Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 26-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor, Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: Dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála a művelődési ház igazgatója, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető, Varga Pál közalkalmazott.

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Gombkötő Lajos előre jelezte betegsége miatti távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Pusztai Ádám és Gub András személyében, akiket a testület egyhangú szavazással elfogad. Ezután ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a testület egyhangúan elfogad.

Az első napirendi pontként Ramasz Imre ismerteti a két testületi ülés között lejárt határidejű határozati javaslatokat illetve beszámol a két testületi ülés közötti időben történtekről.

Február 11-én megrendezésre került a falugyűlés ahol mindannyian részt vettek a képviselők így erről nem kíván részletesen beszélni. A napokban tárgyalt a polgármester a Körös-Maros Nemzeti Park vezetőjével az alábbi probléma megoldásának ügyében: egy pályázat elérhető közelségbe hozta annak a lehetőségét, hogy megvalósítsák a látogató központot a Fehértónál. A látogatóközpont tervezett helyén azonban jelenleg építési tilalom van, amelyet a település rendezési terv elkészítésekor maga a nemzeti park kért. Ezt a tervet elméletileg csak 2012-ben kellene felülvizsgálni de az eltelt hosszú évek során olyan jogszabályok láttak napvilágot, hogy aktuális lehet ennek felülvizsgálata. Nem beszélve a pályázat benyújtási határidejének rövidségére – ez év közepe- is figyelemmel kell lenni. A teljes rendezési tervet nem lehet ilyen rövid idő alatt megváltoztatni hiszen ennek rengeteg apró kitétele van. Jelenleg célzottan a szóban forgó területre kell megoldást találni, hogy feloldhassuk az építési tilalmat.

Szemenyei Sándor: mekkora az eltérés? Gondolom pár száz méter lehet.

Ramasz Imre: 300 méterről van szó. A tervezett látogató központ a „Szemző tanya” település felőli részében lenne megépítve ahol jelenleg építési tilalom van. Üvegfalas megoldásban gondolkodnak a kivitelezők így testközelből tekinthetnék meg az érdeklődők a természetet, annak megzavarása nélkül.

Szemenyei Sándor: Támogatni kell mindenképpen az elképzelést.

A képviselők egyhangú szavazással elfogadják a polgármester beszámolóját

napirendi pont a 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.

Ramasz Imre: az év végi iparűzési adó jelentős összegű volt így ezáltal több helyen is módosultak az előirányzatok. A bevételi főösszeg 195 millió forint helyett 228 millióra módosult. Megkérem az ügyrendi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság álláspontját.

Kulima István: a rendelet tervezet módosítását megvitattuk. Megkérem Kapuné Sin Anikót, hogy pár mondatban tájékoztassa a testületet.

Kapuné Sin Anikó: bevételi oldalon a normatív állami támogatások egyeztetve lettek a Magyar Államkincstárral. A jövedelempótló és a központi támogatások bérjellegű dolgai kerültek bele a táblázatokba. A bevételi oldalon más változás nem történt. A kiadási oldalon szintén a bérjellegű kiadások a felújítási munkálatoknál. 38 millió forint a Petőfi utca felújításánál, ezáltal a tartalékunk csökkent.

Kulima István: megköszöni a tájékoztatást és ezzel együtt elfogadásra javasolja 2008. évi költségvetési rendelet módosítását.

Gombkötő Csabáné: az elmúlt években a jövedelem különbség mérséklésére elvont pénz egy részét visszaigényelte az önkormányzat. Ezt az összeget nem látja most az adatokban.

Ramasz Imre: A Petőfi utca felújítása jelentős kiadás volt, de az a 2009-es év elszámolásában lesz feltüntetve. Ennek az összegnek a 25%-át tudjuk visszaigényelni majd de csak 2010-ben. 30 millióval tudtuk növelni a bevételi főösszeget. Reméljük, hogy az idén is hasonlónak mondható évet sikerül majd zárnunk bár erre nagyon kevés az esély. Javaslom a rendelet tervezet elfogadását.

A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta majd megalkotta az idei év első rendeletét az 1/2009-es számmal a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról.

napirendi pont a 2009. évi költségvetés tervezetének megvitatása, elfogadása. A 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása.

Ramasz Imre: a február elején megtartott testületi ülésen már tárgyaltuk ezt a napirendet. A falugyűlésen is részletesen tárgyaltuk így nem kívánok ehhez többet hozzáfűzni. A múlt héten megérkezett az önkormányzat számlájára a Petőfi utcai útfelújítás pályázati pénze. Ez az összeg már szerepel a táblázatokban de konkrét dolgokba nem lett beépítve hanem a tartalék javára lett feltüntetve.

Dr. Mészáros Erzsébet: a rendelet tervezet 4. paragrafusa a belső ellenőr javaslatára lett elkészítve. Szabályozni kell ugyanis az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötését.

Kulima István: az ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet és azt elfogadásra javasolja.

Szemenyei Sándor: a 6. paragrafus az 50.000.-Ft. alatti követelés törléséről dönt. Arra lennék kíváncsi, hogy hány háztartást és milyen összegekben érint ez? Szeretnék analitikus kimutatást látni ezekről az összegekről.

Ramasz Imre: természetesen jogos a kérés. Azonnal nem tudunk kimutatást adni de 15 napon belül minden képviselő írásban megkapja a részletes kimutatást.

Dr. Mészáros Erzsébet: kis összegekről van szó. A törvény kimondja, hogy az 5 évnél régebbi és 50.000.-Ft alatti behajthatatlan tartozások esetében önkéntes teljesítésről lehet szó. Öt év után van rá mód, hogy kivezetésre kerüljön a nyilvántartásból.

Kapuné Sin Anikó: azt tudni kell, hogy az adó jellegű tartozás nem tartozik ide. Az iskolai étkeztetésekkel kapcsolatos pár ezer forintos elmaradások például és hasonló kis összegű pénzekről van esetben szó.

Szemenyei Sándor: személyekre nem vagyok kíváncsi csak az összegre. Jó lenne tudni, hogy mennyi összegről mond le az önkormányzat. Ha vannak olyan szülők akik nem tudják fizetni a gyermekük étkeztetését akkor azoknak célzottan kell segíteni például szociális segéllyel.

A képviselő testület egyhangú szavazással megalkotta a 2/2009-es rendeletet a 2009. évi költségvetési rendeletről.

napirendi pont: a március 15. Nemzeti Ünnep előkészítése.

Ramasz Imre: a művelődési ház vezetőjével egyeztetve javaslom időpontnak a március 14-ét szombat este 6 órát. Helyszíne a megemlékezésnek az előző évekhez hasonlóan a művelődési ház nagyterme és a Március 15. Tér. Javaslom továbbá, hogy kérjük fel az általános iskolát egy ünnepi műsor előadására. Illetve egy projektoros vetítést is építsünk be az ünnepségbe. Az ünnepi beszéd elmondására várok jelentkezőket. Helyi szinten, helyi emberrel kellene megoldanunk ezt a mindennapi politika kizárásával. Jó idő esetén fáklyás felvonulás és tábortűz is lehetne. Várom az ötleteket, javaslatokat illetve a jelentkezőket az ünnepi beszéd elmondására.

Kulima István: az előző években Borika már bizonyította, hogy szép ünnepi beszédeket tud tartani ezért én őt javaslom felkérni az idén is. Fáklyás felvonulást nem javaslok mert ez néha veszélyes pillanatokat idéz elő főleg a gyermekek körében.

Pappné Neller Borbála: szívesen teret engedek más jelentkezőnek is az ünnepi beszéd elmondásában. Viszont ha személyem mellett dönt a testület akkor köszönettel elfogadom a  felkérést.

A képviselő testület egyhangú szavazással felkéri Pappné Neller Borbála művelődési ház vezetőt az ünnepi beszéd megtartására illetve Ramasz Imrét az ünnepség megszervezésére.

napirendi pont: bejelentések.

Szemenyei Sándor: az előző falugyűlésen döntöttünk a házi segítségnyújtás Kardoskúton történő megszervezéséről, illetve annak megvalósíthatósági sorrendjéről. Első lépésben tehát Tibáné Hamvasi Zsuzsannával kezdődtek meg a tárgyalások. A falugyűlés után megkerestek a faluban élők közül ketten, hogy olvasták az interneten a testületi ülés beszámolóját. Abban is a házi segítségnyújtásban hozott döntésünket és szerintük elhibázott döntés volt. Több munkanélküli is van a faluban. Miért nem közülük választunk és iskolázunk be? A második kérdésem az Olasz Ernő féle házzal kapcsolatos. Hogy áll az eladása a háznak?

Ramasz Imre: a házi segítségnyújtással kapcsolatban még senkivel nem lett szerződés aláírva. A testület természetesen felülvizsgálhatja előzőleg hozott döntését. Az Olasz Ernő féle ház nem lett eladva, jelenleg üresen áll.

Mórocz Lajos: a házi segítségnyújtás kapcsán hány fővel kellene számolni mint ápoló? Mindet nekünk kellene beiskolázni?

Szemenyei Sándor: egy 60 órás tanfolyamról van szó. Ez nem lehet akadály.

Mórocz Lajos: és ki dönt a jelentkezők közül? És ha nem találunk megfelelő személyt?

Gombkötő Csabáné: vannak olyan munkanélküliek a faluban akiknek megfelelő végzettségük lenne ehhez az álláshoz.

Pusztai Ádám: ha Tibánéval sikerül is megegyeznünk és elvállalja ezt a  megbízást akkor sem ő maga személyesen fogja ellátni a gondozottakat hanem felvesz maga mellé alkalmazottakat hiszen egyedül ezt nem lehet ellátni.

Ramasz Imre: ez bizalmi állás. Nem akárkit fognak elfogadni a gondozottak. Nem egyszerű feladat ennek a megoldása.

Dr. Mészáros Erzsébet: jelenleg a működési feltételeknek nem felelnénk meg. Azonnal fel kellene vennünk egy embert teljes foglalkoztatásban közalkalmazotti státuszban aki rendelkezik a megfelelő iskolai végzettséggel. Bért akkor is fizetni kellene neki ha nem lenne ellátandó gondozott. Tibáné személyében adott a megfelelő végzettség. A tárgyalások megkezdődtek vele. Jelenleg a cégbírósági engedélyre várunk.

Gub András: kit kell ápolni a házi segítségnyújtás keretein belül?

Dr. Mészáros Erzsébet: pontosan meg van szabva ennek a kritériuma. Egy három tagú bizottság előtt kell megjelennie Orosházán aki ezt a segítségnyújtást igénybe szeretné venni. Ők megállapítják, hogy jogosult e rá az illető. Saját lakókörnyezetében kell ápolni a gondozottat napi maximum 4 órában.

Gombkötő Csabáné: közmunka keretein belül nem lehet megoldani ezt a kérdést?

Ramasz Imre: nem lenne szerencsés a közmunka program hiszen ott három havonta cserélődnének az emberek.

Gombkötő Csabáné: több pénz maradna az ápolónál ha nem a vállalkozótól kapná a bérét hanem az önkormányzattól.

Pusztai Ádám: mennyi állami támogatás jut egy gondozottra?

Dr. Mészáros Erzsébet: 270.000.-Ft./év/fő amennyiben a gondozott családjában a jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át.

Pusztai Ádám: csak munkanapokon vagy hétvégén illetve ünnepnapon is ápolni kell?

Kulima István: a gondozottaknak is fizetni kell az állami támogatás mellé.

Pusztai Ádám: kiszámoltam, hogy napi 1500.-Ft./gondozott összeget jelent ez a támogatás. Túl nagy jövedelme nem lesz annak aki ezt el is vállalja a jövőben.

Ramasz Imre: pillanatnyilag nincs gondozásra szoruló ember. De számítani kell arra, hogy lesz erre igény.

Mórocz Lajos: mennyi időre köt az önkormányzat szerződést erre a megbízásra?

Dr. Mészáros Erzsébet: a testület dönt a szerződés részleteiről. Akár egy éves akár öt éves időtartamot is megjelölhet. Más kérdés hogy egy éves időtartamra nem rendezkedik be egy vállalkozás sem.

Mórocz Lajos: ha a későbbiekben esetleg nagyobb igény merülne fel a házi segítségnyújtásra akkor el kell majd gondolkodni a saját emberrel való megoldáson.

Dr. Mészáros Erzsébet: egy településen működhet akár több hasonló segítő szolgálat is. Ehhez még engedélyt sem kell kérni a helyi önkormányzattól. Tehát ha valaki ebben gondolkodik akkor nyugodtan megpróbálhatja. Nem egyedi eset lenne hiszen például Csorváson is két szolgálat működik. Egy önkormányzati és egy nonprofit szervezet. Más kérdés, hogy egymás elől – a kedvezőbb szolgáltatásokkal- csábítják el a gondozottakat.

Mórocz Lajos: ha már Tibánéval elkezdődtek a tárgyalások akkor ne visszakozzunk.

Ramasz Imre: a szerződéskötésekor figyelemmel kell majd lennünk arra, hogy a későbbiekben felülvizsgálhassuk a megbízást.

A képviselő-testület egy tartózkodással megerősítette az előző testületi döntését.

Ramasz Imre: kötelező feladat ellátásba tartozik a bölcsődei elhelyezés. Mivel a gyermeklétszám sajnos nem indokolja egy saját bölcsőde üzemeltetését ezért feladat ellátási szerződést kell kötnünk erre. Tótkomlóssal az előző években már volt ilyen jellegű szerződésünk. A napokban tárgyaltunk velük és a jövőben is ellátnák ezt a feladatot ha megbízást adunk rá. A kidolgozott szerződés tervezetet már el is juttatták hozzánk amely korrekt feltételeket tartalmaz.

Kulima István: mi van azzal a szülővel aki Orosházán dolgozik? Neki nem esik útba Tótkomlós. Érdemes lenne esetleg Orosházával feladatellátást kezdeményezni a célszerűség végett.

Dr. Mészáros Erzsébet: a törvény azt írja elő, hogy egy önkormányzattal legyen feladat-ellátási szerződésünk. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ne Orosházára vigye a szülő a gyermekét bölcsödébe. Orosháza egyébként a bölcsődei férőhelyeinek a maximumán van ezért ők nem is partnerek egy esetleges feladatellátásban.

Ramasz Imre: kevés az esély arra, hogy ki lesz használva ez a feladatellátás a jelenlegi gyermeklétszám miatt.

A képviselő testület egyhangú szavazással a Tótkomlós Várossal történő feladatellátás mellett dönt.

Ramasz Imre: kettő napja megjelent egy pályázat és egy pályázat író cég már meg is keresett bennünket, hogy megírja nekünk a pályázatot. Fűkasza és az ehhez kapcsolódó kiegészítők illetve munkavédelmi eszközök beszerzéséről szól a pályázat, maximum 300.000.-Ft. értékben. A pályázatíró cég 19.000.-Ft.+ÁFA megfizetése ellenében elkészíti a pályázatot. Úgy érzem, hogy jó eséllyel indulunk és így nem szabad ezt a lehetőséget kihagyni. Az idei költségvetésben mi is beterveztünk egy fűkasza beszerzést saját erőből 200.000.-Ft. értékben amelyet a pályázat eredményétől függetlenül is úgy gondolok, hogy be kell szerezni. Egyre több a parlagfűvel fertőzött terület és a közterületek után elképzelhető, hogy a magánterületek kényszervágását is az önkormányzatnak kell megoldania a jövőben.

Gub András: traktoros fűnyíróról vagy damilosról lenne szó?

Ramasz Imre: damilos fűnyíró.

A képviselő-testület egyhangúan támogatja a pályázatíró cég megbízását a pályázat elkészítésére.

Ramasz Imre: március közepén valószínűleg össze kell hívni egy rendkívüli testületi ülést mivel sok lesz a határidős döntés. Az óvoda vezetői állására is ki kell írnunk a pályázatot és ennek az előkészületei is indokolják a márciusi testületi ülés összehívását. A brigádházra egy komoly érdeklődő jelentkezett. Szociális területre keres ingatlant. Miután megtekintette a brigádházat azonnal kizárta az e célú hasznosítását az ingatlannak. Viszont elmondta az úr, hogy a HERBÁRIA cég Békés megyében keres megfelelő ingatlant egy csomagoló és raktár telepnek. Mivel a brigádházat erre alkalmasnak találta ezért értesíti erről a céget. Reméljük, hogy hamarosan megérkezik a válasz is. Kedvező döntés esetén egy 10-15 helybélinek is munkalehetőséget jelentene ez.

Az ülés szociális kérelmekkel zárt keretek között folytatódik.

(VP)

Megszakítás