Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 18-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Mórocz Lajos, Gombkötő Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné jegyzőkönyv vezető

Ramasz Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a Képviselő-testület egyhangúan elfogad:

1., Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár munkájáról.

2., 2011. évi költségvetés előkészítéséhez szükséges rendelet-tervezetek előterjesztése, megvitatása és elfogadása.

3., Képviselő-testület ciklus programjának összeállításához tematikus szempontok meghatározása.

4., Bejelentések
Az ülés előtt – a napirendekhez kapcsolódóan – kiadott írásos anyag az alábbiakban megtekinthető:

Ramasz Imre javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőkre Pusztai Ádám és Gombkötő Lajos személyében, akiket a testület egyhangúan elfogad.

A fő napirendi pontok megtárgyalása előtt a polgármester beszámol a két testületi ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról:

218/2010-es határozatában a Képviselő-testület a 2010. III. negyedévi költségvetési beszámolót fogadta el, illetve döntött arról, hogy erre a testületi ülésre a 4/2010. számú ÖKT. rendeletet módosítását elő kell készíteni. Ez megtörtént, elkészült.

219/2010-es számú határozatunkban fedezetet biztosítottunk a választások kapcsán felmerült plusz finanszírozási összeghez.

228/2010-es testületi határozatban döntöttünk, hogy a Március 15. tér 3 szám alatti bérlakás fürdőszoba felújításához fedezetet biztosítunk 700.000.- forint összegben. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ez a felújítás folyamatban van. Valószínűsíthetően napokon belül elkészül. Eddig a vizes rész munkája készült el illetve a villanyszerelés.

Ez a három lejárt határidejű határozat volt. A két testületi ülés közötti időszakról egy rövid tájékoztatót adok, illetve felkérem Gombkötő Lajos alpolgármestert, hogy egy eseményről ő adjon tájékoztatást. 2010. október 29-én az Orosháza Kistérség Többcélú Társulásának volt társulási ülése. Gyakorlatilag ez volt a tanács alakuló ülése. Napirendi pontként szerepelt a társulás elnökének megválasztása. Egyhangúlag – titkos szavazással – dr. Dancsó József Orosháza polgármestere lett megválasztva a posztra. Nyílt szavazással két elnökhelyettes lett továbbá megválasztva: dr. Baranyi István Pusztaföldvár és dr. Prozlik László Gádoros polgármesterei személyében. Ezt követte a pénzügyi bizottság megválasztása. Negyedik napirendjében döntött a társulási tanács a módosított társulási megállapodás és az SZMSZ elfogadásáról. Legvégül egy tájékoztatás hangzott el a társaság pénzügyi helyzetéről. A működéshez szükséges anyagi fedezet a társulás számára rendelkezésre áll. Különösebb pénzügyi gond és probléma nélkül biztosított a társaság működése.

2010. november 12-én a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékgyűjtő és Kezelő Térségi Társaság gyűlésére került sor. Ezen az ülésen is bizonyos személyi változások történtek. Az elnök maradt Tótkomlós város polgármestere, dr. Garay Rita, helyettese lett dr. Dancsó József Orosháza város polgármestere. Döntött az elnökség, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni tekintettel arra, hogy ez a tevékenység amelyet a társulás ellát koncessziós szerződésnek minősül és ennek az összeghatára huszonöt millió forint. Gyakorlatilag csak egyszerű eljárást kell lefolytatni. A társulás közgyűlése három tagú döntő bizottságot választott, aki el fogja majd dönteni a beadott ajánlatok alapján, hogy 2011. január 1-től ezt a feladatot ki fogja ellátni. A három tagú bizottságba Tótkomlós, Orosháza és Kardoskút polgármestere került megválasztásra. Póttagként Békéssámson polgármestere lett megválasztva. Az elhangzott beszámolóból kiderült, hogy különösebb probléma nélkül működött ez a feladatellátás. Ami mégis gondot jelentett, hogy rendkívül nagy mértékben visszaesett a beszállított elhullott állat mennyisége. Ugyanakkor a támogatási szerződésben az önkormányzatok bizonyos mennyiség beszállítását vállalták. Jelenleg úgy néz ki, hogy a vállalt mennyiség alig fele kerül beszállításra. Most egy erőteljes kampány fog megindulni azért, hogy minél több állati hulladék kerüljön beszállításra. Sok olyan település van ahonnan egyetlen kilogramm sem került beszállításra. Ezek elsősorban azok a települések, ahol az önkormányzat nem vállalta át az elhelyezési díj kifizetést. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Most megkérem Gombkötő Lajost, hogy a november negyedikén megtartott Orosháza és Térsége Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás ülésén elhangzottakról számoljon be.

Gombkötő Lajos: az ülésen új tisztségviselők megválasztására került sor. Az elnök Csizmadia Ibolya Orosháza alpolgármestere lett. A két alelnök: Bereczki János Szarvas és dr. Prozlik László Gádoros polgármestere lett. Ezt követően egy tájékoztatót hallgathattunk meg a különböző pályázati lehetőségekről. Hét milliárd forintról van szó a pályázat kapcsán. Rövid ideig tartott ez a megbeszélés, nagyjából ennyit tudok róla elmondani.

Ramasz Imre: köszönöm a beszámolót. Ehhez a témához én kaptam egy kis háttéranyagot. Ebben gyakorlatilag harminc évre előre megpróbálták kiszámolni – a program megvalósításával kapcsolatosan – a vízdíj mértékét. A jelenlegi számítások alapján 2040-re a vízdíj összege körülbelül 120%-al fog nőni. Tehát jelentős vízdíj emelkedés fog bekövetkezni az ivóvízminőség javítás kapcsán. Az is megállapítható az anyagból, hogy egész végig – tehát 2040-ig – számolva az átlagtól lényegesen elmarad a vízdíj mértéke Kardoskút tekintetében.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

1., Beszámoló jelentés a Kardoskúti Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár munkájáról.

Ramasz Imre : a beszámolóhoz Pappné Neller Borbála elkészítette az írásos anyagot. Megkérem, hogy ha van szóbeli kiegészítése, akkor azt most tegye meg.

Pappné Neller Borbála: tisztelt Képviselő-testület. Beszámolómban igyekeztem a lényegi változásokról tájékoztatást adni. Úgy gondolom, hogy a tavalyi évben  pozitív folyamatok indultak el a ház életében, amit én már az előző években is próbáltam szorgalmazni. Elindult egy olyan folyamat, amely kapcsán a település lakói közül egyre többen jönnek be az intézménybe. Az idén lettek új szakköreink, foglalkozásaink. Létrehoztuk az asztalitenisz körből az ifjúsági és a felnőtt csoportot. Ezen a téren történtek változások: új edzővel indult a november hónap. Bauer Károly irányításával fegyelmezetten folynak az edzések, és még a költségek is csökkentek. Szeretném, ha megmaradna a fiataloknak ez a fajta mozgásforma. Ehhez kérném előre a testület támogatását, hogy jövőre három új asztalitenisz asztallal bővítsük ki a jelenlegi három asztalunka, illetve az edzői díjat is építsük bele a költségvetésbe. Úgy néz ki, hogy elindul a színjátszó szakkörünk tíz feletti létszámmal. Egyelőre még csak helyzetgyakorlatokkal ismerkednek a résztvevők. Én úgy látom, hogy ebből egy jó dolog alakulhat a későbbiekben. A fiataloknak van lehetőségük a ház használatára. Ehhez különböző lehetőségek állnak a rendelkezésükre a szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Például filmvetítések, társasjátékok használata. Egy örömteli hír is van ehhez kapcsolódóan. Az E.ON Magyarország egy jelentősebb összeget ajánlott fel a művelődési ház számára. Ebből az összegből a fiatalok részére lesznek különböző eszközök beszerezve. A többi foglalkozást most nem szeretném felsorolni, szerencsére sok van belőlük. Elképzelhető, hogy elindul egy jóga-foglalkozás is. Előzetesen többen érdeklődtek ez iránt. A könyvtárral kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy Orosháza vezetésével a kistelepülések együtt tudnak működni. A véleményem erről nagyon pozitív. Állami normatívát csak ezen keretek között tud kapni a könyvtár. Az idén kicsivel több, mint egy millió forintot kaptunk. Jövőre ugyan csökken, de várhatóan közel 900.000.- forint lesz a normatíva. Az idei normatívából egy nagyteljesítményű fénymásoló és egy laptop került beszerzésre, illetve a könyvállomány is ebből a forrásból gyarapodott. Továbbá a gyerekek körében népszerű játék gépeink számát tudtuk négyről hatra bővíteni. Szakmai téren is megvan a kapcsolat a könyvtárak között. Beszámolómban kitértem a megvalósult nagyobb programokra. A hagyományos programokon túl voltak újabb rendezvényeink is. Ilyen például a Lenti József emlékének tiszteletet állító focikupa, illetve a Szent István asztalitenisz kupa. Az idei év hátralevő részére tervezett programoknál annyi változás van, hogy a Katalin bálat sajnos le kellett mondanunk. Kevés résztvevő mellett megnőttek a költségek. Újabb kiadások jelentek meg és ezt ilyen kevés érdeklődő mellett nem lehetett felvállalni. Sajnos ez nem csak nálunk fordul elő. Egyre kevesebb az emberek pénze.  Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezután nem lesznek bálak, továbbra is tervezem hasonló rendezvények szervezését. A jövő évi programmal kapcsolatban a falunap előkészítő munkájához kérném a testület segítségét oly módon, hogy a dátumot határozzák meg. Jó lenne, ha a költségekhez is valamiféle megközelítő iránymutatást adna a testület.

Ramasz Imre: köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. A testület tagjaié a szó.

Mórocz Lajos: oly mértékben részletes volt az írásbeli beszámoló, hogy túl sokat nem tudunk hozzátenni. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen mértékben beindult a sportélet a művelődési házban. Külön öröm számomra, hogy már két korcsoportban is folyik az asztalitenisz. Biztos vagyok benne, hogy szaporodni fog a létszám. Az biztos, hogy amit kértél azt támogatni kell. Az új asztalokat be kell szerezni majd. Olvasom, hogy van adogató robot is amely egy jó dolog. A bál kérdése nagyon lelaposodott az évben. Ezt fel kellene fejleszteni. Egy- kettő kell ebből egy évben, hiszen ez a közép korosztály szórakozási formája. Összességében nagyon sikeres évet tudhat maga mögött a ház. Köszönöm Neked, hogy ennyit dolgoztál.

Gombkötő Lajos: mennyi volt a költségvetése az idei falunapnak?

Pappné Neller Borbála: 1,5 millió forint volt, amelyet megközelítőleg ki is használtunk. Túlköltekezés nem volt.

Gombkötő Lajos: korainak tartom még most erről nyilatkozni.

Pappné Neller Borbála: a programok lekötéséhez kell ez, mert az év első hónapjaiban már le kell foglalni a művészeket. Ezt később már nem tehetjük meg, mert már lefoglalják őket máshova. A programok tervezésénél – mint a korábbi években is – szívesen várom az ötleteket. Ötletláda volt tavaly kihelyezve a lakosság számára és jövőre is tervezem ennek a kihelyezését. Persze kívánni lehet nagy zenekarokat, de ezek költsége meghaladná a teljes falunapra fordított összeget. Ha a közalapítvány tagjai is szeretnének ötletet adni a programok összeállításához, akkor várom azt. Nem zárkózom el semmilyen ötlet elől, ami reális.

Gombkötő Lajos: ugyan nem tudjuk a jövő évi költségvetés sarokszámait, de a 1,5 millióban lehet gondolkodni az idén is falunap terén. A beszámolót köszönöm, részletesen tájékoztat a házban folyó munkáról.

Pusztai Ádám: először is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy füstmentes az intézmény és elveszítette “kocsma jellegét”. Ez bizonyos értelemben egy nagy előrelépés. A környezet így jobbá vált. Örülök, hogy sokrétű elfoglaltságokat biztosít a ház főleg a fiataloknak, de más korosztálynak is. A sportnak is nagyon örülök. Lenti Józsefre való megemlékezés is a helyére került. Ez egy örömteli kezdeményezés. Összehasonlítva a két- három vagy öt évvel ezelőtti időszakhoz képest jelentős fejlődés tapasztalható. A beszámolót elfogadásra javaslom.

Varga Pál: jómagam igen aktívan részt veszek a művelődési ház programjaiban. Az asztaliteniszt emelném ki ezek közül: két csoportra kellett bontani a foglalkozásokat, hiszen már nem fértünk el egyszerre a teremben, annyian voltunk. Most a felnőtt csoport még továbbra is várja a jelentkezőket. Jó látni azt, hogy folyamatosan jönnek a fiatalok a programokra. Új színfoltja lesz remélhetőleg a településnek a színjátszó kör. Sok a lelkes fiatal. Keresik a kapcsolatot velünk és ötletelnek. A pingpong asztalok beszerzését természetesen támogatom. Köszönöm a beszámolót és elfogadásra javaslom.

Ramasz Imre: az előttem szólóakhoz csatlakozom. Borikán túlmenően a ház sikerében nagy szerepe van a Képviselő-testületnek is, hiszen bizonyos anyagi feltételeket mi biztosítunk. Nagy öröm az számomra, hogy látom amint nap, mint nap igénybe veszik a művelődési ház szolgáltatásait. Örülök, hogy a büfé kérdésében kialakítottuk a közös álláspontot. Aki most bemegy a házba az azért megy be, hogy hasznosan eltöltse szabadidejét. Most úgy tűnik mozdulunk a közművelődés irányába is, hiszen ha lesz egy színjátszó körünk, az nagyon nagy előrelépést jelent. Magam bevallom, hogy irigykedtem, amikor itt voltak a Csanádpalotaiak, hogy nekünk miért nincs ilyen. És úgy tűnik most, hogy nekünk is lesz. A művelődési ház most már a funkciójának megfelelően van használva. Ebben rengeteget köszönhetünk Borikának, aki mindent megtett ennek érdekében. Így érdemes már azt a pénzt, amely rendelkezésre áll a művelődési házra fordítani, mert teret adunk ezzel a község lakóinak a szabadidejük hasznos eltöltésére.  Kérdésként merült fel a falunappal kapcsolatban az időpont. A 2011. július 16-a szerintem megfelelő időpont. A költségvetését az idei évihez hasonlóan 1,5 millióban gondolom meghatározni. Keveset tudunk a jövő évi költségvetésről. Nagy valószínűséggel a válság most fog begyűrűzni az iparűzési adók terén. Tehát itt csökkenés lesz tapasztalható a bevételek terén. Ezeket a tényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nyilván ez még változhat, de jelenleg így kell számolni. További jó munkát kívánok! Biztos vagyok benne, hogy a testület tagjai a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogják a művelődési ház elképzeléseit.

Mórocz Lajos: visszatérve a falunapra az lenne az ötletem, hogy esetleg egy humoristát is meg lehetne hívni. Beszéltünk már sokat a sportokról. Esetleg egy sakk szakkörben is lehetne gondolkodni.

Pappné Neller Borbála: a sakk szakkör szervezése folyamatban van. Keresem a személyét egy edzőnek. Ez is költségekkel fog járni, amelyet a szülők nem nagyon tudnak felvállalni. Köszönöm szépen mindenkinek a véleményét. Vannak még természetesen csiszolni való dolgok, olyan területek ahol van még mit fejlődni. Úgy érzem, hogy lépésről-lépésre haladunk előre. Igyekszem a jövő évben is ezt a folyamatot elősegíteni.

A Képviselő-testület a napirendi ponthoz tartozó beszámolót egyhangúan elfogadta.

Belső ellenőrzési munkaterv megvitatása és elfogadása.

dr. Mészáros Erzsébet: a belső ellenőrzési munkaterv az alábbi témavizsgálatokat tartalmazza: felhalmozási, fejlesztési, felújítási tevékenység ellenőrzése a 2009-2010. év folyamán. Ez a terület 2008. évre vonatkozóan került utoljára ellenőrzésre, szerepeltetését a folyamatosság valamint az utóbbi évek jelentős beruházásai is indokolták. Munkáltatói feladatok ellenőrzése a 2009-2010. év vonatkozásában, különös tekintettel a jogviszony megszüntetések, cafeteria rendszer kidolgozottsága, működtetése és munkaügyi nyilvántartások vezetése témakörben, valamint a közfoglalkoztatás területén. A gazdálkodási adatok nyilvánosságával összefüggő követelmények, gondolok itt az üvegzseb törvényre az öt milliónál nagyobb összegű szerződések nyilvánosságra hozására. E területen az Állami Számvevőszék is jelentős hiányosságokat tárt fel a vizsgált önkormányzatoknál. Az utolsó témavizsgálat pedig a hiányzó belső szabályzatok ellenőrzése, mely a 2010. évi ellenőrzéshez képest utóellenőrzés is egyben. A témavizsgálatok mellett a terv természetesen tartalmazza a költségvetés készítés, zárszámadás folyamatának ellenőrzését, valamint a pénzgazdálkodás szúrópróba-szerű ellenőrzését is. Tájékoztatom a testületet, hogy a belső ellenőr megbízási szerződés alapján látja el feladatát. A megbízási díj tekintetében minden év november 30-ig kell a szerződésben foglaltakat felülvizsgálni, a megbízási díj összege 2011. év vonatkozásában sem fog változni,  évek óta 20.000.-forint+ÁFA/napi. Tíz nap áll a rendelkezésére az ellenőrzések végrehajtására.

Gombkötő Lajos: részletesen kidolgozott az anyag. Ehhez se hozzátenni se elvenni nem tudunk. Elfogadásra javaslom.

Pusztai Ádám: egyetértek az előttem szólóval. Biztos vagyok benne, hogy most is vannak olyan területek, amik kimaradtak és kimaradnak jövőre is. Egyetlen egy dolog amit csinálunk és akkor már miért ne legyen benne: az önkormányzat intézményeinek bevonása a költségvetésbe rovatba beszúrnám a lakosságot is, hiszen úgyis mindig  megkérdezzük őket.

dr. Mészáros Erzsébet: köszönöm szépen az észrevételt.

A Képviselő-testület a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést egyhangúan elfogadta.

 

3., Képviselő-testület ciklus programjának összeállításához tematikus szempontok meghatározása.

Ramasz Imre: előzetesen kiadtam a szempontokat. Várom az ötleteket, javaslatokat.

Gombkötő Lajos: részletes a kiadott anyag, mindenre kiterjed. Nem tudok hozzátenni semmit.

A Képviselő-testület a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést egyhangúan elfogadta.

4., Bejelentések.

dr. Mészáros Erzsébet: a 2010. év költségvetéséről szóló 4/2010-es ÖKT. rendelet módosításáról szóló tervezetet szeretném először a testület elé terjeszteni. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és egy kis pontosítással elfogadásra javasolja. Megkérem Pusztai Ádámot, hogy a bizottság álláspontját ismertesse.

Pusztai Ádám: az ügyrendi bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást. Összességében az a véleményünk, hogy támogatjuk és elfogadásra javasoljuk a testületnek. Egy apróbb számszaki pontosítást eszközlünk a felújítási költségek között: a művelődési ház kerítésénél egy összeg kétszer szerepel. Ennek javítását követően elfogadásra javasoljuk.

A Képviselő-testület egyhangú szavazás után megalkotta a 12/2010-es számú ÖKT. rendeletét a 2010. évi költségvetés módosításáról.

dr. Mészáros Erzsébet: a következő rendelet tervezet az ivóvíz ellátás szolgáltatás díjainak megállapítását és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítását tartalmazza. Minden év végén szoktunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Mivel az ártörvény alapján e szolgáltatás díja a hatósági árak közé tartozik, így ennek szabályozása önkormányzati hatáskör. A rendelet-tervezet a vízművek előterjesztése alapján készült. Ők az ivóvíz hatósági árát 229,3 forintban javasolták megállapítani, amely növekszik az önkormányzati bérleti díj összegével, ami 50,9 forint. Így összességében 282,9 forintban tettem javaslatot a hatósági vízdíj megállapítására. Lakossági fogyasztóknál ez 176 Ft/m3+Áfa, önkormányzati fogyasztóknál 241,30 Ft/m3+ Áfa.

Ramasz Imre: ez egy elfogadható mértékű vízdíj emelés. Megyén belül ez egy alacsonyabb kategóriába tartozó továbbra is. Megfelelő fedezet képződik, mivel rekonstrukciós beruházás nem történik az idén. Tehát a jövő évre betervezett rekonstrukciós kiadásokra a fedezet megteremtődik. Javaslom az elfogadását.

Pusztai Ádám: az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Az abban foglalt árakkal egyetért és azt elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület egyhangú szavazás után megalkotta a 13/2010-es számú ÖKT. rendeletét az ivóvíz ellátás szolgáltatás díjainak megállapítása és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 15/2008-as XII. hó 15. rendelet módosításáról.

dr. Mészáros Erzsébet: még egy feladatot kaptam az elmúlt testületi ülésen, mégpedig az időszaki lap alapításával kapcsolatos jogi környezet ismertetése. Egy nagyon rövid előterjesztést készítetem, valóban csak a jogi környezetre igyekeztem koncentrálni. Illetve némi segédanyagot mellékeltem a testület részére. Én a továbbiakban a testületre bíznám a dolgot, nem szeretném őket befolyásolni, hiszen mégiscsak ő lesznek a lap alapítói.

Ramasz Imre: nyilvánvaló, hogy valamiféle keret közé kell tenni ezt az egészet. A szándék kinyilvánult részünkről, hogy akarjuk ezt. A jogi oldaláról meg kell lépni azokat a lépéseket amik szükségesek, hogy az alapító okiratba bekerüljenek, majd utána át kell vezetni a törzskönyvön. Ezt követően a felelősség körét is tisztázni kell. Egy szerkesztőséget létrehozni, amit aztán bizonyos feltételek között működtetni kell. Ennek a végig vitele azért nem olyan egyszerű, mint az korábban felszínen volt, de megvan ennek is a menete. Azt szeretném, ha valóban nyitott lenne az újság. Nagyon sajnálnom, hogy nem jött semmiféle visszajelzés a megjelenésről. Jó, nem jó. Kell, nem kell stb. Egy józan ítélőképességgel megáldott szerkesztőséget kell megalakítani. És szó sincs arról, hogy a kritika nem jelenhetne meg, de az nem lehet parttalan.

Varga Pál: engem többen is megkerestek és elmondták véleményüket. Tetszett az embereknek és várják a következő megjelenést. Ötleteket adnak. Külön kell majd választani a weboldalon és az újságban megjelenő cikkeket, hogy azok ne fedjék egymást. Tudom, hogy nem egyszerű egy lapalapítás, de én szeretném, ha minél hamarabb megjelenhetne a következő szám.

Mórocz Lajos: már az is jó jel, hogy rossz vélemény nem volt róla.

Ramasz Imre: magáról a lapalapításról ki lehet mondani, hogy akarjuk. Felhatalmazzuk Erzsikét az alapító okirat módosításának elkészítésére. A Szerkezeti és Működési Szabályzat elkészítésé már egy kicsit bonyolultabb dolog. Erzsike irányításával kellene olyan konzultációt lefolytatni, amely segítségével ezután elkészíthető az SZMSZ. Meg kell határozni a szerkesztőség létszámát. Ebbe véleményem szerint be kell vonni közéleti embereket, például a közalapítvány is képviselje magát. Számba kell venni, hogy kire lehet számítani. Ki az, aki vállalja, hogy lapkiadás előtt összejönnek egy megbeszélésre. Vannak ugye kötelező feladatok, mint a lap engedélyeztetése. Meg kell a példányszámot határozni. A formátuma azt hiszem, hogy megfelelő. Ennek az anyagi oldalát be kell tervezni a jövő évi költségvetésbe. Nagy kérdés például, hogy a kiadásért ki legyen a felelős. Itt ugye korábban elhangozott a jegyző neve. Ha vállalja, akkor biztosra veszem, hogy a testület bizalmat szavaz és támogatni fogja.

dr. Mészáros Erzsébet: az én nevem, mint felelős szerkesztő hangzott el, és azt a pozíciót nem kívánom vállalni. A felelős kiadót még talán, de erre is kérek gondolkodási időt.

Ramasz Imre: meg kell találni azt a megfelelő személyt, aki elvállalja ezt a feladatot. Az SZMSZ előkészítéséhet azért kérnénk a jegyző segítségét. Valószínűsítem, hogy a decemberi szám, mint második próbaszám fog megjelenni. Ezt ilyen rövid időn belül nem tudjuk átvezetni. A 2011-es év már mehet rendes kerékvágásban. Ez egy új terület nekünk.

Mórocz Lajos: igazából én sokat gondolkodtam rajta, hogy a hirdetésektől se zárkózzunk el teljesen. Viszont nem szabad még csak bújtatottként sem például szex hirdetéseket megjelentetni. Erre figyelni kell.

dr. Mészáros Erzsébet: a hirdetés lehetőségét még több szempontból is meg kell vizsgálni. Ha minden szempontnak megfelel, legyen.

Ramasz Imre: azt azért lássuk, hogy egy 940 fős településen a hirdetések nem úgy fognak özönleni. Ez egy nagyon szolid bevételt fog eredményezni. ha lesz is. Túlzottan nagy reményt nem kell ez irányába támasztani.

Varga Pál: akkor most hogyan tovább? Én már belefogtam a következő – terveim szerint karácsony előtti napokban megjelenő – újság szerkesztésébe. Ebbe már terveztem egy naptárt is középre. Tőlem lehet ez is próbaszám, engem nem zavar. A lényeg, hogy jelenjen meg. Legyen egy folytonosság. A jövő évre kidolgozzuk a lapalapítás jogi hátterét. Most addig is mi a következő lépés?

dr. Mészáros Erzsébet: a decemberi testületi ülésre ki kell dolgozni az SZMSZ-t. A tervezettel ki kell tudni állni, hogy a testület azt megvitathassa és elfogadhassa. Ki kell gondolni a szerkesztőbizottság összetételét.

Ramasz Imre: olyan embereket kell megtalálni és megkérni, akik ténylegesen tudnak és akarnak segíteni ebben. Véleményem szerint egy öt fős szerkesztőségben gondolkodhatunk.

Varga Pál: akkor a lényeg, hogy december huszadika körüli időben ismét ki tudjuk adni az újságot. Az ISSN szám igénylését intézem.

Pappné Neller Borbála: a szerkesztőbizottságot nem kell széles körben kiterjeszteni. Aki vállalja ezt a felkérést annak számolnia kell azzal, hogy minden lapkiadással kapcsolatban teendője lesz. Egy fontos kérdés van, a felelős szerkesztő személye. Ő lesz jogilag egy személyben felelős az újságért. Erzsikének annyi előnye lenne, hogy a törvényi szabályozás terén ő otthon van. A tartalmát kell majd vizsgálni jogilag az újságnak, hogy mindenben megfeleljen a követelményeknek.

Varga Pál: én nagyon lelkes vagyok az újsággal kapcsolatban, de nem látom azt, hogy olyan tartalommal jelenne meg, ami sajtópert hozna maga után. Kicsit túl van ez misztifikálva. Ha valaki az adventi koszorús cikkért sajtópert indít, akkor majd én képviselem az újságot.

Pappné Neller Borbála: állandóan változik a sajtótörvény. 1997-ben végeztem a főiskolán, média végzettséggel is rendelkezem. Amit annak idején tanultam már nem érvényes a mai világra. A jognak kell megfelelni. Ez egy annyira független, pártatlan újság lesz, hogy nehéz lehet belekötni bármibe. Az egyeztetéseket minél hamarabb meg kell kezdeni. A település lakói közül is várunk majd véleményeket. Mindent le kell közölni ami a személyiségi jogokat nem sérti. Nem vélemény műfajok, hanem tudósítások és riportok fognak megjelenni.

Ramasz Imre: tisztul a kép. Megbízzuk Erzsikét az alapító okirat elkészítésére a következő testületi ülésre. Továbbá felkérjük segítő közreműködésre a működési szabályzat elkészítésére. Kérném Borikát és Palit, vegyen részt az egyeztetésekben.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot és azt határozattá emelte.

dr. Mészáros Erzsébet: az előző lapszámmal kapcsolatban megállapította a testült az anyagi forrást. Ezt most a decemberi lapszámhoz is meg kell tenni.

Ramasz Imre: 55.000.- forint volt az előző. Meg kell beszélni a példányszámot még.

Varga Pál: csökkentjük ötven darabbal a példányszámot. A decemberi lapszám közepébe javaslok egy jövő évi falinaptárt is belehelyezni. Ennek a költségeire kérek a napokban árajánlatot.

Ramasz Imre: ezzel együtt tudomásul vesszük.

Mórocz Lajos: megkeresések alapján mondom, hogy sok lakó nehezteli azt, hogy az útra nyúló ágaktól nem tud rendesen kerékpározni. Több utcáról is szó van. Feljebb kell metszeni.

Ramasz Imre: eljön a fametszés időszaka és megvizsgáljuk a helyzetet. A napirendek előtt tett beszámolómban már szót ejtettem arról, hogy az Orosháza Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodásának módosítását minden egyes Képviselő-testületnek minősített többséggel el kell fogadnia. A társulás a módosítást elfogadta. Akkor lép hatályba, ha már minden testület döntött annak elfogadásáról. Törvényi keretek vannak belefoglalva és pár kérdés lett benne tisztázva. Például a minősített többség kérdése lett tisztázva benne. Változott a települések létszáma is. Összességében 570 fővel csökkent egy év alatt a kistérség lakossága. Magam részéről elfogadásra javaslom.

Pusztai Ádám: a harmadik oldalig jutottam el és ott már le is álltam vele. Leálltam a tovább olvasással, mert ha ez módosítás, akkor nagyon nem lehet vele egyet érteni. Ha az eredeti így volt, akkor meg már mindegy. A negyedik fejezet harmadik pontja például azt tartalmazza, hogy a minősített többséghez legalább a jelen lévő tagok szavazatainak 2/3-a szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét.  Tehát magyarul ha ott van mindenki és Orosháza és bárki akar valamit akkor a kérdés eldőlt. Ez nekem kicsit furcsa. Hiába akar tíz településből nyolc nemmel szavazni. Ha Orosháza és még egy település igennel szavaz, az akkor elfogadásra kerül.

Ramasz Imre: igen, így van. Lehet ez ellen ágálni de ez a törvényi előírás. Eltérő volt bizonyos esetekben, hogy hogyan is érvényesül. Ezzel a módosítással egyértelművé vált.

Pusztai Ádám: azt nem is gondoltam, hogy egyenlők leszünk, csak hogy ne legyünk ennyire hátul. Jó, ha benne volt előzetesben akkor rendben. Ha nem lett volna benne akkor ágálhatnánk.

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Orosháza Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodásának módosítását.

Ramasz Imre: tájékoztatlak Benneteket arról, hogy Csorvás város polgármesterét tájékoztattam az előző testületi ülésen hozott döntésünkről. Polgármester úr megköszönte, hogy foglalkoztunk a kérésével és a döntésünket tiszteletben tartja. Kiadtam részetekre a Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzésre a jelentkezési lapot. Kérem, minél hamarabb visszajuttatni nekem. Többen megkerestek az Ady sorról, hogy a régi “malom” dűlőre egykor telepített nyárfák szöszt termelnek és ez az ott lakóknak egészségügyi problémát jelent. Kérnék az érintett lakók, hogy ezek a nyárfák kiszedésre kerüljenek. Mivel közterületen vannak a fák, ezért a szükséges engedélyeket be kell szereznünk. Döntenünk kell, hogy kivágassuk-e. Amikor szöszölnek akkor 2-3 héten át bosszantja az allergiásokat. Ha a kivágás mellett döntünk és az engedélyeket is beszerezzük, akkor a jövő év tavaszán már ültethetünk a helyükre újabb fákat. A mostani fatelepítés kapcsán maradt is ki fa.

Varga Pál: allergiásként messzemenően átérzem az ott lakók gondját. Vágjuk ki és telepítsünk helyette újabb fákat, amelyek nem allergénkeltők.

Pusztai Ádám: az iskola udvarán is van pár korhadó félben lévő nyárfa. Ha már belekezdünk, akkor azokat is kell venni véleményem szerint. Az óvodánál lévő már a balesetveszélyt is magában hordozza.

Ramasz Imre: a fakivágás költségét a jövő évi költségvetésbe bele kell terveznünk. Ehhez darus kocsi kell. Ez nem egy idei kivitelezés lesz. A jövő év elején fog rá sor kerülni. Tehát akkor kérem szavazzunk.

A Képviselő-testület egyhangúan döntött a “malom-dűlői” illetve az iskola udvarán lévő nyárfák kiszedéséről.

Ramasz Imre: tájékoztatlak benneteket, hogy a BEOL.HU által meghirdetett szavazáson a kistelepülések kategóriájában Kardoskút lett a győztes.

Varga Pál: most az egyszer nem felhőtlen a boldogságom szavazás terén. Különböző vádak értek engem ezzel kapcsolatban. Például, hogy egyfolytában nyomom a gombot és szavazok. Pedig nem. Egyetlen egyszer szavaztam. Maga a szavazás témaköre is viszonylagos: legélhetőbb település. Nehéz ezt definiálni.

A testületi ülés zárt keretek között szociális kérelmekkel folytatódik…

Gyula és Kardoskút a két legélhetőbb település

Több mint háromezer szavazat érkezett a „Keressük a megye legélhetőbb települését!” elnevezésű akcióra október vége és november közepe között a BEOL.HU internets portálon.

A kistelepülések között az alig 900 lelket számláló Kardoskút nyert nagy fölénnyel, a második helyre Végegyházát, a harmadikra pedig Muronyt szavazták az olvasók. A nyugati megyehatárhoz közeli Kardoskút sikere főként a települési kommunikációra, valamint a helyi közbiztonságra kiosztott magas osztályzatoknak köszönhető, itt is a munkalehetőségek száma bizonyult a leggyengébb pontnak.

Csendes környezet, de közel a nyüzsgés

Kardoskútról tíz perc alatt elérhető a közeli Orosháza, de ha a másik irányba indul valaki, akkor Tótkomlósra is gyorsan eljut. A kistelepülés előnye, hogy falusi környezetben az emberek ismerik egymást, tudják egymás búját-baját. Ramasz Imre „bennszülöttnek” vallja magát. Elárulta, ő egyetlen szavazattal segítette hozzá a községet a győzelemhez, de szerettei is tettek a siker érdekében.

— Varga Pál önkormányzati képviselő bámulatos módon képes a legújabb technikát az itt élők mozgósítására fordítani. A világháló minden lehetőségét kiaknázza és ezzel már nem csak a legfiatalabbakat éri el. Egyre több középkorú, sőt, idősebb lakos is „megfertőződik”. Ebben a versengésben is jót tett nekünk ez a fajta figyelemfelkeltés — mondta a polgármester, aki 1977 óta vezeti a települést.

Nosztalgiázva mesélte, hajdan egy emberként ásták a kardoskútiak hol a víz-, máskor meg a gázvezeték nyomvonalát. Nagy feladat vár még rájuk: a csatornázás.

— Ez nem lesz könnyű. Ahogy az újabb munkahelyek teremtése se. Viszont abban biztos vagyok, a település környezetének a folyamatos csinosításáról nem mondunk le a jövőben se. Szeretnénk, ha itt lehetne továbbra is együtt élni csendes, nyugodt, biztonságos falusi légkörben.

(Forrás: BEOL.HU)

Palicsi állatkerti séta

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: Csizmadia Sándor.)

2010 őszi szünete bizonyára egy életre megmarad a kardoskúti ötödik osztály tanulói számára: az iskolások látogatást tettek egy szomszédos ország állatkertjében. De kezdjük az elején. Ez év nyarán két ötödik osztályos gyermek családja elhatározta, hogy – annyi közös programmal a hátuk mögött – még az idén egy hétvégén kirándulni kellene a palicsi állatkertbe.  A közös megegyezés után,  konkrét  időpont  meghatározása nélkül, tervezgetni kezdtük az utat.  Egy hirtelen ötlettől vezérelve felmerült egy újabb gondolat: mivel csak  hatan  járnak az  osztályba,  mi lenne,  ha minden gyermeket elvinnénk a  kirándulásra? Amilyen hirtelen jött az ötlet, olyan gyors volt a döntés is:  ha a szülők hozzájárulnak,  akkor megkeressük a módját a közös útnak. A szervezés egy szülői  értekezlettel  kezdődött az  iskolában,  ahol  az  osztályfőnök, Pásztor István  tanár úr, a szülőkkel együtt nagy lelkesedéssel fogadta az ötletet.  Itt lett közölve a szülőkkel, hogy júliustól Szerbiába is elég a személyi igazolvány, ezért minden gyermeknek csináltassák meg az okmányt. (Ez egyébként nem jelentett plusz költséget a szülőkre, mivel ez számukra ingyenes).  Az is meg lett beszélve,  hogy az őszi szünetben  legyen, mert ez az időpont az iskolai elfoglaltsággal nem ütközik. Mivel az osztályfőnök vállalta, hogy ő is eljön a kirándulásra,  így az is megoldódott, hogy mindenkinek legyen helye a csapatban.  Az  egyéb apróságokat menet közben oldottuk meg.  Beszereztünk minden  gyermeknek  ülésmagasítót, megbeszéltük az ételt-italt,  pénzt váltottunk, stb. Majd elérkezett a nagy nap…

Péntek reggel fél nyolckor –  a felkelő nap  bágyadt fényében – gyülekeztünk az iskola előtt.  Izgatott gyerekek, és legalább  olyan  izgatott szüleik  búcsúzkodtak.  Az indulás után Tiszasziget felé vettük az útirányt. A nem uniós határon régi,  szocialista  szokás  szerinti  útlevél- és vámvizsgálat után továbbmehettünk úti célunk felé.  Az indulástól számított kétórai út végén megérkeztünk az állatkerthez. A rövid reggelit és kávét követően megváltottuk a belépőket, és kezdődhetett a „nagy kaland”! A „Jeti” nyomát követve haladtunk az őszi lombhullás ellenére gyönyörű, gondozott parkban. A klasszikust idézve, kicsit átalakítva: „Palicsra beszökött az ősz”. A fákon levő sárga, piros, barna levelek némi zöld növényzettel elegyítve valóban festőiek voltak! Menet közben megcsodáltuk a trópusi madarak változatos méretét, az őszi levelekhez illő tarka ruházatukat.  Tovább hattyúk úszkáltak méltóságteljesen a  számukra  otthont jelentő  tavacskában. Később a vadállatok látszottak: leopárd, tigris. Nem maradhatott ki az állatok királya sem, az oroszlán is látható volt. A gyerekek kedvencei, a zsiráfok és a zebra is kint napfürdőzött az udvaron.  A srácok közbe-közbe  kihasználták a szabadságot,  és  önfeledten  szaladgáltak a szabadban, vagy játszottak a parkban található szabadtéri játékokkal. Jót derültünk a csüngő-hasú malacok  kicsinyeinek szeleburdiságán.  Majd következett a nap egyik fénypontja, mindenki kedvence, az elefánt. (A nagy múltú állatkertben megfigyelhető, hogy az állatok sokkal ember közelibb  módon vannak elhelyezve,  mint  általában  megszoktuk azt.)  Itt a vizesárok választja el a hatalmas állatot a látogatóktól, de csak olyan messzire, hogy ormánya kiér a korlátig. A gyerekek örömmel fedezték fel, hogy milyen ügyesen veszi el kezükből a felkínált falevelet. Azonnal versenyt futva hordták számára a hullott lombot. Később a bátortalanok is bekapcsolódtak a „nagytakarításba”.  Hosszú etetés után mentünk tovább.  Egy kisebb tavon átívelő fahídon végighaladva  szarvasokat  csodálhattunk meg.  Egy pihenőnél  rövididőre megállva ettünk-ittunk valamicskét, majd újult erővel indultunk tovább. Mint később kiderült, erre nagy szükség is volt. Kis tó és benne sziget: majmok tanyáztak rajta, ők is a napos oldalon pihengettek. Kacsák úszkáltak a tiszta vízben. Utunk ismét az elefánt előtt vitt el,  ahol megismétlődött az etetés.  Kicsit távolabb far-kast kiáltottunk, de senki sem ijedt meg.  Ugyanis ketrecben voltak.  A „tablókép” után a majmok szigetén megcsodáltuk azok rendkívüli ügyességét, bátorságát. A következő állomás szintén egy gyerek kedvenc volt. Ugráló vár volt felállítva, ahova először nem  akart mindenki felmenni,  ám rövid rábeszélés  után egy emberként,  vagyis egy osztályként másztak a magasba. (Bár az osztályfőnök további unszolásra sem állt kötélnek.) A végén mindenki úgy mozgott már csak, mint egy lassított filmen.  Egyikük sem bánta,  hogy letelt az idő.  Ezután a lefáradás után  „lassúmenetben”  megnéztük a jegesmedvéket, fókákat, teknősöket, majd a terrárium következett. Távolabb a karámban barátságos és szép lovak kedveltették magukat.  Látogatásunk végén a  főbejáratnál  egy közös  fotóval ért véget  állatkerti sétánk.  Innen  leballagtunk  a hosszú  sétányon  a  palicsi tóhoz,  melynek  kristálytiszta  vize csillogott a napfényben. Szép, gondozott a partja, régi, patinás villák sorakoznak a szélén. Az egész táj nyugalmat áraszt. Ezután elindultunk hazafelé. A szokásos tortúra után léphettük át a határt.  Kardoskútra  érkezve  minden  ránk  bízott  gyermeket épségben  átadtunk  szüleiknek.

 Egy gyönyörű napon egy még szebb kirándulással koronáztuk meg az őszi szünetet. A napi kiadási oldalon (útiköltséget nem számítva)  670 forintba került  személyenként az  állatkerti séta.  Bízunk benne,  hogy lesz még több ilyen alkalom,  tudunk  tartalmas  programokat biztosítani a gyerekeknek. Zárszóként: valami csoda folytán minden gyermek jól viselkedett és szót fogadott egész nap, szülőnek, tanárnak egyaránt.

Csizmadia Sándor

Erdőtelepítés

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Az elmúlt hét kedvezőtlen időjárása után – a napokban beköszöntött tavaszias időben -, elkezdődött a fásítás a település Orosháza felőli részén. Közel 1600 pusztaszil, tölgy, juhar és ostorfa telepítése van folyamatban, vegyes megosztásban. A lakosság részéről is jöttek páran  a felhívásra, hogy közösen ültessünk fát az utókornak. Az általános iskola tanulói délutánonként veszik ki részüket a munkálatokból. Az óvodások  érdeklődéssel álltak a nagy gödrök előtt, szívesen fogták a facsemetéket a föld betemetésekor. Remélhetőleg az idő kegyes lesz hozzánk és a héten az összes csemete elültetésre kerül. Továbbra is számítunk a lakosság segítő közreműködésére.

Hírt adunk – megjelent a helyi újság

hirmondo_fejlec
Hosszas előkészületek után 2010. november 12-én a postaládájában találhatja minden kardoskúti lakos az önkormányzat időszaki lapját, a Kardoskúti Hírmondó próbaszámát. Mint arról már a korábbi testületi ülés beszámolójakor hírt adtunk, ezentúl időszakonként meg fog jelenni az újság. Teljes mértékben a község életéről szól a lap, ezért szeretnénk, ha  minél többen bekapcsolódnának a tartalom összeállításába. Várjuk az ötleteket, javaslatokat illetve kritikákat is. Mindamellett, hogy nyomtatott formában jelenik meg az újság, természetesen felkerül letölthető formátumban a település honlapjának “Helyi újság” menüje alá is. Sokan innen fogják majd megismerni a lap tartalmát, éljen is bárhol a nagyvilágban az olvasója. A most megjelent újság próbaszám, hiszen még pár egyeztetés hátra van, mire – reméljük hamarosan – megjelenhet az első évfolyam első száma.

Legyen ez a lap az egyik közös értékünk! Jó olvasgatást, kellemes időtöltést!

Színészkedjünk

Szép számú érdeklődés mutatkozott a mai megbeszélésen a színjátszó kör iránt, így megegyeztünk: belevágunk. Egyenlőre heti két alkalommal, pénteken 16,30-18 óráig illetve szombaton délutánonként találkozunk a művelődési ház lila termében.  A kör vezetőjének Hegedűs Jánost választottuk, aki örömmel vállalta a felkérést. Segítségünkre lesz a kardoskúti születésű Hegedűs Ildikó is  – jelenleg  a Győri Nemzeti Színház színésze -, aki szakmai tanácsaival lát majd el bennünket. A lendület és akarás megvan, jöhet a munka.Természetesen szívesen várunk minden érdeklődőt továbbra is a színjátszó körbe, kortól függetlenül. Következő összejövetelünk 2010. november 12-én pénteken 16,30-kor lesz, amikor is helyzetgyakorlatokkal fogunk ismerkedni.

Beszámoló a testületi ülésről

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.

Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Mórocz Lajos, Gombkötő Lajos, Pusztai Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá: dr. Mészáros Erzsébet jegyző, Tibáné Hamvasi Zsuzsanna védőnő, Pappné Neller Borbála művelődési ház igazgató, Skorka Pálné jegyzőkönyv vezető, Kapuné Sin Anikó pénzügyi főtanácsos, Tóth Józsefné főmunkatárs

Ramasz Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyeket a Képviselő-testület egyhangúan elfogad:

1., Családokért Szolgáltató betéti Társaság tájékoztatója az önkormányzat megbízásából ellátott feladatok teljesítéséről.

2., Beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

3., Bejelentések

Ramasz Imre javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőkre Pusztai Ádám és Gombkötő Lajos személyében, akiket a testület egyhangúan elfogad.

A fő napirendi pontok megtárgyalása előtt a polgármester beszámol a két testületi ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról:
156/2010-es számú határozat, amelyben arról döntöttünk, hogy a szeptember 18-án megrendezett Fehértó Napja alkalmából a Dottó kisvonatot 8 órás időtartamra megrendeljük és lehetővé tesszük ennek díjmentes igénybevételét a rendezvényen. Az időjárás nem kedvezett nekünk, de a Dottó a megrendelt időtartalmat kitöltötte. A számlát kiegyenlítettük.

182/2010-es határozatában döntött a testület, hogy a közös nemzeti ünnepünket október 23-a estéjén rendezzük meg. Az ünnepség szépen lezajlott. Köszönetet kell mondani Pappné Neller Borbálának a rendezvény megszervezéséért és dr. Mészáros Erzsébetnek az ünnepi beszéd megtartásáért.

186/2010-es határozatban döntöttünk, hogy 2011-ben is csatlakozunk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz és az ehhez kapcsolódó anyagi forrásokat biztosítani fogjuk. Folyamatosan érkeznek a pályázatok. A következő testületi ülésen kell dönteni a beadott pályázatokról.

211/2010-es határozatban segítségnyújtásról döntöttünk 400.000.- forintos nagyságban a vörös-iszap károsultjai számára. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számlájára 200.000- 200.000.- forintot átutaltunk.

215/2010-es testületi határozatban a képviselő-testület a polgármester részére egy havi jutalmat állapított meg az elmúlt négy éves munka elismeréseként. Ennek átutalása a mai napon megtörtént. Köszönöm szépen.

Tisztelt Képviselő-testület. A következőkben rövid tájékoztatást adok a két testületi ülés között eltelt időszakról. Egy eseményről kell beszámolnom, hiszen az önkormányzati választások előtt igen visszafogott volt a tevékenység. Október 1-én került sor az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának ülésére, ahol tulajdonképpen a féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalására került sor illetve a központi orvosi ügyelet közbeszerzési bírálatára. A költségvetésről nagyon röviden annyit, hogy az eredeti előirányzat 134,362, 000.- forint volt. Ennek a teljesítése 147, 482, 000.- forintra változott. Mintegy tizenhárom-milliós összeggel nőtt a bevételi főösszeg. Ennek megfelelően a kiadási előirányzat is módosult. Maga a teljesítés időarányos teljesítést mutat, minimálisan magasabb csak a mutató. Összességében megállapítható, hogy a kistérség pénzügyei rendezettek. A gyermekjóléti központ SZMSZ módosításába egy apró tétel került be, mégpedig az, hogy a pszichológiai tanácsadó alkalmazása megbízásos jogviszonyban történhessen. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban korábban már tájékoztatást adtam a testület részére. A jelenlegi szerződésünk 2010. december 31 -ig szól a szolgáltatóval. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatódott. Több érdeklődőt követően egy pályázat érkezett be, mégpedig a Sani-Med Kft. pályázata, akik eddig is ellátták ezt a megbízást. Nem volt a társulási tanácsnak túl nagy mozgástere a döntést illetően, az eddigi szolgáltatóval kötünk újra szerződést 2011. január 1-től 2014. december 31-ig. Ennyit kívántam a két testületi ülés közötti időszakról elmondani.

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Ramasz Imre: tisztelt Képviselő-testület. Rátérünk első fő napirendi pontunkra. Napirendi pontunk előadója Tibáné Hamvasi Zsuzsanna vállalkozó. Zsuzsa egy rövid írásos beszámolót beadott, kérem ha van szóbeli kiegészítése azt most tegye meg.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: köszönöm, szóbeli kiegészítésem nincs. Várom a kérdéseket.

Varga Pál: a házi segítségnyújtással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Olyankor mi a teendő, ha egy idős emberhez nem jön ki az ügyelet, mert nem annyira súlyos az állapota. Hétvége van, a betegszállító nem jön majd csak hétfőn. A családban nincs autó, hogy bevigyék az ügyeletre. Ebben az esetben Téged lehet keresni?

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: ez nem igazán tartozik bele a házi segítségnyújtásba. A mindennapjait kell folyamatossá tenni a rászorulónak, hétvégére nincs is házi segítségnyújtás. Napi négy órára szólhat a megbízás.

Varga Pál: akkor ilyenkor mi a megoldás véleményed szerint? Azt mondani, hogy mégis csak rosszul vagyok és mentőt kérek? Konkrét esetről beszélek most. Megkerestek ezzel a kérdéssel és nem tudtam rá válaszolni.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: be lehet vonni a jelzőrendszerbe esetleg az olyan idős embert akinél ilyen probléma merülhet fel. Vagy lehet nekem szólni ilyen esetben és én szólok be az ügyeletre. Nekem azért kijönnek. Nyolcan vannak jelenleg Kardoskúton a jelzőrendszerben.

Varga Pál: a jelzőrendszerbe jelentkezhetnek az emberek, vagy valaki kijelöli, hogy ki tartozhat ebbe bele? Véleményem szerint erről a jelzőrendszerről nem sokat tudnak a faluban. Nincs benne a köztudatban.

Ramasz Imre: ez egy korlátozott számú készülékkel rendelkező szolgálat. Tíz településen 265 készülék van. Normatíva alapon finanszírozza ezt az állam. Célszerű csak azoknak a figyelmét felhívni, akik ténylegesen rászorulnak. Ebből a felvetésből is látszik, hogy a szociális ellátás területén valamilyen irányba lépni kell. E területen előbbre kell lépni, hogy valóban segítséget tudjunk nyújtani. A család szerepét nem kell átvenni, de aki rászorult, annak segítséget kell tudni nyújtanunk.

Mórocz Lajos: azt tudom, hogy Orosházának van ügyeleti autója, de Tótkomlósnak is van?

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: igen, van.

Pusztai Ádám: igaziból ez a rendszer elindult, de az itteni emberek visszahúzódása, saját bajainak elrejtése miatt nem tud még teljes mértékben működni. Élénkíteni kell ezt a rendszert, a köztudatba bevinni. Örülnék neki, ha valóban senkinek nem kellene ezt igénybe venni. De tartok tőle, hogy sokan nem is tudnak erről a lehetőségről. Nem ismerjük a konkrét helyzetet. Akár egy helyi újságba is belekerülhetne erről egy ismertető.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: igazából a szemünk előtt van nap mint nap, hogy ki szorulna erre rá. Szabóné Ildikó a rendelőben látja, hogy ki az aki rászorul.

Pusztai Ádám: de kérni kell a szolgáltatást.

Tibáné Hamvasi Zsuzsanna: igen, kérni kell. Ezután egy bizottság dönt a kérelmezőnek a tényleges felvételéről a rendszerbe.

Ramasz Imre: hozzám Zsuzsa munkájával kapcsolatban semmi negatív észrevétel nem érkezett. Én elfogadom az általa végzett munka fontosságát. Véleményem szerint jól döntött a testület amikor szerződést kötött a Bt. -vel. További eredményes munkát kívánok. Javaslom a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

Ramasz Imre: következő napirendi pontunk a beszámoló jelentés Kardoskút Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről. Ezzel kapcsolatban az írásos anyagot megkaptátok. Látható, hogy a pénzügyi helyzetünk megfelelő. Nincsenek anyagi gondjaink. A következő testületi ülésre elő kell készíteni a költségvetés módosítását. Bizonyos feladatok teljesítéséhez előirányzatot kell biztosítanunk.

Pusztai Ádám: pár gondolat fogalmazódott meg bennem. A bevételeknél útfelújítás címen három millió forint bevétel jelentkezett. Ez mi lenne?

Ramasz Imre: a Mikszáth Kálmán utca útfelújításának elszámolása áthúzódott erre az évre.  Az idén érkezett meg ez az összeg.

Pusztai Ádám: az óvodai dolgozóknak betervezett jutalom mikor lesz kifizetve? Mert szeptember 30-ig nem történt meg a kifizetés. A többi intézménynél már megtörtént a kifizetés csak ott nem.

Ramasz Imre: megtörtént a kifizetés az óvodánál is. Azért nem akkor mint a többi intézménynél, mert abban az időszakban az óvoda vezetője külföldön tartózkodott és nem tudta aláírni. Azután következett a nyári szünet és elhúzódott. Időközben már kifizetésre kerültek ott is a jutalmak.

Pusztai Ádám: az egész kifizetésre került vagy csak a fele?

Ramasz Imre: mindenkinek csak a fele került kifizetésre, hiszen korábban a testület így határozott. Írásos beterjesztésemben leírtam, hogy a KIA kisteherautó lecserélését jelenleg indokolatlannak tartom. Az erre betervezett összeget javaslom az előre nem betervezett kiadásokra átcsoportosítani. Ilyen kiadás például az önkormányzat tetőcserepének cseréje vagy például az iszapkárosultaknak utalt 400.000.- forint. Ez az autó nem futott még 100.000 kilométert. Minimális összegért számítanák be egy új autó vásárlásakor, ha egyáltalán beszámítanák. Most decemberben műszaki vizsgára kell mennie. Egy kicsit többet kell most a felújítására költenünk, lesz rajta karosszéria munka is. De még így is megéri szerintem megtartani ezt az autót egyenlőre. Dönthet persze úgy is a testület, hogy marad az eredeti javaslat és lecseréljük. Én gondoltam arra, hogy ehelyett a csere helyett a jövő évi költségvetésben egy olyan járművet kellene beszereznünk, ami a szociális ellátásban jelentene komolyabb segítséget. Például egy kilenc személyes autó. Reményeim szerint a 2011-es év pénzügyi indulásánál nem lesz különösebb gondunk.

Gombkötő Lajos: a KIA lecserélést most én sem javaslom. Biztos vannak hibái, de javítani kell. Egy olyan autó vásárlását viszont támogatni tudok, amit a szociális területen is használhatunk. Távol élő idős emberek orvoshoz szállítása például.  Egy terepjáró vagy egy több személyes autót is támogatni tudok.

Mórocz Lajos: én is amondó vagyok, hogy ne cseréljük le most még a KIA-t, hanem költsünk rá. Esetleg terepgumikat feltenni rá, hogy sáros időben se akadjon el.

Varga Pál: a gumik jók ezen most is. Sajnos kicsi a kerék hátul és hamar elkapar. Télen rakunk rá tíz darab járdalapot és úgy el lehet vele közlekedni. Nincs ennek az autónak nagy baja. Annyi, hogy most az ülés alatt egy tenyérnyi helyen kirohadt és mozog az ülés. Reggelente nehezebben indul a hideg miatt. Ha keményebb hideg lesz, akkor nekem gyanús, hogy nem fog beindulni. Új izzító gyertyák vannak pedig benne. Én sem javaslom a KIA lecserélését. Nem érett ez az autó még meg rá. Javítani kell, amit én Vásárhelyen a szakszervizben javaslok elvégezni. A jövő évi autóvásárlással kapcsolatban támogatni tudok egy kilenc személyes autó megvásárlását. Megoldhatnánk vele többek között a Szöllősi gazdaságban élő gyermekek kardoskúti óvodába illetve iskolába történő szállítását is.

Gombkötő Lajos: kisebb fős kirándulásokat is meg lehet ezzel oldani.

Ramasz Imre: erre a kérdésre a következő évi költségvetésünk tervezésekor térjünk vissza.

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

Bejelentések, interpellációk.

dr. Mészáros Erzsébet: kiosztottam a képviselőknek egy előterjesztést, amely a 2010. évi önkormányzati választásokhoz kapcsolódik. Az állami hozzájárulás mértékét kis mértékben meghaladták a kiadásaink. Ezt az összeget a költségvetési tartalék terhére kérem biztosítani a testülettől. Leírtam, hogy alapvetően a többletkiadás abból adódott, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően most megbízási szerződéssel történt mind a kisebbségi, mind a helyhatósági értesítők kézbesítése. A szavazólapok fegyveres kísérettel voltak szállíthatóak, erre viszont egyáltalán nem volt állami normatíva megállapítva.

Ramasz Imre: azt hiszem ez gondot nem okoz. Természetes, hogy a költségvetési rendelet módosításakor ennek a fedezetét biztosítani fogjuk.

A Képviselő-testület egyhangúan döntött az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó többletkiadás kifizetéséről a költségvetési tartalék terhére.

dr. Mészáros Erzsébet: az előző testületi ülésen a polgármester költségtérítése nem került megállapításra. Az ügyrendi bizottság javasolta az illetményének 30%-ban történő megállapítását. Polgármester úr ezután élt egy előterjesztéssel, miszerint 20%-10% arányban kéri a kifizetést megosztani. A 10%-os részt egy polgármesteri alapban kívánja elhelyezni, amelyből később különböző jótékonysági felhasználással élne. Utánanéztem a lehetőségeknek és erre van mód és lehetőség. Amennyiben polgármester úr fenntartja ezt a javaslatát akkor azt a Képviselő-testület tudomásul veszi azzal a határozattal, hogy annak az összegnek későbbi felhasználására felhatalmazza a polgármestert. Dönteni a költségtérítés összegéről most kell.

Ramasz Imre: maradok az előzetes álláspontomon és kérem a testületet aszerint dönteni, hogy 30% költségtérítést kérek megállapítani 20% és 10%-os megosztásban, utóbbit a polgármesteri alapba tenni. Kérem a döntésből való kizárásomat.

Pusztai Ádám: tehát akkor osztható a költségtérítés?

dr. Mészáros Erzsébet: igen, osztható.

A Képviselő-testület kizárta a polgármestert a döntésből, majd megszavazta a 30%-os költségtérítés megállapítását részére 20-10 százalékos megosztásban 2010. október 3-tól.

Varga Pál: a választások kapcsán már beszéltem azon tervemről, hogy egy helyi újságot szeretnék létrehozni. Elkészítettem az újságot és kiosztottam a képviselő-társaimnak egy-egy példányt. Kérem, hogy még ne végleges verziónak vegyék ezt, hiszen ez csak egy próba nyomtatás. Azonban már lehet látni a lap struktúráját. A lényeg, hogy a mostani lap nem az első évfolyam első száma lenne, hanem egy próbaszám. Ahhoz, hogy a lap valóban el tudjon indulni, különböző döntések kellenek majd. Azért hoztam be erre a testületi ülésre ezt a kérdést, mert a most elkészült lapszám elveszítené aktualitását decemberre. A jegyző asszonyt szeretném felkérni, hogy a következő testületi ülésre dolgozza ki a lapalapítás jogi feltételeit, háttereit. Három helyről kértem árajánlatot be az újság nyomdai munkálataira. Két nyomda adott be ajánlatot ennek megfelelően. Három féle megjelenési formára kértem ajánlatot. Az első lehetőség, hogy teljesen fekete-fehér lenne az újság. A másik, hogy az első és hátsó borító színes a többi fekete-fehér. A harmadik árajánlatkérés egy teljesen színes újságra vonatkozott. A beadott ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlat a következőképpen néz ki:

300 példány A/4-es újság, gerincben két helyen tűzve:
fekete-fehér: 19,800.-Ft.
színes borítóval, egyszínes bel-lapokkal: 45.000.-Ft.
teljesen színes kivitelben: 85.000.-Ft.

Ennek az újságnak a kiadását időszakira tervezem és javaslom. Tehát nem kellene ebből hetit vagy havit csinálni, hanem amikor meg tudunk tölteni értelmes tartalommal 12 oldalt akkor kiadnánk. Tervezünk bele többek között közérdekű adatokat. Például az orvos, védőnő, rendőr elérhetőségeit. Idősebb emberek el tudják ezt tenni. Helyet kaphatna az első számban például a védőnővel egy beszélgetés a családgondozás témakörben. A nyomdai költségen kívül az újságnak egyetlen egy kiadása lenne, mégpedig a szerkesztő programnak a megvásárlása. Ezt egyszer kell megvenni bruttó 306.125.- Ft. az ára. Ha a testület a lapkiadás mellett dönt, akkor ezt be kell szerezni. Helyi újság esetében ISSN azonosító számot kell kérni, de ez nem feltétele az újság kiadásának. Utólag is meg lehet kérni. Azt szeretném kérni a képviselő-társaimtól, hogy fontolják meg egy helyi újság létjogosultságát. A formátumát a testületre bízom, de javaslom, hogy ne teljesen fekete fehér legyen. Köszönöm szépen.

Mórocz Lajos: milyen időközi megjelenésre gondoltál?

Varga Pál: időközi lap lenne, nem szabnánk meg előre a kiadás időpontját. Véleményem szerint kettő havonta, esetleg negyedévente adnánk ki. Semmiképpen nem havonta. Következő lapot, az első évfolyam első számát karácsony előtti napokra tervezem. Ebbe lehetne például középre egy színes naptárt beletenni. Minden házhoz eljuthatna. A mostani egy próbaszám lenne. Egy helyi újsággal széleskörűen tudnánk tájékozatni a lakókat a hírekről, eseményekről és programajánlókról. Sok helyen van internet, de nem mindenhol. Ezzel lenne teljes körű a tájékoztatás.

Ramasz Imre: magam részéről támogathatónak tartom Pali elképzelését. Szeretném, ha a testület is véleményt mondana erről. Minden egyes háztarásba el kellene juttatni. Az árajánlat 300 példányról szól, de mi van a külterületen élőkkel. Véleményem szerint 400 példánnyal kellene számolnunk és akkor valóban mindenhova eljutna. Én azt mondom, hogy ne teljesen színes újságba vágjunk bele, hanem az első és hátsó színes borítósba. Évi hat megjelenéssel számolva 270.000.- forint körüli összeget jelent. Persze ez a szám nőni fog a 400 példány esetén. A hozzá tartozó programot meg kell venni. A jövő évi költségvetés tervezéskor számba kell venni.

Pusztai Ádám: a 45.000.- forint hány példányra vonatkozik?

Varga Pál: 300 példány 12 oldalas lap esetében áll ez az ár. Még egy dologról kell beszélnünk a helyi újság alapításakor. Én, mint önkormányzati képviselő nem lehet helyi újság vezető beosztásában. Nem lehetek például felelős szerkesztő. Önkormányzat által kiadott helyi újságok esetében a jegyző szokta elvállalni a felelős szerkesztő posztját. Minden kiadás előtt ő nézi át annak tartalmát. Borika lenne az újság szerkesztője én pedig a tördelőszerkesztő. Pénzt ezért én nem kérek.

Mórocz Lajos: támogatom az újság kiadását azzal a feltétellel, hogy valóban minden háztartásba eljusson. És ne csak az elmúlt események legyenek benne.

Varga Pál: programajánló is szerepelni fog benne.

Kapuné Sin Anikó: hirdetések is lesznek benne?

Varga Pál: ez is egy az eldöntendő kérdések közül. A mostani lapszám nem tartalmaz hirdetéseket. De a lap alapításánál el kell döntenünk, hogy adjunk e helyet hirdetésnek. Ha igen, azok árait egységesíteni. Nem egyedi eset lenne, hogy egy helyi újságban hirdetések vannak.

Ramasz Imre: ki kell dolgozni a részleteket. A hirdetési díjakat elő meg kell állapítani.

Varga Pál: az általános iskolának is felajánlottam az újságban egy oldalt, hogy szerkesszenek bele tartalmat. Készíthetünk bele például “megkérdeztük” rovatot. Sok lehetőség van a tartalom megtöltésére. A kérdésem most az, hogy ki tudjuk e adni a következő testületi ülés előtt. Ha igen, milyen formában.

Pusztai Ádám: javaslom, hogy színes első és hátsó oldallal 400 példányban jelenjen meg a helyi újság. Induljon a munka hozzá.

Pappné Neller Borbála: számolnunk kell köteles példányokkal is, amit a Széchenyi Könyvtár részére el kell küldenünk. Már most az ISSN számhoz is. Ezen felül javaslom, hogy a kistérség könyvtáraiba is juttassunk az újságból. Tehát plusz kb. 15 példánnyal számoljunk minden kiadás kapcsán.

Ramasz Imre: az idei évben egy minimális kiadással jár. Jövőre kell átszámolnunk a kiadási oldalát és a költségvetésbe beépíteni. Most azt javaslom, hogy hirdetéssel ne foglalkozzunk. Elképzelhető, hogy ha olyan lesz a fogadtatás, önfenntartóvá válik a hirdetésekből az újság.

Gombkötő Lajos: javaslom, hogy az első és hátsó oldal legyen színes, 400 példányban. Postáson keresztül lenne kihordva?

Ramasz Imre: ezt majd még egyeztetjük. Szórvány tanya nem sok van. Meg tudjuk oldani mi is a terjesztést.

Gombkötő Lajos: ha lenne egy újságunk akkor azzal kiváltanánk a régen megjelent hírlevelünket. Benne lehetnének a testületi ülések anyagai, hirdetmények. Negyedéves megjelenést javaslok.

Varga Pál: nem javaslom előre meghatározni a megjelenés időpontját. Ha időszaki újságként jelenünk meg akkor az lehet két hónap, de lehet négy is. Abban biztos vagyok, hogy felesleges dolgokkal nem fogjuk tele tölteni az újságot, csak hogy megjelenjen. Ha lesz egy “uborkaszezon” amikor nem lesz érdemi hír, akkor sem köt bennünket a megjelenés időpontja.

Ramasz Imre: lehet, hogy három hónap után már aktualitását veszti a hír.

Gombkötő Lajos: én arra gondoltam a kiadás idejének megállapításakor, hogy ennek ugye van egy anyagi vonzata. Ezzel lehet előre tervezni.

Varga Pál: javaslom, hogy hatszori kiadást tervezzünk be egy évre. Ennél több nem hiszem, hogy lesz. Ha pedig kevesebb a megjelenés, akkor megmarad a pénz.

Gombkötő Lajos: támogatom ebben a formában is.

Mórocz Lajos: az oldalszám az mindig tizenkettő lesz?

Varga Pál: lehet nyolc vagy tizenkét oldal az újság, vagy négyesével felfelé. A mostani terjedelemhez a nyolc az kevés volt, a tizenhat sok. Szerintem a tizenkét oldal az ideális lesz.

Pusztai Ádám: a költsége ennek akkor most csak a nyomdai költség ugye?

Varga Pál: igen, más költség most nem jelentkezik.

Ramasz Imre: javaslom, hogy a Képviselő-testület hozzon határozatot a próbaszám megjelentetéséről és annak nyomdai költségének vállalásáról a tartalék terhére.

A Képviselő-testület egyhangúlag döntött a próbaszám megjelentetéséről és annak nyomdai költségének vállalásáról a tartalék terhére.

Ramasz Imre: Orosháza és térsége ivóvíz javító önkormányzati társuláshoz kapcsolódóan abba a helyzetbe jutunk talán, hogy rajtot vesz ez a dolog. Új testületek vannak ugye most és ennél a társulásnál is újra kell választani a képviselőket. Kardoskutat korábban én képviseltem az üléseken és Gombkötő Lajos alpolgármester volt a helyettesem. Javaslom, hogy ez maradjon így az elkövetkező időben is.

A Képviselő-testület egyhangúan meghatalmazza Ramasz Imre polgármestert, hogy az ivóvíz javító programban Kardoskutat képviselje illetve Gombkötő Lajost, hogy őt helyettesítse.

Ramasz Imre: egy előterjesztéssel szeretnék élni. Biztosan mindannyian tudjátok, hogy korábban döntést hoztunk arról, hogy a Kardoskút Községért Közalapítvány kuratóriumába a Képviselő-testület két főt delegál. Az elmúlt ciklusban Gombkötő Lajos és Gub András volt a delegált tag. Gub András képviselővé történő újraválasztása nem történt meg, így helyette a kuratóriumba egy új tagot kell delegálnunk. Én javaslatot teszek a testületnek, hogy Gombkötő Lajos megbízatását erősítse meg és új tagnak a kuratóriumba javaslatot teszek Varga Pál képviselő személyében. Ha van más javaslat akkor szíveskedjetek megtenni.

A Képviselő-testület egyhangúan döntött a Kardoskút Község Közalapítvány kuratóriumába történő két delegált személyében Gombkötő Lajost és Varga Pált megbízni.

Ramasz Imre: két támogatásról döntöttünk korábban. Az egyik a Cinkusiak Baráti Körének támogatása egy rendezvényük kapcsán 40.000.-Ft-os összegben. A támogatási szerződést megkötöttük. A szakmai beszámolót Deák György elnök a pénzügyi elszámolással együtt benyújtotta. Autóbusz költségre 15.000.- forintot vettek igénybe, vándorserleg gravírozásának költségére 1400.- forintot vettek igénybe és étkezési költségként elszámolt 23.600.- forintot. A számla másolatait csatolták a beszámolóhoz. Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.

Ramasz Imre: támogatást nyújtottunk az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel a kardoskúti templom felújításával kapcsolatban. Laczki János lelkész úr benyújtotta a számlát amely tartalmazza a 410.000.- forintos támogatásunkat is. A felújítást megtörtént. Javaslom az elszámolással kapcsolatos beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.

Ramasz Imre: egy előterjesztésem lenne. Bizonyára ismert előtettek, hogy Lénárt Ferencné egészségügyi állapota jelentősen megromlott az utóbbi időben. Jelenleg mozgáskorlátozottan él. Jelenlegi egészségügyi állapotában az igencsak elavult fürdőszobáját nem tudja használni. Fürdőkádban nem tud fürödni. Kérte, hogy segítsünk neki a fürdőszoba átalakításához. Azt el kell mondani, hogy azon a szolgálati lakáson közel 40 éve nem történt lényegi felújítás. Az egész ház rendkívül rossz állapotban van. A fürdőszoba elavult. Gyakorlatilag a fürdőszoba 6m2-es, egy fürdőkád van benne és egy rossz fali melegítő. Annuska néni azt kérte, hogy a kád helyett egy tusolót létesítsünk. Ez nem is olyan egyszerű egy ennyire elavult épület esetében. Hiszen ha hozzányúlunk, akkor jelentősebb munkát igényel. A villanyhálózat is rendkívül elavult, át kell alakítani. Árajánlatot kértem a Szabó és Társa Bt.-től a kivitelezésre. A fürdőszoba teljes és a villanyhálózat részleges felújításra beadott ajánlat 696, 181.- forint. Úgy gondolom, hogy hozzá kell nyúlni ehhez és forrást biztosítani rá. Két hét alatt megtörténne a felújítás.

Varga Pál: magam részéről támogatom. Annuska néni egészségügyi állapota valóban megromlott az utóbbi időben. Ez az a ház, amire valóban ráfér a felújítás. A nyílászárók is nagyon rossz állapotban vannak.

A Képviselő-testület egyhangúlag 700.000-Ft. összeget biztosít a szolgálati lakás felújítására.

Ramasz Imre: tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy nehezen ugyan, de megszületett a döntés a településközpont felújításával kapcsolatos pályázatunk befogadásáról. Döntés majd ezután következik. Most értünk el ahhoz a ponthoz, mint az ifjúsági szállónál már korábban. Ebben a stádiumban vagyunk, várjuk a döntést.
Egy kérelem érkezett közterület használatra vonatkozóan pernyetárolással kapcsolatosan. Tavaly megadtam az engedélyt rá azzal a kitétellel, hogy az engedély lejártával ismételten nem vehető igénybe pörnye tárolásra a közterület. A közterületre vonatkozó rendeletünk nem ad lehetőséget ilyen jellegű anyag közterületen való tárolására. Nem örülnék neki, ha a testület ilyen célú közterület használatra engedélyt adna, mert akkor bárki jogszerűen tárolhatná a pernyéjét a közterületen.

Gombkötő Lajos: erre engedélyt nem adhatunk. A szél fújja szanaszét a pernyét. Helyezze el mindenki a saját portáján. Másképpen kell megoldani a tárolást. Ki kell szállítani a szántóföldekre és ott szétteríteni.

Ramasz Imre: a rendeletünkre hivatkozva fogom elutasítani a kérelmet. Még egy dologban kérem a testület véleményét. Egy megkeresés érkezett a Folkográfia zenekartól. Márkos Ervin az erdélyi Kőhalom unitárius lelkésze jótékonysági koncertet szervez Kőhalomban a templom felújítására. Erre az eseményre meghívta a Folkográfia zenekart is. Az együttes a jótékonysági rendezvényen térítésmentesen lépne fel. Az egyház az elhelyezésről és a vendéglátásról tudna gondoskodni. Az együttesnek nincs pénze kiutazni. Utazáshoz kérik a segítségünket. Utánanéztem, hogy milyen költséggel járna egy tizennyolc személyes kisbusz erre az útra, ami 160.000.- forint körüli összeget tenne ki. Kérem a véleményeteket.

Gombkötő Lajos: magam részéről nem tudom támogatni. Üdvözlöm a kezdeményezést, de nem érzem, hogy ezt nekünk fel kell vállalni.

Pusztai Ádám: ennél az összegnél lényegesen kevesebbel, maximum a felével tudnám támogatni. Esetleg 100.000.- forint.

Varga Pál: ez egy jótékonysági rendezvény lesz. Azt gondolom, hogy a 160.000.- forint önmagában egy szép összeg. Ha segíteni akarunk, akkor adjunk magára a templom felújításra. Soknak tartok ekkora összeget az utazásra adni. Nem zárkózom el támogatástól, de semmiképpen sem a teljes összeget adnám.

Gombkötő Lajos: milyen bevételre számíthatnak ők ebből? Azon a verzión vagyok mint Pali. Ha akarunk adni akkor magára a felújításra adjunk. Nekünk nem Kőhalom a testvértelepülésünk. Őket segítjük, ahogy tudjuk. Ennyit pénzt ne adjunk ki.

Ramasz Imre: én csak arra tettem ígéretet, hogy beszélünk most róla. Közlöm a zenekarral, hogy ebben a formában nem tudunk partnerek lenni.

Pusztai Ádám: a művelődési ház Petőfi utcai előkertjével mi van tervezve? A kerítés egy darabig jön majd nincs tovább. Azt javaslom, hogy gondolkozzunk el annak a résznek a rendezésén.

Ramasz Imre: a jövő évi költségvetés tervezésénél térjünk erre vissza.

Az ülés szociális kérelmekkel zárt keretek között folytatódik.

Újra – hímzett Kardoskút póló rendelhető

A nagy érdeklődésre való tekintettel ismételten meghírdetjük a hímzett Kardoskút póló rendelésének lehetőségét. A pólók minőségi, színtartó anyagból készülnek.  Elöl bal oldalon tíz centiméter magas Kardoskút község címere, hátul a lapocka vonalában a „www.kardoskut.hu” felirat található. A címer és a felirat egyaránt hímzett.
Megrendelések leadásának határideje: 2010. november 26.

Megrendelés: info@kardoskut.hu

kardoskut_polo_2010

merettabla
Mérettáblázat:merettabla2

merettabla3

Jubileumi tökfaragás

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

Öt éve faragjuk ki közösen ilyentájt, október végén a halloweeni töklámpásainkat a művelődési házban. Az idén is szépszámmal készültek a szorgos kezek nyomán ötletes és érdekes töklámpások. A már megszokott kategóriákban hirdettünk díjazottakat. Ez nem is volt olyan egyszerű feladat, hiszen majdnem mindegyik alkotás a maga nemében egyedi és díjazásra érdemes munka.

Az eredményhirdetéskor természetesen köszöntöttük a legifjabb faragónkat a négy éves Gál Dávidot és a legidősebb résztvevőnket, Kalapáti Anna nénit is. Az idén a legkisebb tök készítője: Szenteczki Lili, a legnagyobbé: Őzse Richárd, a legvidámabbé Lantosné Diána, a legrémisztőbbé Gál Richárd lett. A különdíjat Lunczner Gyuszi kapta, aki az est folyamán -látványos gyorsasággal- 8 tököt is megfaragott.

A Tökös buli végén a közel harminc résztvevővel a művelődési ház elé mentünk, ahol kiállítottuk a lámpásainkat, amiket az éppen „arra járók” meg is csodálhattak.

56′ izzó ősze volt

További fotókért kérem, kattintson a fenti képre. (Fotók: VP.)

A művelődési ház nagyterme várta egy közös emlékezésre az érdeklődőket október 23-a estéjén. Dr. Mészáros Erzsébet jegyző ünnepi beszédét az általános iskolások műsora követte. A szózat elhangzása után a Hősök Emlékművénél folytatódott az ünnepség. A koszorúzást követően minden résztvevő egy-egy mécsest helyezhetett el az emlékmű talapzatán, fejet hajtva 56 hősei előtt.