cirkusz az erdőben” címmel. Az élvezetes, kacagtató előadáson még a felnőttek is hallhatóan jól érezték magukat. Akiket a régi járművek érdekelnek, azok a Petőfi utcán kísérhették figyelemmel a több évtizeddel ezelőtt gyártott különleges, a régmúltat idéző gépcsodákat. Aki jobban szemügyre vette őket, az láthatott korhű öltözéket öltő veteránosokat illetve katonaszerelésbe bújt motorosokat is.
A képzőművészetet kedvelőknek nyújtott szemet gyönyörködtető látványt Horváth János orosházi festőművész kiállítása. A művész az elmúlt egy év munkájából hozott el kiállítási anyagot tájképeiből. A nap folyamán sokan megcsodálták alkotásait. Mindeközben a hagyományokhoz ragaszkodva a pörköltfőző verseny résztvevői már sürögtek-forogtak, hogy a 6 tagú zsűri az ő főztjüket értékelhesse a legjobbnak. A korábbi évekhez képest kisebb létszámú volt a főzőbrigádok száma, ám a végeredmény nem múlta alul a kardoskúti pörköltek megszokott jó színvonalát. Az illatok sokakat csábítottak délben a művelődési ház udvarára, a jó hangulatról Horváth Rudolf és cigányzenekara gondoskodott. Az idősebb generáció tagjai még közbe-közbe be is kapcsolódtak az éneklésbe. A délutáni órákban a helyi taekwoon-do-sok bemutatóját láthatta a közönség a parkban. Később mazsorett csoportok zenés felvonulása volt a Pihenőparktól a művelődési házig, akik beinvitálták a vendégeket a táncbemutatóra. Az idei falunapon a Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola mazsorettesei és moderntánc csoportjai léptek fel a kardoskúti közönség előtt. A délután a díjkiosztó ünnepséggel záródott, ahol gyémántdiplomáját és Kardoskút Község Önkormányzatának elismerését vehette át Baudermann Imréné Edit néni, aki hosszú éveken át a Kardoskúti Általános Iskola pedagógusa volt. A tanárnő méltatása után a végzős 8. osztályos tanulóknak adott át Bódi Jánosné, a Kardoskút Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke pénzjutalmat, majd a Cinkusiak Baráti Körének idei díjazottja, Kiss Zsuzsanna vette át kiváló sporteredményei és tanulmányi eredményeinek elismeréséül a vándorserleget Deák Györgytől. Az ünnepség keretén belül került átadásra a képviselő-testület által jutalomban részesített kardoskúti lakosok díjazása. Az idén 16 ingatlantulajdonos vehette át a „Virágos Kardoskútért” díjat Pappné Neller Borbálától. A művelődési ház igazgatója értékelése során kiemelte, hogy a zsűri tagjai az idei évben örömmel tapasztalták, hogy az idén még több igényes és szépen beültetett kerttel, lakóházzal találkoztak. Igaz, a tavalyi évben beígért citrom-díj is néhány lakosnak kijárt volna. Mindezek után Tibáné Hamvasi Zsuzsanna által felajánlott két különdíj is átadásra került a Virágos Kardoskút díjazottjai mellé. Az ünnepség a falunapi versenyek értékelésével folytatódott. A pörköltfőző verseny díjazottjait 5 kategóriában jutalmazták. 2008. évi Falunapon kistérségi szinten került megrendezésre a kispályás labdarugó bajnokság 6 csapat részvételével. A játékosok korán reggeltől rúgták a labdát egészen délután 2 óráig. A jó hangulatú meccsek után a jövő évre is biztosan beígérhető az újabb meghívás. A díjkiosztó ünnepség záró részeként az idei év legfontosabb eseményeit és programjait foglalta össze a művelődési ház vezetője. A falunapi program ezek után az esti fellépésekkel folytatódott az általános iskola udvarán. Ide egyre több vendég érkezett meg vidékről is. Sokan kíváncsisággal jöttek, hogy a kardoskúti énekessel büszkélkedhető Folkográfia együttest meghallgassák. Az autentikus népzenét a rock elemeivel ötvöző stílust játszó zenekart még egy néptáncos pár is kiegészítette, akik még emelték a zenekar színvonalát. Ezek után a külföldről érkezett tánccsoportjaink vették át a főszerepet. Igen látványos volt a belga társulat zenei aláfestéssel kombinált zászlós produkciója. A jó hangulatú csoport nem gyorsan távozott, hiszen éjjelig velünk mulattak a koncertek alatt. A belga táncosok után az Olsava cseh néptáncegyüttes és zenekara következett. Az este ezután koncertekkel folytatódott. Az idén nem volt diszkó, de Musztafa Imi meghozta a MAX-ot, akikkel gyorsan eltelt az idő, s már hamarosan a First volt a színpadon. Azután megérkezett Ibolya helyett Betti – Zsoltival és Zolival-, azaz a Desperado. Igazi pezsgő hangulatot varázsoltak pillanatok alatt maguk köré.  A „barátságos mosoly” (fotózás) után gyorsan haza is mentek, hiszen „jó pár” km-ük elment aznap és majdnem Betti hangja is a 3. koncert után… Láthatóan sokan örültek a fellépésüknek! A buli ezután a First élőzenéjével zárult. Remélem, hogy akik eljöttek, azok jól érezték magukat!

Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút község történetének talán legtöbb indulatát kiváltó kérdés volt a testületi ülés negyedik napirendi pontja, a közoktatási feladatok átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala. Tehát röviden: lesz e iskola Kardoskúton vagy nem, ha igen milyen formában, ha nem akkor miért nem. Meghívott vendégek  – Pusztainé Szabó Margit, Orosháza Város Általános Iskolájának igazgatója, Bicsánszky József osztályvezető, Kálmán János közoktatási szakértő valamint a Közalkalmazotti tanács, Diákönkormányzat és a Szülői munkaközösség képviselői.

Ramasz Imre röviden ismertette azokat az előzményeket amelyek a mai döntési kényszer elé állították a testületet. 2008. január végén kiderült, hogy kistérségi szinten nem lesz összefogás az oktatás terén. Ezután kérdőíven kérdezték meg a szülőket, hogy Orosháza, Tótkomlós vagy pedig alapítványi iskola irányába lépjenek tovább az iskola jövője érdekében. Az alap célkitűzés az volt, hogy az 1-6 osztály mindenképpen helyben maradjon és a 7-8 eljárjon a településről. Megbízta a testület Kálmán János közoktatási szakértőt, hogy derítse fel az adódó lehetőségek közül a legjobbat. Az alapítvány meddő kezdeményezés volt amellyel sok időt el lett pazarolva. Időközben a szülők kezdeményezték, hogy mindenképpen helyben kell tartani az 1-8 osztályt. A napokban érkezett meg a minisztériumi állásfoglalás arról, hogy megvan a törvényi alapja az 1-8 osztály helyben tartásának ha a fenntartó anyagilag fent tudja tartani az intézményt. Volt még időközben egy meddő irány: Tótkomlós, Szlovák iskola. Mivel Kardoskút nem nemzetiségi település így ezek a tárgyalások is csak időveszteséget okoztak. Valamint a különböző sajtóorgánumokban megjelent fél és hamis információk is néha tévútra vitték a tárgyalások menetét. Jelenleg egy feladat ellátási szerződés aláírása a cél, amely minimális költségnövekedés mellett vállalható mindaddig amíg az önkormányzat működése veszélybe nem kerül. Eddig is felvállalta Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola működését és ezután is kiáll mellette mindaddig amíg erre lehetősége van.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Köszönti a megjelenteket, átérzi Kardoskút problémáját. Hallott a félelmekről, hogy a falusi gyerekeket kinézik a városi iskolákban. Ezek a félelmek szerinte megalapozatlanok. Helyben maradnak a gyerekek, bár szerinte luxus a 4-5 fős osztályokat fenntartani de az önkormányzat vállalja ennek az anyagi vonzatát. Az igazgatónő előzetes számolása után maximum egy fő pedagógusnak kérdőjeleződik meg az állása a helyi iskolában. Elmondta továbbá, hogy Orosházának nem érdeke a feladatellátás, sőt. De átérzik településünk gondját és a lehető leghumánusabb megoldást keresik. A kardoskúti iskolának tagintézménnyé kell válnia, más megoldás nincs! Hátrányos megkülönböztetés nincs és nem is lehet. Kölcsönös bizalmat és segítséget kér a tantestülettől és az ügyben érintettektől. A nyár folyamán kell tisztázni a részleteket a partnereknek.

Csizmadia Mária szülő: Ha így fog alakulni az iskola jövője ahogy az imént hallottuk akkor elismerését fejezi ki a tárgyaló feleknek. A szülők ezt a megoldást szerették volna elérni a kezdetektől fogva.

Verasztó József megbízott igazgató: Kérdése nincs csak véleménye. Szerinte a lehető legjobb választás Orosháza. Ha a kapcsolat olyan lesz mint a tárgyalások megkezdése óta akkor minden rendben lesz. Példa lehetünk a többi hasonló sorsú település előtt, hogy egy mindkét fél számára előnyös szerződés jöhet létre és a nagy hal nem fogja megenni a kishalat. Fontos, hogy mind két fél megtalálja a számítását.

Menyhárt Krisztina Közalkalmazotti tanács: Bár a pedagógusok jövőjét illetően kétségei vannak még, de ha maradhat helyben a 8 évfolyam akkor mindenképpen támogatják a szerződés aláírását. A személyi kérdéseket pedig közösen kell megtárgyalni.

Gombkötő Lajos képviselő: A nagy port kavart ügy egyik szála – nevezetesen a Szlovák iskola irányába mozdulás – az ő nevéhez is fűződik. A szándék mindenképpen az volt, hogy jó irányba tereljék az iskola jövőjét. Ha csak az 1-6 évfolyam maradt volna akkor biztos, hogy több család is elvitte volna a kisebb gyerekeket a nagyobbakkal együtt és ez az iskola bezárásához vezetett volna. Ha egy településnek nincs iskolája akkor az nagyon nehéz helyzetbe kerül. Ha mind a 8 évfolyam marad és az iparűzési adó is marad akkor mindenképpen vállalni kell a szerződést.

Kulima István képviselő: Mindenképpen támogatja a határozat elfogadását. A képviselők mindezidáig nem láttak konkrétumokat. Buta dolognak tartja, ha valaki megkérdőjelezi a testület pozitív hozzáállását az iskolához.

Mórocz Lajos képviselő: Nem tetszését fejezi ki a közoktatási szakértő felé, mert ha az elején közli a szakértő, hogy van törvényi alapja a 8 évfolyam helyben maradásának akkor ez az egész ügy nem fajult volna idáig. Egyben örül és mindenképpen támogatja a határozatot.

Ramasz Imre polgármester: Nem akarja és nem is szorul rá Kálmán János a védelmére de a törvény nem volt világos.

Kálmán János közoktatási szakértő: Nem szeretne ünneprontó lenni. Az alapítványi és egyéb irányból fakadó időveszteség nem az ő hibája. Jelenleg Orosháza az egyetlen járhat út. Fenntartja viszont továbbra is azt a véleményét, hogy hosszútávon finanszírozhatatlan egy ilyen kis létszámú iskola fenntartása. Egy önkormányzatnak sincs 40-50 millió forintja egy ilyen kis iskolának a fenntartására. Ez a rendszer szerinte fenntarthatatlan. Élettartalmát rövidre szabottnak tartja a közös intézménynek. Kardoskút esetében nem meri papírra vetni, hogy akár 5 évig működni fog a fenntartás.

Ramasz Imre polgármester: Kezdettől fogva egy ilyen megállapodás létrehozásán fáradozott a testület. Ez az egyetlen járható út jelenleg. Ha tetszik, ha nem, Orosháza a megoldás. Be kell látni, hogy hosszabb távon nem lehet biztosan látni. A jogalkotás jelenleg olyan, hogy nem lehet benne tisztán látni. Kálmán János a törvényes út mellett vizsgálódott, elismerés illeti a munkáját.

Bicsánszky József osztályvezető: A jövő hét folyamán ülésezik Orosháza Képviselő-testülete. A mai ülésen hozott döntésről be kell számolnia az ottani testületnek. Közoktatási megállapodást kell létrehozni. A két intézmény dolgozóival augusztus 1-ig be kell fejezni a részletek kidolgozását. Bízik abban, hogy mind két fél számára előnyös lesz a megállapodás.

Ramasz Imre polgármester: felolvassa a határozat javaslatot amelyet követően a testület egyhangúlag határozattá emel.

Pusztainé Szabó Margit igazgató: Megköszöni a bizalmat amely a hozzászólásokból érződik. Biztosítja arról a megjelenteket, hogy a nagy hal nem fogja megenni a kis halat. Minden erejével azon lesz, hogy egy korrekt megállapodás jöjjön létre.

Kapcsolódó anyagok:

ramasz_imre_levele_2008_06_22

miniszteriumi_allasfoglalas_fax

hatarozati_javaslat_2008_06_22

Iskolai ballagás

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

Utolsó ballagása és egyben évzárója volt a mai a kardoskúti iskolának, mint önálló önkormányzati iskola. Verasztó József igazgató beszédében értékelte az elmúlt egy évet. A közoktatási törvényből adódóan óriási a bizonytalanság és nyugodtan lehet a kialakult helyzetre mondani még két szót: felháborodás és indulat. Ami biztos: még semmi nem biztos. A törvény ugyan világos a létszámokat illetően, de Ramasz Imre elmondta, hogy ugyan csak remény  szintjén -és senki ne is tápláljon hiú ábrándot utána – de felcsillant egy lehetőség, hogy Orosházához csatlakozva ugyan, mint tagintézmény, de maradhatna a 8 osztály Kardoskúton. Ezen lehetőség törvényi hátteréről és mivoltáról a jövő hét elején fogja megküldeni az állásfoglalását a Minisztérium. Polgármester úr hangsúlyozta, hogy a testület egy emberként kiáll a helyi iskola megtartása mellett. Azt viszont mérlegelni kell, hogy mi az anyagi lehetőségeink határa az iskola fenntartásában. Egyértelműen kijelentette továbbá a község vezetője, hogy az alapítványi iskola lehetőségétől elhatárolódik a testület. Két lehetséges irányba folytatódnak a tárgyalások: Orosháza és Tótkomlós felé. Napokon belül érdemi döntéseknek kell születni iskolaügyben, mert az idő és a türelem az fogy. Viszont az indulatok sem biztos, hogy célra vezetőek. Teljesen mindegy, hogy szeptemberben milyen címer fog állni az iskola falán, csak az a lényeg, hogy a helyi gyerekek – és lehetőleg mind a 8 évfolyamon- helyben kezdhessék meg a 2008-2009-es tanévet.

“Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni – ez az élet. Isten veletek…”

Verasztó József búcsúzó beszéde:

Nyugdíjas klubok egészségügyi felvilágosító versenye

2008. tavaszán a Richter Gedeon Nyrt. és a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége 3 megyében (Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) hirdette meg a nyugdíjas klubok közötti egészségügyi témájú versenyét. Békés megye még ez idáig nem vett részt a nevezett gyógyszergyártó cég ilyen jellegű versenyén. A felhíváshoz megyénkből a kardoskúti Radnóti Miklós Nyugdíjas Klub is csatlakozott. A 4 fordulósra kiírt egészségügyi témájú verseny fordulónkénti kérdései a csontritkulás, a cukorbetegség illetve a szív- és érrendszeri panaszok témakörében való jártasságunkat, lexikai tudásunkat voltak hivatottak megtudni. Nagy örömmel készültünk és oldottuk meg a tesztkérdéseket, közben magunk is sok hasznos ismerettel gyarapodtunk a helyes válaszoknak utánajárva. A végeredményt egy ünnepélyes díjkiosztó ünnepségen tudtuk meg 2008. május 30-án Debrecenben, amelyen klubvezetőként jómagam képviseltem a klubtagságot. A nagy holtversenyben igen szép eredménnyel büszkélkedhetünk, hiszen az 55 benevezett klubból a 8. helyen végeztünk és csupán csak 6 pontot veszítettünk a 4 forduló során a maximális 88 pontszámból. Remélem ez a szoros végeredménnyel záruló verseny haszna az lesz, hogy ismereteink birtokában még nagyobb figyelmet fordítunk ezután szervezetünk jelzéseire illetve testi- és lelki egészségünkre.

Demonstráció a hivatal előtt

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

2008. május 29-én 14 órától gyülekeztek a demonstrálók a polgármesteri hivatal előtt. Gyülekeztek egy cél érdekében, hogy a kardoskúti iskola helyben és 8 osztályos maradhasson. 18 órától a hivatal tanácskozó termében informális testületi ülés vette kezdetét . Az ülésen mintegy húsz szülő, nagyszülő és érdeklődő vett részt. Ramasz Imre bevezetőjében ismertette az iskola ügyében tett lépéseket majd felkérte a megjelent közoktatási szakértőt, hogy ismertesse az általa végzett munka eddig eredményét. A szakértő részletesen ismertette, hogy két lehetséges irányban vizsgálódott. Az első lehetőség az Orosházához kapcsolódás. Orosháza világosan kijelentette, hogy csak mint tagintézmény tudja felvállalni a kardoskúti iskolát. Ebben az esetben 2008. szeptember 1-től a hetedik és nyolcadik osztálynak be kell járnia Orosházára. Második lehetőség egy alapítványi iskolához kapcsolódás, nevezetesen a szegedi székhelyű „Táltos Alapítványhoz”. A szakértő az első pillanatokban felvilágosította a megjelenteket, hogy a törvény mindenkire egyaránt vonatkozik! Tehát lehet az önkormányzati, alapítványi, egyházi vagy magán egy iskola a létszám feltételeknek egyaránt meg kell felelni. Ez a feltétel abból áll, hogy a törvény nem szabja meg az 1-6 osztály létszámát (egyelőre) csak a 7 és 8 osztályét. Ez pedig 15 fő osztályonként. Ezért gyakorlatilag esély sincs arra, hogy a hetedik és nyolcadik osztály helyben kezdje meg a következő tanévet.  A szakértő azonos kérdésekből álló kérdőívet küldött ki az orosházi és a szegedi partner felé, hogy előre tájékozódjon a partnerek szándékáról, lehetőségeiről. Orosháza megküldte az anyagot, az alapítvány a mai napig nem. A megkeresés módjával nem mindenki értett egyet. Voltak, akik egy személyes beszélgetés után tértek volna csak rá a hivatalos kérdések tisztázására. A szakértő elmondta, hogy ő igen csak borúsan látja a kistelepülések iskoláinak jövőjét. Reméljük, hogy nem a jós szólt belőle. Kérdések és válaszok után talán nagyobb ismeretanyaggal, de ugyanolyan bizonytalanul távoztak a jelenlevők. A napokban folytatódnak a tárgyalások több fronton is. Az biztos, hogy dönteni kell, mert nagyon hamar itt a tanévkezdés…

Lunczner Gyula Béla kalligráfiai kiállítása

Lunczner Gyula Béla Kardoskúton élő amatőr festő kiállítását tekinthette meg az érdeklődő pár napig a művelődési ház lila termében. Gyula elmondása szerint török származású. Régóta az arab világ bűvöletében él. Sokáig tájképeket festett de nemrégiben áttért a kalligráfiára. Arab betűket fest. A megnyitón részletesen beszélt a vallásról valamint a betűfestésről amelyet rajta kívül Magyarországon csak ketten készítenek. Érdekes világba nyerhettünk bepillantást.

Fotógaléria IDE kattintva…

Csoda lett a tavunk. Kerékpárral a Fehértóhoz

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

A Föld Napja alkalmából kerékpárosok serege vette úti céljául a kardoskúti Fehér tavat és környékét. Az Orosházi Kerékpárosok Érdekvédelmi Egyesülete szervezésében 160 kerós vett részt a túrán, amelyhez a Kardoskúti Általános Iskolából 16 tanuló is csatlakozott Verasztó József igazgató úr vezetésével. Az idő kedvezett a programnak. A meleg napsütésben megérte a fáradságot a több mint 20 km-es táv, hiszen a végállomáson a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársa, Török Sándor vezetésével igen közel mehettek a túrázók a magyar szürke marha gulyához. Az állatok éppen a napokban jöttek ki a téli szállásukról a szabadba. A fiatalok és a felnőttek a visszaút előtt megpihentek a kiskilátónál és egy közös teázás után Orosháza felé vették az irányt, ahol a városban egy kerékpáros felvonulással hívták fel a figyelmet nemcsak magukra, hanem a környezet szeretetére és megbecsülésére. A legtöbb diákkal résztvevő iskola pedig az Orosházi Önkormányzat jóvoltából egy 30 ezer Ft-os sporteszköz vásárlásra jogosító utalvánnyal gyarapodott. Amit mindenki nyert ezen a napon: az a közös tekerés élménye és a szép látnivaló a Magyarország 7 természeti csodája közé beválasztott Fehértó közelében.

Olvasóköri nosztalgia

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

A Pusztaközponti Olvasókör április 13-án délelőtt újra vendégül látta az egykoron Pusztaközponton élt lakosokat. Közel 50 résztvevője volt a találkozónak, amelyre vidékről és Kardoskútról egyaránt jöttek vendégek. Az összejövetelt Verasztó Lajos vezette, akinek köszöntő szavai után – a megjelentekhez intézett kérdései által – felelevenedtek a régmúlt idők emlékei. A beszélgetések alatt előkerültek a korabeli fotók és dokumentumok, amelyeket nagy örömmel vettek a kezükben a mára már korosabbá lett központiak. Reményeink szerint szép hagyomány indult el a mai találkozó által és több összejövetelre is lesz lehetőség a későbbiekben a tavaly felújított épület falai között.

A Magyar Költészet Napja

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP)

Április 11. József Attila születésnapja. Ekkor tartjuk minden évben a magyar költészet napját. Ezen a napon országszerte előadásokat, versmondó versenyeket, felolvasásokat rendeznek a költő tiszteletére.

Csütörtökön rendhagyó irodalomórákkal kezdődött rendezvénysorozatunk.

Tomanek Gábor békéscsabai színművész két órát tartott. Először „Szép magyar beszéd” címmel az óvodások és az alsó tagozatosok  részére, ezután a felsősöknek „Színház az egész világ” címmel színháztörténeti és színészmesterségbeli ismereteket kaptak a gyerekek. Mindkét előadás során aktív szereplőkké váltak a tanulók is. Megtudhattuk, hogy a magyar nyelv a harmadik legdallamosabb  és legritmusosabb nyelv a világon. Büszkék lehetünk, hogy ez a mi anyanyelvünk. A színház őskori találmánya az emberiségnek. Sajnos manapság a semmiből előtűnő „sztárocskák” háttérbe szorítják a színészmesterséget tanult művészeket.

A különböző helyzetgyakorlatokat  nagy érdeklődéssel figyelték a tanulók.

Pénteken – József Attila születésnapján – délután két órától került sor a versmondó versenyre.

Verset írni nem elhatározás, hanem tehetség kérdése. Verset mondani elhatározás kérdése. Meggyőzően, hatásosan verset szavalni tehetség kérdése. Tizenhét diák nevezett a versenyre. Mindenki az általa választott verset szavalta el. A zsűri elégedett volt a hallottakkal, de néhány megszívlelendő jó tanács elhangzott a verseny végén. Versmondónak biztosan kell tudnia a szöveget. Testtartásával, mozgásával, tekintetével le kell kötnie hallgatóságát. Ez gyakorlást kíván. Erre volt jó alkalom ez a verseny. A háromtagú zsűri (Menyhárt Krisztina tanárnő, Pappné Neller Borbála művelődési ház vezető, Hajdúné Nagy Ilona könyvtáros tanárnő) döntése alapján a következő eredmény született:

Helyezések:

Alsó tagozat.

1. Móga Róbert (4. osztály)
2. Dénes Gabriella (1. osztály)
3. Lunczner Gyula (2. osztály)

Különdíjat Nemes Mónika (4. osztályos) tanuló kapott.

Felső tagozat:

1. Kocsány Kitti (6. osztály)
2. Kiss Zsuzsanna (8. osztály)
3. Németh Nándor (8. osztály)