Beszámoló a testületi ülésről

Beszámoló Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 9-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, Szemenyei Sándor illetve Gub András települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Skorka Pálné jegyzőkönyv-vezető és Varga Pál közalkalmazott.

Előzetesen kiadott írásos anyag:

Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Kulima István és Szemenyei Sándor személyében, akiket a testület egyhangúlag elfogadott.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ramasz Imre polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt testületi ülés óta olyan rövid idő telt el, hogy az eközben történt eseményekről most nem kíván beszámolni. Rögtön az első és egyetlen napirendi pont megtárgyalását javasolja.

1. napirendi pont: Kardoskút község közfoglalkoztatási terve.

Ramasz Imre: a napirendi pont írásos előterjesztését minden képviselő időben kézhez kapta.  Ez az anyag a 2008. december 31-es állapotból indul ki. A munkaügyi központ nyilvántartásából az derül ki, hogy 70 főt meghaladó Kardoskúton az álláskeresőek száma. Ez a szám azonban az első átolvasás után látszik, hogy nem pontos. Több olyan személyt is tartalmaz a lista aki már régebben elhelyezkedett különböző munkahelyeken, illetve legálisan külföldön vállalt munkát. Az új törvényből kifolyóan akiket kell, azokat tudjuk foglalkoztatni. 7 fő már április 1-el megkezdte a munkát, amelynek eredménye már látható a közterületeken.

Szemenyei Sándor: azokon az idős embereken akik nem tudják maguk rendben tartani a házuk előtti részeket vagy az udvarukat, nem lehetne e segíteni a közmunka keretein belül?

Ramasz Imre: aki kérte ezt, annak eddig is segítettünk az utcafrontot rendbe tenni. Belső udvart azonban nem.

Mórocz Lajos: most ugye 7 fő kezdett dolgozni és augusztustól majd 5 új ember. Viszont december 15-től nem lesz közmunkás. Nem lehetne valami lépcsőzetességet beépíteni a közfoglalkoztatásba, hogy mindig legyen közmunkás alkalmazva?

Ramasz Imre: természetesen lehetne egész évben munkát adni de kérdés, hogy például januárban és februárban milyen munkát adjunk? A tavaszi munkálatok igénylik a nagyobb létszámot. Meglehet hosszabbítani bárkinek a szerződését ha az indokolt. És évközben új emberek is csatlakoznak majd. Április végére készül el a Petőfi utca  járdájának javítási terve. Ha ebbe a munkába tudunk bevonni közmunkást, akkor természetesen bevonunk.

Gombkötő Csabáné: az lenne a kérdésem, hogy a kiadott anyagban a járulékok összegei jól vannak feltüntetve?

Dr. Mészáros Erzsébet: igen, forintra pontosak az összegek. Az 50%-os állami támogatás 95%-át is támogatásként kapjuk.

Gombkő Csabáné: több éve már tervezünk egy kis erdőt létrehozni. A mézelő fák telepítése meglesz oldva végül is? A háborúig minden dűlő utat akác sor övezett. A háború után a tűzifa hiányában azok ki lettek vágva. Fásítási programot kellene hirdetni és befásítani minél több út menti területet. A környezeti változások miatt erre előbb utóbb úgyis szükségünk lesz.

Ramasz Imre: intézményesen biztos, hogy nem lehet fásítani. Az az idő elmúlt, amikor egy TSZ kijelölte, hogy akkor most itt és itt fásítunk. Jelenleg a földek tulajdoni jogai szét vannak darabolva. Nehéz lenne rábírni a tulajdonosokat, hogy 10-15 méter termőföldet vonjanak ki a művelésből és fásítsanak. A mézelő fák telepítésének elvi lehetőségéről döntöttünk az elmúlt testületi ülésen. A Libor tanyánál lehetne megvalósítani a fatelepítést. Meg kell terveztetni majd annak idején úgyis mindent. Különböző szakhatóságok engedélyét kérni. Stb.

Szemenyei Sándor: jelenleg mennyi a szabályos dűlő szélesség?

Ramasz Imre: ha jól tudom – de nem vagyok benne biztos- 8 méter.

Gombkötő Csabáné: régen meg tudták oldani a dűlők fásítását még kisebb dűlőnél is.

Ramasz Imre: a mai világban a földművelő gépeknek jóval nagyobb a helyigényük mint például régen. Azon az úton ahol akkoriban két lovas kocsi vígan elment ma már nem fér el egy gép. Változnak az idők.

Mórocz Lajos: a mézelő fákat a vad nem bántja? A nyúl például nem rágja meg a törzsét? Mert ha igen, akkor azt valamilyen formában védeni is kell. Az ismét többlet kiadással jár.

Gombkötő Lajos: többek között ezért is kell pontosan szabályozni a tulajdoni viszonyokat is majd ha a telepítésre kerül a sor.

Ramasz Imre: ez még időben odébb van. Természetesen vissza kell majd rá térnünk és alaposan átgondolni a részleteket. Abban egyetértünk, hogy örülünk a kezdeményezésnek és reméljük, hogy a helyi méhészek veszik majd hasznát.

További kérdés hiányában a képviselők 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadták Kardoskút község 2009 évi közfoglalkoztatási tervét.

Bejelentések:

Dr. Mészáros Erzsébet jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészítette a közbeszerzési szabályozást, amelyet most az ülésen írásban átadott a képviselőknek. Főbb elemeit szóban is  ismerteti a megjelentekkel. Legfontosabb eleme a szabályozásnak talán az, hogy külső lebonyolítót vonnak be ezek utána a közbeszerzési eljárásokba, mivel a helyi apparátus nem kellően felkészült ezekre a feladatokra.  A testület döntését a polgármesternek kell majd ellenjegyezni. Újdonságnak számít továbbá a törvényben a döntéshozók anyagi felelőssége is. A közbeszerzési eljárás dokumentumait és a szerződéseket meg kell jelentetni a község honlapján is.

Ramasz Imre: több kis önkormányzatnak jelentős anyagi megterhelést fog ez jelenteni, hiszen a külső lebonyolító nem kis pénzért fog közreműködni az esetlegesen felmerülő közbeszerzéseknél. Az idei év közbeszerzési tervének összeállítására április 15 a határidő. Jelenlegi terveink szerint ebben az évben nekünk nem kell igénybe venni külső lebonyolítót, hiszen a közbeszerzéseink elmaradnak a törvényben előírt összeghatároktól. Az elkészül szabályozás nagyon összetett anyag, talán elsőre nehéz is eligazodni benne. Várom a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdések hiányában a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a közbeszerzési szabályozást.

Ramasz Imre: a további bejelentéseket ismertetem.

Az ivóvíz javító programmal kapcsolatosan megjelent egy hírlevél amelyet minden képviselőnek átadtam. Javaslom az áttanulmányozását mert nagyon jó anyag. Választ ad a miértekre és hogyanokra.

Az idei év felújítási munkálatainál döntöttünk, hogy ha megfelelő pályázatot be tudunk vonni a Mikszáth Kálmán utca aszfalt felújításába akkor pályázunk. A pályázat ugyan még nem jelent meg de a terveket már megrendeltem. Ennek az előkészítése 130.000.-Ft, határideje április 30. Május hónapban talán megjelenik a pályázat és akkor már kész tervek lesznek a kezünkben. Megrendeltem továbbá a Petőfi utcai járda minőség javításáról szóló szakvéleményt amelynek összege 40.000.-Ft. +ÁFA. Határideje ennek is április 30. További felújítási terveink közt szerepel 2009-ben az óvoda külső nyílászáróinak cseréje és a homlokzat szigetelése. Három tervezőt kerestem meg árajánlat kéréssel. Egy árajánlat érkezett Hegedűs Imre orosházi tervezőtől aki 30.000.-Ft.+ÁFA áron vállalja a költségvetés elkészítését és 120.000.-Ft.+ÁFA áron vállalja továbbá a műszaki felügyelet lebonyolítását. Szerződés kötésre még nem került sor de azt hiszem, hogy az ajánlat korrekt, elfogadható.

Az orosházi kistérségi társulástól megkaptam a 2008-as év kimutatását. Kérték, hogy juttassam el a helyi képviselőknek. Az anyag 36 oldalas. Ha valaki kéri a képviselők közül akkor annak lemásoljuk. Egyébként nálam meglehet tekinteni és szívesen odaadom áttanulmányozásra.

Bizonyára nyomon követtétek az internetes  fórumon pro és kontra hozzászólásokat a március 15-ös ünnepséghez. Verasztó József igazgató úr eljuttatott részemre egy levelet az ügyben amelyet én továbbítottam a képviselőknek. Javasoltam igazgató úrnak, hogy egy tisztázó beszélgetésen vegyen részt. Annyit fűzök hozzá az egészhez – amit igazgató úrnak is elmondtam-, hogy ha a jövőben felkérjük az általános iskola diákjait egy ünnepi műsor közreműködéséhez akkor azt írásban fogjuk kezdeményezni a félreértések elkerülése végett.

Pusztai Ádám: a mindenkori főigazgatót is be kell vonni majd a jövőben

Ramasz Imre: mindenképpen bevonjuk és írásban.

Kerékpárútra kiírták a pályázatot 1,3 milliárd forint összértékben. Elvi lehetőség van tehát az Orosháza-Kardoskút közötti kerékpárút megépítésére. 85%-os a pályázati támogatás. Inflációs költségemelkedések szóba jöhetnek a két évvel ezelőtti megvalósításhoz képest. De a jelenlegi válságos helyzete az építőiparnak talán azt eredményezheti, hogy közel hasonló áron meg lehetne az idén is valósítani a kerékpárutat. A mai napon egyeztettem Németh Bélával – Orosháza polgármesterével – és abban egyeztünk meg, hogy javaslattal élünk saját testületünk felé egy közös konzorcium létrehozására amelynek gesztora Orosháza város lenne. A felmerülő költségeket a kerékpárút ráeső hosszának arányában osztanánk. Kedvezőbb lenne Kardoskútnak, ha a város apparátusa végezné el a pályázatkészítést, a műszaki és pénzügyi lebonyolítást. Azt kell most eldöntetnünk, hogy induljunk-e a pályázaton. Összesen valamivel több, mint 200 milliós a beruházás. Ennek 15%-a az önerő. Előzetes becsült számítások alapján Kardoskútra 15 millió forint esik. Megér-e nekünk jelenleg ennyit egy kerékpárút létrehozása? Kérem a véleményeket mindenkitől. Igen vagy nem.

Gombkötő Csabáné: személy szerint örülnék, ha megvalósulna a kerékpárút Orosháza és Kardoskút között. Sokkal biztonságosabb lenne a közlekedés. Sokaknak megkönnyítené a munkába járást. A megvalósításhoz nem értek, de a közösségi összefogásban van az erő. Javaslom tehát a kerékpárút megvalósítását és a közös konzorcium felállítását.

Gombkötő Lajos: a kerékpárutat támogatom. Az összefogást is Orosházával, hiszen ezzel megkönnyítjük saját helyzetünket. Annál is inkább bele kell vágni, mert később lehet, hogy lehetőség sem adódik rá. Egyre több a kerékpáros a takarékoskodás miatt is.

Mórocz Lajos: a gazdasági helyzet romlása miatt egyre többen fognak kerékpározni. Javaslom a kerékpárút létrehozását egy konzorcium keretében.

Kulima István: sokan bejárnak Orosházára dolgozni kerékpárral. Javaslom a megvalósítást. A kivitelezése a folyamatnak túl nagy falat lenne nekünk. Javaslom a konzorciumot.

Pusztai Ádám: ha egyszer eljutnánk az Orosháza-Kardoskút közötti útburkolat felújításához akkor még inkább indokolt a kerékpárút megvalósítása, hiszen akkor a járművek még gyorsabban közlekednének rajta. Mennyibe kerülne a falunak ha vesztenénk a pályázaton?

Ramasz Imre: gyakorlatilag semmibe. Orosháza város önkormányzatának belső apparátusa készíti a pályázatot.

Pusztai Ádám: javaslom a kerékpárút megvalósítását konzorciumban Orosházával.

Szemenyei Sándor: maximálisan támogatom az elképzelést. Az utánunk jövő testület remélem, hogy megérti döntésünket. Inkább ezt támogatom, mint fénykertet a parkba.

Gub András: annál is inkább támogatom mivel én vagyok az ötletgazdája a kerékpárútnak. Visszakozni nem lehet.

Ramasz Imre: Orosháza május 8-án tárgyalja a kerékpárutat. Tehát nekünk egy soron kívüli ülést kell majd nem sokkal azután összehívnunk. A kerékpárút kivitelezése előreláthatóan a jövő évben lesz. Amit mi elkezdünk azt majd az utódaink viszik tovább.

A képviselő testület egyhangú szavazással dönt arról, hogy megbízza Ramasz Imre polgármestert, hogy a pályázat előkészítésében járjon el.

Ramasz Imre: kiírták a pályázatot az épületek energiatakarékossági felújítására. Ebbe a polgármesteri hivatal épülete és a művelődési ház férne bele. A pályázati előkészületekre kérek felhatalmazást a testülettől. 14-15 millió forintos beruházásról van szó 30-70%-os támogatottság mellett. A pályázat beadását egy tervezésnek kell megelőznie. A zöldterületekre kiírt pályázatot sem szabadna kihagyni a véleményem szerint. 20% önerő mellett – amely maga a ÁFA mivel a megvalósítás 100%-ban támogatott- elviselhető terhet jelent a községnek. Lehet, hogy soknak tűnik most a négy pályázat egyidejű futtatása, de gondoljunk arra, lehet egyik sem nyer. Ráérünk akkor gondolkodni majd ha már nyertesek a pályázataink, hogy az önerőt honnan teremtjük elő. Ha minden pályázatunk nyerne sem lépjük túl az anyagi tartalékainkat. Az igaz, hogy pénzt kell előre invesztálni és nem tudjuk, hogy nyerünk-e. De ha nem merünk akkor nem nyerünk. Kérem egyenként a véleményeteket.

Gombkötő Csabáné: az épület felújításban csak a nyílászárók cseréje van benne vagy a szigetelés is? És napelemeket nem lehetne bevonni?

Ramasz Imre: a napkollektorok nagyon sokba kerülnének és kétséges, hogy vissza hozná e az árát hiszen egy ekkora rendszerre mint például a művelődési ház fűtési rendszere nem való. Télen kevés a napos órák száma. Használati meleg vízre esetleg be lehetne vonni de az jelen esetben nincs. A nyílászárók cseréje mellett a homlokzati szigetelés is benne van az árban.

Gombkötő Lajos: nincs olyan terület ahol hasznosítani tudnánk napkollektorokat.

Gombkötő Csabáné: támogatom a pályázatok beadását.

Ramasz Imre: egy összeghatárt kellene megállapítanunk a zöldterületek megújításának felső határaként. Javaslatot teszek 10 millió+ÁFA összeg maximális keretben.

Gombkötő Lajos: az eddig elhangzott pályázatok beadását egy kivétellel támogatom. Az egy kivétel a zöldterületek megújítása. Jelenleg nem látom indokoltnak ezt a beruházást.

Ramasz Imre: nekem a „nem” is jó válasz csak döntsünk, hogy melyek azok a területek ahol lépünk. Jelenleg sok a kétség köztünk. Ez is jó lenne meg az is de konkrétum még nem született. Ezért kérem a véleményeket.

Gombkötő Lajos: mennyibe kerülne a tervek elkészítése a zöldterületek megújításánál?

Ramasz Imre: az óvodánál 180 ezer áfával a tervezés. Azt azért látni kell, hogy hivatal és a művelődési ház sokkal nagyobb beruházás és így a tervezés költsége is magasabb lesz. Én 500.000.-Ft. körülire becsülöm a tervezési díjat.

Gombkötő Lajos: én sokkal nagyobb összegre gondoltam. Ennek tudatában javaslom az előkészületeket.

Ramasz Imre: csak az előkészítési díjakat kell kockáztatnunk. A zöldterületekre kiírt pályázaton nagyobb az esélye, hogy nyerünk.

Mórocz Lajos: próbálkozzunk mindegyikkel. A kivitelezések valamelyike elképzelhető, hogy az idén megvalósul?

Ramasz Imre: nagyon minimális az esélye az idei kivitelezésnek. Már április közepe van és sok engedélyeztetési eljárás előzi meg ezeket a pályázatokat.

Mórocz Lajos: támogatom, sőt még a világítást is a játszótérre. Egyre többször lehet hallani vandálokról. Hátha ez elriasztaná őket.

Kulima István: támogatom az összes pályázat beadását. A nyertes pályázatot vissza lehet adni ha nem tudjuk megvalósítani esetleg. Aki mer az nyer.

Pusztai Ádám: Igen, javaslom a pályázatokat. Sőt menetközben ha esetleg hitelfelvételre szorulnánk is támogatom.

Szemenyei Sándor: az épületek felújítását támogatom. Az útépítést támogatom. A zöldterületek megújítását nem tudom támogatni, tartózkodni fogok.

Gub András: minden pályázatot támogatok kivéve a zöldterületek megújítását. Nem tartom indokoltnak. A park jól néz ki úgy ahogy van.

Gombkötő Csabáné: a játszóteret az utak felől védetté kellene tenni, hogy a gyerekek ne szaladhassanak ki az autók elé.

Ramasz Imre: a tervezéskor figyelembe kell majd venni ezt a szempontot is. Testületi határozatot kérek tőletek, hogy a pályázatok előkészítését elkezdhessem. Szavazzunk először az épületek felújításáról beadandó pályázatról.

A képviselő testület egyhangú igen szavazattal megbízza a polgármestert, hogy az épületek energetikai felújításának előkészítésében eljárjon.

Ramasz Imre: most kérem szavazzunk a zöldterületek megújítását érintő pályázat előkészítéséről.

A képviselő testület 2 tartózkodás és 5 igen szavazat mellet felhatalmazza a polgármestert, hogy a zöldterületek megújítását célul tűző pályázat előkészítésében eljárjon.

Ramasz Imre: az egészségügyi állapot nem éppen rózsás a faluban. Az utóbbi időben elég sokan haltak sajnos meg. Bár nem rosszabbak a statisztikák az átlagnál de úgy gondolom, hogy helyén lenne megvalósítani egy egészségromlást megelőző programot. Két dolog merült fel előzetesen. Az elsőnek utánajártam és sajnos kiderült, hogy kivitelezhetetlen. A kiszállásos tüdőszűrésről van szó. 2008 szeptemberében megszűnt az ingyenes tüdőszűrés. Rákérdeztem, hogy ha a település vállalná a költségeket akkor kijönne-e egy mobil tüdőszűrő állomás. Sajnos nincs erre lehetőssé még akkor sem ha kifizetnénk a szűrések után járó összegeket. 40 év felett továbbra is ingyenes orvosi beutalóval a szűrés. 40 év alatt viszont 860.-Ft-ot kell fizetni .A másik egészséggel kapcsolatos felvetés az a méhnyakrák elleni védőoltás árának az átvállalása. Több önkormányzat már magára vállalta a fiatal lányoknak beadott injekció árát amely 90.000.-Ft. Tibáné Hamvasi Zsuzsával egyeztettem ez ügyben. Az ő javaslatára a 10-14 éves korosztályú lányoknak javallott az injekció beadása. Ebben a korban a leghatásosabb a védelem kialakulása. Az első évben lenne 8 fő aki élhetne a számára ingyenes oltással. Az utána következő években 2-3 fő. Amennyiben tehát a 10-14 éves korban lévő lány vállalja az oltás felvételét, akkor annak az árát az önkormányzat magára vállalná. Várom a javaslataitokat.

Gombkötő Csabáné: javaslom azzal a feltétellel, hogy csak abban  az esetben fizeti ki az önkormányzat ha rendelkezik majd akkor megfelelő anyagi hátérrel erre a célra. Tehát ne legyen törvényszerű.

Gombkötő Lajos: támogatom az ötletet. Milyen időközönként adják be a 3 oltást?

Ramasz Imre: az első oltást 1 hónap múlva követi a második majd hat hónapra rá a harmadik.

Gombkötő Lajos: nem nagy létszámról van szó. Vállalnunk kell.

Mórocz Lajos: támogatni kell a leendő anyákat.

Kulima István: igen, javaslom.

Szemenyei Sándor: 14 évnél meghúzzuk a határt? Mi van ha egy 15 éves is jelentkezik, hogy ő felvenné az oltást?

Ramasz Imre: valahol meg kell húzni ennek a határát. Nehéz, de ha azt mondjuk, hogy 15 évig akkor mi van a 16 évesekkel? A legjobb védekezést 10-14 éves korban beadva nyújtja az oltás. Tehát javaslom a 14 éves korhatárt.

Kulima István: híradásokban sűrűn lehet hallani, hogy mobil szűrőállomások járják a településeket. Meg kellene tudni ennek a feltételeit, költségeit. Ezt a lehetőséget is vizsgálni kellene. Az idősebb generációra is gondolva ezáltal.

Ramasz Imre: Zsuzsával beszéltünk e témában az utóbbi napokban. Különböző szűrésekre is igény lenne a településen amelyeknek nem túl nagy az anyagi vonzata. A szűrőbuszokat általában alapítványok működtetik, segítik és főleg hátrányos helyzetű települések a célállomásaik. A szűrővizsgálatok ugyanolyan hatékonyak. Meg kell teremteni ezeknek a lehetőségét. A szűréseket ma már általában vállalkozó orvosok végzik akiket meg kell fizetni a munkájukért.

Szemenyei Sándor: összeget kellene meghatározni erre a célra és nem pedig korosztályt. Mi van akkor ha pl. több 14 éves nem kéri az ingyenes oltást de pár 15 éves vállalná? Egy előzetes felmérésnek kellene ezt megelőznie, hogy tudjuk mik az igények.

Ramasz Imre: az előzőekben elmondtam, hogy a 10-14 éveseknél alakul ki a legjobban a védettség amely azután élete végéig elkíséri. Nehéz meghúzni a  határt de én továbbra is a 10-14 éves korosztályt javaslom.

Gub András: az ötlet jó, támogatom.

Dr. Mészáros Erzsébet: javaslom, hogy ez az év legyen próbaév. Most csak határozatot hozzunk, hogy a 10-14 éves lányok részére akik igénylik a méhnyakrák elleni védőoltást annak az árát az önkormányzat magára vállalja. Bízzuk meg Tibáné Hamvasi Zsuzsannát ennek előkészítésére és a lebonyolítás segítésére.

Az ülés zárt keretek között szociális beadványokkal folytatódik.

Megszakítás